GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Motorlu Taşitlar Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kler
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLER
4 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknoparklarda Uzaktan Çalişma Süresi̇ Uzatildi
TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
5 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Motorlu Taşitlar Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kler
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLER
4 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknoparklarda Uzaktan Çalişma Süresi̇ Uzatildi
TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
5 Ocak 2021

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ

Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kleri̇

Gelir Vergisi dilimlerine yönelik yapılan düzenleme ile 2021 yılı için gelir vergisi tarifesi oluşturuldu. Gelir Vergisi kanununda yer alan  ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir.

1.YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLAR

Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5‘ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun maddelerinde yer alıp, 2020 yılında uygulanan had ve tutarların 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2021 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2021 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 25 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 13 TL olarak belirlenmiştir.

1.4. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.500 TL, ikinci derece engelliler için 860 TL, üçüncü derece engelliler için 380 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Binek Araçlara Ait Amortisman Olarak Alan Ticari Ve Mesleki Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1, 40/7. ve 68/5. numaralı bendinde yer alan binek araçlara ait özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 150.000 TL, amortisman olarak ticari ve mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek tutar; ÖTV ve KDV hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.6. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL olarak tespit edilmiştir.

1.7. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun da yer alan hadler, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere;

– 1 numaralı bent için 150.000 TL ve 240.000 TL,

– 2 numaralı bent için 76.000 TL,

– 3 numaralı bent için 150.000 TL, olarak tespit edilmiştir.

1.8. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 19.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 43.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.10. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.800 TL olarak tespit edilmiştir.

1.11. Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.12. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Ücret Gelirleri İçin;

Gelir DilimleriVergi Oranı
24.000 TL’ye kadar15%
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası20%
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası27%
650.000 TL’ nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası35%
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası                                                     40%

Ücret Gelirleri Dışında Kalan Diğer Gelirler İçin;

Gelir DilimleriVergi Oranı
24.000 TL’ye kadar15%
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası20%
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası27%
650.000 TL’ nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası35%
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası                                                     40%

2.BASİT USULDE VERGİLENDİRMEYLE İLGİLİ HUSUSLAR

2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2020 yılı için 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2021 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kleri̇

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2.2. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31.12.2021 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlıkça uygun görülmüştür.

3. 2021 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN BİR KISIM MENKUL SERMAYE İRADININ BEYANINDA DİKKATE ALINACAK İNDİRİM ORANI UYGULAMASI

Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi kanunun 76. Maddesinin 67. Maddesi yürürlükten kaldırıldığı için ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

✓ Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2020 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %9,11’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %10,70’dir.

✓ Buna göre, 2020 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%9,11/ %10,70=) %85,1’dir.

Bu kapsamda, 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dâhil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1.1.2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.