KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7326 Sayili Kanun Kapsaminda Taşinmazlar İle Amorti̇smana Tabi̇ Di̇ğer İkti̇sadi̇ Kiymetler İçi̇n Yeni̇den Değerlemek İçi̇n Son Gün 31.12.2021
7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEMEK İÇİN SON GÜN 31.12.2021
8 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişi İçi̇n Son Tari̇h 31.12.2021!
VARLIK BARIŞI İÇİN SON TARİH 31.12.2021!
9 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 7326 Sayili Kanun Kapsaminda Taşinmazlar İle Amorti̇smana Tabi̇ Di̇ğer İkti̇sadi̇ Kiymetler İçi̇n Yeni̇den Değerlemek İçi̇n Son Gün 31.12.2021
7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEMEK İÇİN SON GÜN 31.12.2021
8 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişi İçi̇n Son Tari̇h 31.12.2021!
VARLIK BARIŞI İÇİN SON TARİH 31.12.2021!
9 Aralık 2021

KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

Sistem Global Danışmanlık Kdv İade Talepleri̇nde Zamanaşimi

Bilindiği üzere; 7104 Sayılı Kanunla, 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;  Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” şeklinde değişiklik yapılmıştı.

Böylelikle; Kanun’un 32’nci maddesine istinaden yapılacak KDV iade taleplerine yeni bir zamanaşımı süresi getirilerek, istisnai işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade işlemlerinin yapılabileceği aksi halde bu süre içerisinde talep edilmemesi halinde iade talep edilemeyeceği yönünde, iade talep süresini kısıtlayıcı önemli bir düzenleme yapılmış oldu.

Yapılan bu düzenlemenin hangi yılları kapsadığı ve diğer iade hakkı doğuran işlemler için de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda oluşan tereddütler, 15.02.2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile giderilmiş oldu.

Yapılan düzenlemeye göre; 2019 ve sonraki yıllara ilişkin iade hakkı doğuran işlemlere ait KDV iade taleplerinin istisna türleri itibariyle aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde belirlenen süreler içinde talep edilmemesi halinde, zamanaşımına uğrayacağı anlaşılmaktadır.

Söz konusu düzenleme; 2019 ve sonraki yıllara ilişkin iade hakkı doğuran işlemleri kapsadığından, 2018 ve önceki yıllara ilişkin iade hakkı doğrun işlemlere ait iade talepleri, düzenleme öncesi usul ve esaslara tabi olacağı açıktır.

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN KDV İADE TALEP SÜRESİ

2019 ve izleyen yıllarda 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade işleminin belirtilen süre içinde teminat karşılığı yapılması durumunda da, YMM Teminat Çözüm Raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunlu olacaktır.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

2019 ve izleyen yıllara ait;

Kanun’un 32’ inci maddesi kapsamındaki “Tam İstisnalar” ve 9’uncu maddesindeki “Kısmi İstisnalardan” kaynaklanan KDV iade taleplerinin yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre iade hakkı doğuran işlemlerin gerçekleştiği yılı izleyen 2’nci yılın sonuna kadar vergi dairesinden talep edilmesi gerekmektedir.

Kanun’un 29’uncu maddesine kapsamındaki “İndirimli Orana Tabi İşlemlerden” kaynaklanan KDV iade taleplerinin, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar vergi dairesinden talep edilmesi gerekmektedir.

İadenin YMM raporuyla talep edilecek olması durumunda da, belirtilen süreler içinde rapor haricinde ibrazı gereken diğer belgelerin ve iade talep dilekçesinin sisteme girilmesi gerektiği anlaşılmakta olup, sadece raporun belirtilen süre sonundan itibaren 6 ay içinde vergi dairesine verilebileceği anlaşılmaktadır.

Tebliğde net olarak ifade edilmese de; iadenin teminatla yapılmış olması durumunda, teminat çözümüne ilişkin YMM raporlarının da, iade talep sürelerin sonundan itibaren 6 ay içinde vergi dairesine verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu düzenleme; 2019 ve sonraki yıllara ilişkin iade hakkı doğuran işlemleri kapsadığından, 2018 ve önceki yıllara ilişkin iade hakkı doğrun işlemlere ait iade talepleri düzenleme öncesi usul ve esaslara tabi olacaktır.

Mükelleflerin KDV İade alacaklarını, yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre belirlenen süreler içinde iade ya da mahsup talebinde bulunmaları gerekmekte olup, aksi halde iade alacakları zamanaşımına uğrayabilecektir.

İade işlemlerine ilişkin YMM raporlarının, iade türleri itibariyle belirlenen iade talep sürelerinin sonundan itibaren 6 ay süre içinde, teminat çözümüne ilişkin YMM raporlarının ise, iade işleminin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmekte olup, aksi halde dosyaların incelemeye sevk edileceği hükme bağlanmıştır.

Sistem Global Danışmanlık Kdv İade Talepleri̇nde Zamanaşimi
Sistem Global Danışmanlık Kdv İade Talepleri̇nde Zamanaşimi
Sistem Global Danışmanlık Kdv İade Talepleri̇nde Zamanaşimi

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…