KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI ARTIRILARAK, FİZİKİ OLMAYAN ALTIN TESLİMLERİ DE KAMBİYO İŞLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bi̇nek Otomobi̇lleri̇n Gi̇derleri̇ne Geti̇ri̇len Kisitlamalar
BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİNE GETİRİLEN KISITLAMALAR
21 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüsün Mücbi̇r Sebep Ni̇teli̇ği̇ Ve Farkli Türde Sözleşmeleri̇n İfasi Üzeri̇ne Etki̇si̇
KORONAVİRÜSÜN MÜCBİR SEBEP NİTELİĞİ VE FARKLI TÜRDE SÖZLEŞMELERİN İFASI ÜZERİNE ETKİSİ
27 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Bi̇nek Otomobi̇lleri̇n Gi̇derleri̇ne Geti̇ri̇len Kisitlamalar
BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİNE GETİRİLEN KISITLAMALAR
21 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüsün Mücbi̇r Sebep Ni̇teli̇ği̇ Ve Farkli Türde Sözleşmeleri̇n İfasi Üzeri̇ne Etki̇si̇
KORONAVİRÜSÜN MÜCBİR SEBEP NİTELİĞİ VE FARKLI TÜRDE SÖZLEŞMELERİN İFASI ÜZERİNE ETKİSİ
27 Mayıs 2020

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI ARTIRILARAK, FİZİKİ OLMAYAN ALTIN TESLİMLERİ DE KAMBİYO İŞLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Kambi̇yo İşlemleri̇nde Uygulanan Bsmv Orani Artirilarak, Fi̇zi̇ki̇ Olmayan Altin Tesli̇mleri̇ De Kambi̇yo İşlemi̇ Olarak Değerlendi̇ri̇ldi̇

Hatırlanacağı üzere, 7194 Sayılı Kanun ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklik ile “binde 1” olan Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), 07.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “binde 2” ye yükseltilmişti. Ayrıca aynı madde ile Cumhurbaşkanına da vergi oranını Kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırma yetkisi verilmişti.

24.05.2020 tarihli ve 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de; karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti “binde 2” den “yüzde 1” e yükseltilmiştir.  

Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise BSMV oranı satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacaktır.
 Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.
Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı’na gönderilen ve Birlik üyelerine duyurulması istenilen 21.05.2020 tarihli yazıda; bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer (vadesiz, vb) hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilerek bu işlemler üzerinden yürürlükteki oranlara göre kambiyo muamele vergisi (BSMV) hesaplanması gerektiği bildirilmiştir.

Buna göre, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden yüzde 1 oranında BSMV uygulanacaktır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…