GELİR VERGİSİ KANUNU'NDA BAZI STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇'Lere 20 Mi̇lyonluk Fi̇nansmana Eri̇şi̇m İmkani!
KOBİ’LERE 20 MİLYONLUK FİNANSMANA ERİŞİM İMKANI!
2 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık Ni̇san 2024 Geli̇şmeler
NİSAN 2024 GELİŞMELER
10 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇'Lere 20 Mi̇lyonluk Fi̇nansmana Eri̇şi̇m İmkani!
KOBİ’LERE 20 MİLYONLUK FİNANSMANA ERİŞİM İMKANI!
2 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık Ni̇san 2024 Geli̇şmeler
NİSAN 2024 GELİŞMELER
10 Mayıs 2024

GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA BAZI STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!

Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu'Nda Bazi Stopaj Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇!

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 8434)

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranları 2006/10731 sayılı karar ile hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarından alınacak stopaj oranları artırıldı.

1) Türk Lirası mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları

31/7/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/7/2024 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

1.1) Mevduat faizlerinden;

KonuYeni OranEski Oran
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda,%7,5%5
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda,%5%3
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda,%2,5%0
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda,%0
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında,%0
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında,%0
.

1.2) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

KonuYeni OranEski Oran
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda,%7,5 %5
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda,%5%3
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda,%2,5 %0
Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında,%0
Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında,%0
.

Kararın yürürlük maddesi uyarınca, bu düzenleme 1/5/2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2) Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları

23/12/2020 ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

KonuYeni OranEski Oran
Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden,%7,5 %5
Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden,%5%3
Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden,%2,5%0
6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan,%7,5%5
1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan,%5%3
1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan,%2,5%0
.

Kararın yürürlük maddesi uyarınca, bu düzenleme 1/5/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3) Yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranları

23/12/2020 ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 (eski oran %0 idi) oranında stopaj uygulanacaktır.

Kararın yürürlük maddesi uyarınca, bu düzenleme 1/5/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranı

22/12/2021 ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, %0 oranında (değişiklik yapılmamıştır) stopaj uygulanacaktır.

Kararın yürürlük maddesi uyarınca, bu düzenleme 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5) İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı

28/6/2022 ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 (eski oran %5 idi) oranında stopaj uygulanacaktır.

Kararın yürürlük maddesi uyarınca, bu düzenleme 1/5/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dâhil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…