İCRA İŞ VE İŞLEMLERİNİN GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULMASINA İLİŞKİN 22/03/2020 TARİHLİ CUMHURBAŞKANI KARARININ UYGULAMA ESASINI AÇIKLAYAN GENELGE YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Mart 2020 Dönemi̇ Kdv Beyani Ve Bi̇ldi̇ri̇m Süreleri̇ Uzatildi
MART 2020 DÖNEMİ KDV BEYANI VE BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI
24 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs Salginindan Etki̇lenen Mükellefleri̇n Vergi̇ Usul Kanununun Mücbi̇r Sebep Hükümleri̇nden Faydalanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ
KORONAVİRÜS SALGININDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLERİN VERGİ USUL KANUNUNUN MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
25 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Mart 2020 Dönemi̇ Kdv Beyani Ve Bi̇ldi̇ri̇m Süreleri̇ Uzatildi
MART 2020 DÖNEMİ KDV BEYANI VE BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI
24 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs Salginindan Etki̇lenen Mükellefleri̇n Vergi̇ Usul Kanununun Mücbi̇r Sebep Hükümleri̇nden Faydalanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ
KORONAVİRÜS SALGININDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLERİN VERGİ USUL KANUNUNUN MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
25 Mart 2020

İCRA İŞ VE İŞLEMLERİNİN GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULMASINA İLİŞKİN 22/03/2020 TARİHLİ CUMHURBAŞKANI KARARININ UYGULAMA ESASINI AÇIKLAYAN GENELGE YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık İcra İş Ve İşlemleri̇ni̇n Geçi̇ci̇ Süre İle Durdurulmasina İli̇şki̇n 22/03/2020 Tari̇hli̇ Cumhurbaşkani Kararinin Uygulama Esasini Açiklayan Genelge Yayimlandi

Bilindiği üzere; 22/3/2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılıCumhurbaşkanı Kararı ile COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği 22/03/2020 tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine…” karar verilmiş olup; 22/03/2020 yürürlük tarihli mezkur kararın uygulaması sırasında oluşacak tereddütleri giderebilmek amacıyla icra iş ve işlemlerinin durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının uygulama esasını açıklayan T.C. Adalet Bakanlığı’nın 24/03/2020 Tarihli Genelgesi yayımlanmıştır.

Bu itibarla;

1-Ülke genelinde açılmış bulunan nafaka alacakları hariç tüm icra ve iflas takipleri, ayrıca durma kararı alınmasına gerek olmaksızın durdurulmuştur.

2-Nafaka alacaklarına ilişkin açılmış olan takipler devam edecek olup bu süreçte nafaka alacaklarına ilişkin yeni takip açılabilecek, reddiyat ve tahsilat işlemleri yapılabilecektir.

3- a. Nafakaya ilişkin ilamlar durma süresi içerisinde takip konusu yapılabilecek;
 b.Aynı ilam ile nafakadan ayrı hükmedilen alacakların ilamın bölünememesi nedeniyle takibe konulması durumunda işlemlere sadece nafaka alacakları yönünden devam edilecektir.

4-Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki tesisine ilişkin takipler duracaktır; ancak mahkemeler tarafından ihtiyati tedbir kararlarının infazına devam edilecektir.

5- a. İcra dairesine yapılacak ödemeler kabul edilecek,
b.Sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen, borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmediği durumlarda paralar alacaklılarına ödenebilecek,
c.Dosya borcunun ödenmesi halinde veya alacaklı vekili talebi ile haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılabilecek, dosya kapama işlemleri öncelikle yapılacaktır.

6- a. Durdurma kararı öncesi kesinleşen ihalelerin tescil işlemleri yapılabilecek,
b. Teslim işlemlerinin yapılmasının ise alınan tedbirlere ve durdurma kararlarına aykırılık oluşturmayacak şekilde icra müdürlüklerince takdir edilebilecektir.

7-Durdurma kararı öncesinde açılmış bulunan takipler de dahil olmak üzere durdurma süresince ödeme ve icra emri gönderilmeyecektir.

8-Durdurma kararı ile taraf ve takip işlemleri durdurulduğundan itiraz ve talepler alınmayacaktır.

9-Durdurma kararı öncesinde veya durdurma süresi içinde verilen ihtiyati haciz kararlarının icrası ve infazı durdurulmuş olduğundan icra dairesince infaz edilemeyecektir.

10- a. İcra ve iflas daireleri tarafından satış günü verilerek ilan edilmiş mal ve haklara ilişkin elektronik veya fiziki artırma günlerinin durdurma tarihleri içinde kalması halinde, durdurma kararının bitiminden itibaren yeni satış günü verilecek,
b.Bu durumda satış ilanının İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesi ikinci fıkrasındaki ilkeler doğrultusunda tarafların menfaatleri gözetilerek en az masrafla katılımcı sayısını en çok arttıracak vasıta ile ilan yapılmasının uygun olacağı, daha önce masraflı verilip ilan yapılmış olması nazara alınarak alacaklı ve borçluya ek masraf yüklemeyecek şekilde ilanın yapılmasına özen gösterilerek,
c.Durma kararı nedeni ile satış işlemleri gerçekleşmeyen mal ve haklar yönünden durma sürecinden sonra yapılacak ilanların UYAP İcra Malları e-Satış Portalında yapılması uygun olacaktır.

11-Durdurma kararı süresince icra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin süreler durma süresi bitimine kadar işlemeyecektir.

12-22 Mart 2020 tarih ve 31076 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu genelgesi uyarınca icra müdürlüklerindeki personel sayısı mevcut iş durumu da dikkate alınarak asgari seviyede personel bulundurulmasına özen gösterilmesi uygun olacaktır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…