BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİNE GETİRİLEN KISITLAMALAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kar Payi Dağitimina Sinirlama Geti̇ri̇ldi̇
KAR PAYI DAĞITIMINA SINIRLAMA GETİRİLDİ
18 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Kambi̇yo İşlemleri̇nde Uygulanan Bsmv Orani Artirilarak, Fi̇zi̇ki̇ Olmayan Altin Tesli̇mleri̇ De Kambi̇yo İşlemi̇ Olarak Değerlendi̇ri̇ldi̇
KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI ARTIRILARAK, FİZİKİ OLMAYAN ALTIN TESLİMLERİ DE KAMBİYO İŞLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
27 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Kar Payi Dağitimina Sinirlama Geti̇ri̇ldi̇
KAR PAYI DAĞITIMINA SINIRLAMA GETİRİLDİ
18 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Kambi̇yo İşlemleri̇nde Uygulanan Bsmv Orani Artirilarak, Fi̇zi̇ki̇ Olmayan Altin Tesli̇mleri̇ De Kambi̇yo İşlemi̇ Olarak Değerlendi̇ri̇ldi̇
KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI ARTIRILARAK, FİZİKİ OLMAYAN ALTIN TESLİMLERİ DE KAMBİYO İŞLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
27 Mayıs 2020

BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİNE GETİRİLEN KISITLAMALAR

Sistem Global Danışmanlık Bi̇nek Otomobi̇lleri̇n Gi̇derleri̇ne Geti̇ri̇len Kisitlamalar

7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler ile gider kısıtlamaları getirilen binek otomobilleri ile ilgili dikkat edilecek hususları tekrar hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Binek Otomobillerin Kira Bedellerine Getirilen Kısıtlamalar;
Yapılan düzenleme uyarınca; ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadar olan kısmı vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aşan kısmın ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak dikkate alınması gerekir.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30’uncu maddesinin (d) bendi uyarınca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen ve yüklenilen KDV, indirilecek KDV olarak dikkate alınamaz. Dolayısıyla, her bir binek otomobil için aylık 5.500 TL’yi aşan kira tutarlarına ait KDV’nin de indirime konu edilmeyerek, KKEG olarak dikkate alınması gerekir.

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin aylık kira bedellerine ilişkin olarak getirilen kısıtlama, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarından itibaren uygulanmaya başlandı. Bu nedenle, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin kısıtlama, 2019 yılında ödenen ve tahakkuk eden kira giderlerini kapsamamaktadır. Bununla birlikte, kiralama sözleşmesi maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış olsa dahi, bu araçların kira giderleri için de söz konusu kısıtlama 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarından itibaren geçerli olacaktır.

Binek Otomobillerin Kullanım Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar;
7194 sayılı Kanunla GVK’da yapılan düzenlemelerle getirilen bir diğer kısıtlama ise binek otomobillerin kullanım giderlerine ilişkindir. Buna göre, ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillere ilişkin kullanım giderlerinin (yakıt, tamir, bakım, sigorta, kasko vs.) en fazla % 70’i vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek olup, aşan kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekir.

Ayrıca KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca, KKEG olarak dikkate alınan binek otomobil giderlerine ait KDV, indirilecek KDV olarak dikkate alınamayacaktır. İndirilecek KDV olarak dikkate alınamayan söz konusu tutarların da, vergi matrahının tespitinde KKEG olarak dikkate alınması gerekir.

Binek otomobilleri getirilen kısıtlamaların yürürlük tarihinden önce aktife alınmış olsa dahi, bu araçların giderleri için söz konusu kısıtlama 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarından itibaren geçerli olacaktır.

Binek Otomobillerinin Alımında Ödenen ÖTV ve KDV ne Getirilen Kısıtlamalar;
Vergi Usul Kanunu uyarınca, binek otomobilin alımında ödenen ÖTV ve KDV dönem kazancının tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabildiği gibi, ilgili otomobilin maliyet bedeline de dâhil edilmek suretiyle amortisman yoluyla da gider yazılabilir. Mükellefler söz konusu seçim konusunda serbesttirler.

Diğer taraftan, yapılan düzenleme ile ÖTV ve KDV tutarlarının doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek kısmı belli bir tutarla sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme uyarınca; ticari kazancın ve serbest meslek kazançlarının tespitinde, binek otomobillerin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV’nin toplamının en fazla 140.000 TL’ye kadarlık kısmı vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aşan kısmın ise KKEG olarak dikkate alınması gerekir.

Binek otomobillerin iktisabında yüklenilen ÖTV ve KDV’ye getirilen kısıtlama, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarından itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla, 2019 yılında gerek Kanunun yayımından önce ve gerekse yayımından sonra iktisap edilen binek otomobillere ilişkin ÖTV ve KDV tutarlarının vergisel açıdan gider olarak dikkate alınmasıyla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Binek Otomobillerin Amortisman Giderlerine Getirilen Kısıtlamalar;
7194 sayılı Kanununla getirilen bir diğer kısıtlama ise binek otomobillerin amortisman giderlerine ilişkindir. Yapılan düzenleme uyarınca, ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde;
 – ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 160.000 TL’yi,
– ÖTV ve KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi,
 aşan binek otomobile ait ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aşan kısmın ise KKEG olarak dikkate alınması gerekir.

Detaylı bilgi için info@sistemglobal.com.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…