VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7394 Sayili Kanun İle Yeni̇ Vergi̇ Düzenlemeleri̇ Hayatimiza Gi̇ri̇yor!
7394 SAYILI KANUN İLE YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ HAYATIMIZA GİRİYOR!
16 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Elektri̇kli̇ Araçlar İçi̇n Hizli Şarj İstasyonlari Hi̇be Programi Yayinlandi!
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI HİBE PROGRAMI YAYINLANDI!
18 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık 7394 Sayili Kanun İle Yeni̇ Vergi̇ Düzenlemeleri̇ Hayatimiza Gi̇ri̇yor!
7394 SAYILI KANUN İLE YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ HAYATIMIZA GİRİYOR!
16 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Elektri̇kli̇ Araçlar İçi̇n Hizli Şarj İstasyonlari Hi̇be Programi Yayinlandi!
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI HİBE PROGRAMI YAYINLANDI!
18 Nisan 2022

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Usul Kanununda Yer Alan Kaçakçilik Suçlari Ve Cezalarina İli̇şki̇n Yeni̇ Düzenlemeler

5.04.2022 Tarihinde yayımlanan “7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte  yeni vergi düzenlemelerine yapılmış olup, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenlemeler

  1. Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması durumunda belgeler vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacağına ilişkin madde eklenmiştir.
  1. Kaçakçılık suçları ve cezaları başlıklı VUK 359. Maddede yapılan değişiklikle, 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunan fiillerdeki süre, 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası hükmolunması şeklinde değiştirilmiştir.
  1. Kaçakçılık suçları ve cezaları başlıklı VUK 359. Maddede yapılan değişiklikle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan fiillerdeki üst süre, 5 yıldan 8 yıla çıkartılmıştır.
  1. ‘Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ maddesindeki süre 2 yıldan 8 yıla kadar olarak değiştirilmiştir.
  1. VUK 359. maddeye son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilir.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

Bu maddede düzenlenen suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesi uygulanır.”

  1. Bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usul başlıklı VUK 367. Maddeye aşağıda ki yeni fıkra eklenmiştir.

‘’359 uncu maddede yazılı suçlara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturmalarda mütalaaya konu fiilin, başka bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmaz.”

  1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıda detayı bulunan Geçici 34.madde ilave edilmiştir.

Geçici 34.madde

Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 359 uncu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammını, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Hazineye ödedikleri takdirde 359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilir. Bu fıkrada belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

Birinci fıkra hükümleri bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinde soruşturma ve kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında da uygulanır. Bu takdirde, ödemenin hüküm verilinceye kadar yapılması şarttır.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinde 359 uncu madde kapsamına giren suçlardan dolayı temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalardan, 359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemeler nedeniyle lehe değerlendirme yapılması gereken dosyalar hakkında bozma kararı verilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar gelişlerindeki usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine gönderilir.

359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemelerde yer alan zincirleme suça ilişkin koşulların belirlenmesi, duruşma açılmak suretiyle yapılır.”

Düzenlemeye ilişkin 7394 Sayılı kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…