İSTANBUL FİNANS MERKEZİNE KANUNU İLE BİRLİKTE FİNANS SEKTÖRÜNE YENİ TEŞVİK VE İSTİSNA İMKANLARI SUNULUYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Yaşayan Kültür Mi̇rasi İşletmeler Destek Programi Açildi!
KOSGEB YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER DESTEK PROGRAMI AÇILDI!
28 Haziran 2022
Sistem Global Danışmanlık Taşinmaz Satiş İşlemleri̇ Noterlerde Yapilabi̇lecek
TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ NOTERLERDE YAPILABİLECEK
1 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Yaşayan Kültür Mi̇rasi İşletmeler Destek Programi Açildi!
KOSGEB YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER DESTEK PROGRAMI AÇILDI!
28 Haziran 2022
Sistem Global Danışmanlık Taşinmaz Satiş İşlemleri̇ Noterlerde Yapilabi̇lecek
TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ NOTERLERDE YAPILABİLECEK
1 Temmuz 2022

İSTANBUL FİNANS MERKEZİNE KANUNU İLE BİRLİKTE FİNANS SEKTÖRÜNE YENİ TEŞVİK VE İSTİSNA İMKANLARI SUNULUYOR

Sistem Global Danışmanlık İstanbul Fi̇nans Merkezi̇ne Kanunu İle Bi̇rli̇kte Fi̇nans Sektörüne Yeni̇ Teşvi̇k Ve İsti̇sna İmkanlari Sunuluyor

İstanbul Finans Merkezi ile ilgili kanun teklifinin meclise sunulduğunu ve mecliste görüşüldüğünü önceki bültenlerimiz ile birlikte duyurmuştuk. 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İFM kanunu ile birlikte aşağıda yer alan teşvik ve istisnaların uygulamaya konulmuştur.

(1) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki;

a) Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların %75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir. (Kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %100 olarak uygulanır. Bu dönemler özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde başlayan hesap dönemlerini kapsar)

b) İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır.

c) Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken finansal faaliyet harçlar bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alınmaz. Kanunun yürürlük tarihi itibariyle tahakkuk etmiş harçlar terkin edilmez, tahsil olunanlar iade edilmez.

(2) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safı değerinin; yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde %60’ı, yurt dışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise %80’i gelir vergisinden istisnadır. Bu fıkra kapsamında belirtilen istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan önceki son üç yılda Türkiye’de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanır.

(3) İFM’de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

(4) En az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

(5) İFM’de faaliyet gösterecek katılımcılar ile en az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen çalışma izni ile yabancı uyruklu personel çalıştırabilir. Bu kapsamda yapılacak çalışma izni başvuruları 6735 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi çerçevesinde istisnai olarak değerlendirilir.

(6) Mülkiyeti Sermaye Piyasası Kuruluna ait ekli (2) sayılı listede belirtilen taşınmaz ile mülkiyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait ekli (3) sayılı listede belirtilen taşınmaz, bedelsiz olarak tapuda re’sen yönetici şirket adına tescil edilir. Yönetici şirket adına tescil edilen taşınmazlar üzerindeki muhdesat da bedelsiz ve hak sahiplerinin onayı aranmaksızın terkini gerçekleştirilir ve beyanlar hanesinde aidiyeti yönetici şirket adına olacak şekilde kaydedilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak devir ve işlemler veraset ve intikal vergisinden, harçtan, döner sermaye bedellerinden ve düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan uygulama yönetmeliğinde düzenlenecektir.

Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…