ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLDULAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Eylül 2022'De Tesli̇m Edi̇lmesi̇ Gereken Agy500 Raporlarinda En Sik Karşilaşilan Sorular
EYLÜL 2022’DE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN AGY500 RAPORLARINDA EN SIK KARŞILAŞILAN SORULAR
17 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık 5973 Sayili İhracat Destekleri̇ Hakkinda Karar Yayinlandi!
5973 SAYILI İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR YAYINLANDI!
18 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Eylül 2022'De Tesli̇m Edi̇lmesi̇ Gereken Agy500 Raporlarinda En Sik Karşilaşilan Sorular
EYLÜL 2022’DE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN AGY500 RAPORLARINDA EN SIK KARŞILAŞILAN SORULAR
17 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık 5973 Sayili İhracat Destekleri̇ Hakkinda Karar Yayinlandi!
5973 SAYILI İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR YAYINLANDI!
18 Ağustos 2022

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLDULAR

Sistem Global Danışmanlık Alişveri̇ş Merkezleri̇ De Bağimsiz Deneti̇me Tabi̇ Oldular

18 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır;

Yönetmelik ile özellikle alışveriş merkezlerinin ortak gelir ve gider hesaplamaları ile ortak gider paylaşımı ile bunların denetimine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu kapsamda, Her yıl bir önceki takvim yılına ilişkin ortak gelir ve gider raporunun hazırlanarak nisan ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilmesi, ayrıca, raporun hazırlanmasına esas teşkil eden gelir ve gider belgeleri ile hizmet sözleşmelerinin birer örneğinin, talepleri halinde on beş gün içinde perakende işletmelere verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Alışveriş merkezi yönetiminin; avans, ortak gelir ve gider hesaplama ve raporlama işlemleri ile ortak gider paylaşımına ilişkin diğer işlemlerinin yönetmeliğe uygunluğu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşunca denetlenerek rapora bağlanacaktır.

Yönetmelikte aşağıdaki hususlar netleştirilmiştir,

Ortak gider paylaşımı

  • Ortak giderler, alışveriş merkezindeki perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılır.
  • Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden; reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri gibi ortak gider niteliğini haiz olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedel tahsil edilemez. (Yönetmelik ile değiştirilen 11 inci maddenin değişiklikten önceki ikinci fıkrasına göre reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için perakende işletmelerden katılım payı talep edilebilmesine imkân sağlayan ve bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulan sözleşme hükümleri, sözleşme süresince geçerlidir. Ancak sözleşme süresinin sona ermesinden önce veya sonra sözleşmenin yenilenmesi ya da süresinin uzatılmış sayılması hallerinde söz konusu giderler için katılım payı tahsil edilemez.)
  • Ortak giderler için, bir önceki yılın kesinleşen ortak giderlerinin yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanan tutar üzerinden avans alınabilir. Avans alınması halinde, avansın ait olduğu yılı izleyen şubat ayı sonuna kadar mahsup işlemi gerçekleştirilir.
  • Ortak gider katılım payları Türk Lirası üzerinden hesaplanır ve ödenir.
  • Ortak gider katılım payları perakende işletmelerden yazılı olarak talep edilir ve bu yazıda giderlerin tür ve tutarları ayrı ayrı belirtilir.
  • Ortak gider katılım payları tahsilat amacı dışında kullanılamaz.
  • Ortak gelirler, tahsil edildikleri yılın ortak giderlerinin karşılanmasında kullanılır. Bir takvim yılındaki ortak gelir tahsilatının ortak gider toplamından fazla olması durumunda, ortak gider toplamını aşan kısım, bir sonraki yılın ortak giderlerinin karşılanmasında kullanılır.
  • Alışveriş merkezi içindeki perakende işletmeden, bu maddeye göre tahsil edilmesi gerekenden daha az ortak gider katılım payı tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen kısım iş yeri malikince karşılanır.
  • Kiraya verilmemiş iş yerlerine ait ortak gider katılım payları bu iş yerlerinin maliklerince karşılanır.

Denetim

Alışveriş merkezi yönetiminin; avans, ortak gelir ve gider hesaplama ve raporlama işlemleri ile ortak gider paylaşımına ilişkin diğer işlemlerinin bu maddeye uygunluğu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşunca denetlenerek rapora bağlanır. Bu maddeye aykırı uygulamaların ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak belirtildiği bu rapor, her yıl temmuz ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilir. Denetimi yapacak bağımsız denetim kuruluşu, alışveriş merkezi maliki veya yönetimince belirlenir. Bağımsız denetim gideri, alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden tahsil edilemez.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…