KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI DÜZENLEMESİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Şirket Değerleme Süreçlerine Ilişkin Sık Sorulan Sorular
Şirket Değerleme Süreçlerine ilişkin sık sorulan sorular
6 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık 2022 İlk 3. Çeyrek Türkiye İhracat Kompozisyonu Ve 4. Çeyrek Beklentileri
2022 İlk 3. Çeyrek Türkiye İhracat Kompozisyonu ve 4. Çeyrek Beklentileri
9 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Şirket Değerleme Süreçlerine Ilişkin Sık Sorulan Sorular
Şirket Değerleme Süreçlerine ilişkin sık sorulan sorular
6 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık 2022 İlk 3. Çeyrek Türkiye İhracat Kompozisyonu Ve 4. Çeyrek Beklentileri
2022 İlk 3. Çeyrek Türkiye İhracat Kompozisyonu ve 4. Çeyrek Beklentileri
9 Kasım 2022

KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI DÜZENLEMESİ

Sistem Global Danışmanlık Kdv İade Talepleri̇nde Zamanaşimi Düzenlemesi̇

Bilindiği üzere; 7104 Sayılı Kanunla, 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; “Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” şeklinde değişiklik yapılmıştı.

Böylelikle; Kanun’un 32’nci maddesine istinaden yapılacak KDV iade taleplerine yeni bir zamanaşımı süresi getirilerek, istisnai işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade işlemlerinin yapılabileceği aksi halde bu süre içerisinde talep edilmemesi halinde iade talep edilemeyeceği yönünde, iade talep süresini kısıtlayıcı önemli bir düzenleme yapılmış oldu.

Yapılan bu düzenlemenin hangi yılları kapsadığı ve diğer iade hakkı doğuran işlemler için de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda oluşan tereddütler, 15.02.2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile giderilmiş oldu.

Yapılan düzenlemeye göre; 2019 ve sonraki yıllara ilişkin iade hakkı doğuran işlemlere ait KDV iade taleplerinin istisna türleri itibariyle aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde belirlenen süreler içinde talep edilmemesi halinde, zamanaşımına uğrayacağı anlaşılmaktadır.

Söz konusu düzenleme; 2019 ve sonraki yıllara ilişkin iade hakkı doğuran işlemleri kapsadığından, 2018 ve önceki yıllara ilişkin iade hakkı doğrun işlemlere ait iade talepleri, düzenleme öncesi usul ve esaslara tabi olacağı açıktır.

KDV İade Türleri ve Yıllara Göre KDV İade Talep Süreleri;

3065 Sayılı KDV Kan. 32 Maddesi Gereği:

3065 Sayılı Kanun İkinci Kısım
Birinci ve İkinci Bölüm İstisnalar
İade Hakkının
Doğduğu Yıl
KDV İadesinin Talep Edileceği
Beyanname Dönemleri
KDV İade Talebi için İVD
Listelerinin Onayı, İade Talep Dilekçesinin ve
Evrakların Verilme Süresi
YMM KDV İade Tasdik Raporunun Verilme Süresi
Madde 11 Mal ve Hizmet İhracatı2017/1-12 (2020/1-12)2017/1-12
(2020/1-12)
31.12.2022
(31.12.2022)
31.12.2022
(30.06.2023)
Madde 13 Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları Ve Yatırımlarda İstisna2017/1-12 (2020/1-12)2017/1-12
(2020/1-12)
31.12.2022 (31.12.2022)31.12.2022
(30.06.2023)

NOT: 2020 vergilendirme dönemine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde parantez içerisindeki iade talep sürelerine uyulur.

2019 Yılı ve Sonraki Dönemler için KDV İade Talepleri;

(3065 sayılı Kanunun 32. maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.)

3065 Sayılı KDV Kan. 32 Maddesi Gereği:

3065 Sayılı Kanun İkinci Kısım
Üçüncü, Dördüncüye Altıncı
Bölüm İstisnalar
İade Hakkının
Doğduğu Yıl
KDV İadesinin Talep Edileceği
Beyanname Dönemleri
KDV İade Talebi için İVD Listelerinin
Onayı, İade Talep Dilekçesinin ve
Evrakların Verilme Süresi
YMM KDV İade Tasdik Raporunun Verilme Süresi
Madde 14 Transit Taşımacılık2017/1-12
(2020/1-12)
2017/1-12
(2020/1-12)
31.12.2022
(31.12.2022)
31.12.2022
(30.06.2023)
Madde 15 Diplomatik İstisnalar2017/1-12
(2020/1-12)
2017/1-12
(2020/1-12)
31.12.2022
(31.12.2022)
31.12.2022
(30.06.2023)

3065 sayılı KDV Kanunu İkinci Bölüm Mükellef ve Vergi Sorumlusu Madde 9’da belirtilen Tevkifat (Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV)’dan iade talepleri içinde aynı sürelere riayet edilir.

NOT: 2020 vergilendirme dönemine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde parantez içerisindeki iade talep sürelerine uyulur.

2019 Yılı ve Sonraki Dönemler için KDV İade Talepleri

(3065 sayılı Kanunun 32’nci maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.)

3065 Sayılı Kanunun (29/2)’nci Maddesine Göre; İndirimli Orana Tabii İşlemlerden Doğan KDV İade Talepleri:

3065 Sayılı Kanun İKİNCİ KISIM
Üçüncü Bölüm Vergi İndirimi
İade Hakkının
Doğduğu Yıl
KDV İadesinin Talep Edileceği
Beyanname Dönemleri
KDV İade Talebi İçin İVD Listelerinin
Onayı, İade Talep Dilekçesinin ve
Evrakların Verilme Süresi
YMM KDV İade Tasdik
Raporunun Verilme Süresi
Mad. 29/2 İnd. Örn. Tabi
İşl. KDV İade Talep Sür.
2017/1-122018/1-1131.12.202231.12.2022
Mad. 29/2 İnd. Örn. Tabi
İşl. KDV İade Talep Sür.
2021/1-122022/1-1131.12.202230.06.2023
3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…