KUR KORUMALI MEVDUATA DÖNÜŞÜMDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bögeleri̇nde Yeni̇ Destek Ve Teşvi̇klere İli̇şki̇n Düzenlemeler Resmi̇ Gazetede Yayimlandi
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖGELERİNDE YENİ DESTEK VE TEŞVİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
14 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇ze İli̇şki̇n Harcamalarinizi Tübi̇tak'A Sunmak İçi̇n Vaki̇t Geldi̇!
TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ!
28 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bögeleri̇nde Yeni̇ Destek Ve Teşvi̇klere İli̇şki̇n Düzenlemeler Resmi̇ Gazetede Yayimlandi
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖGELERİNDE YENİ DESTEK VE TEŞVİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
14 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇ze İli̇şki̇n Harcamalarinizi Tübi̇tak'A Sunmak İçi̇n Vaki̇t Geldi̇!
TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ!
28 Şubat 2022

KUR KORUMALI MEVDUATA DÖNÜŞÜMDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Sistem Global Danışmanlık Kur Korumali Mevduata Dönüşümden Doğan Kazançlarda Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na geçici 14’üncü madde eklenerek; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını TL’ye çevirmelerinden elde edecekleri kur farkı kazançlarını ve vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançları için kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir. Bu istisnanın nasıl uygulanacağına dair detayları düzenleyen tebliğ yürürlüğe girdi.

İlgili Tebliğe dair bilinmesi gereken şu şekildedir.

Kanun yasalaşmadan dönüşen hesaplar için istisna var.

Mükelleflerin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1/1/2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri kapsam dahilindedir.  
2021/14 sayılı Tebliğ uyarınca USD-EURO-GBP dışında dönüşüme Kurumlar Vergisi İstisna yoktur.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ve Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir vergisi mükellefleri yararlanabilir.

1211 sayılı Kanunun ilgili hükmü kapsamında Türk lirasına dönüşümü yapılamayacak olan alacaklar ve verilen avanslar gibi hesaplarda izlenen yabancı paralar kapsam dışı.

Özel Hesap Dönemi olanlar 31/12/2021 tarihi itibarıyla çıkaracakları bilançolarını dikkate almak suretiyle istisna uygulayabilirler.

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI BİRLİKTE ELE ALINMALI; Son Tebliğ ile İstisna hesabında aynı döviz cinsinden döviz tevdiat hesapları birlikte dikkate alınıp, istisna tutarı buna göre tespit edilecektir.

FİFO UYGULAMASI; İstisnaya konu edilecek kur farkı gelirlerinin tespitine münhasır olmak üzere, dönem içi döviz çıkışlarında ve istisna tutarının hesaplanmasında ilgili hesaba giriş sırasının esas alınması gerekmektedir.
 
17 ŞUBAT 2022 TARİHİNE KADAR DÖNÜŞTÜRENE KAPSAMLI İSTİSNA

Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıdaki kazançlar için istisna var.

  1. Dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,
  2. 01.01.2022 ile Dönüşün Tarihine kadar oluşan Kur Farkı,
  3. Dönüşüm Tarihinden sonraki dönemler için oluşan Kur Farkı (Vade Sonuna Kadar),
  4. Vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar.

2021 Yılı Dördüncü döneme isabet eden dövizlerin dönüşümünde görüldüğü üzere tam kapsama söz konusu istisna bakımından. Buna göre doğru bir nakit akışı planlaması ile 1 yıllık vadelerin değerlendirilmesi yerinde olacaktır istisnalar bakımından.

17 ŞUBAT 2022 SONRASI DÖNÜŞÜMLERDE İSTİSNA;

Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri, Elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda,

  1. Hesabın açılışını içeren Geçici Vergi dönemi Başından Hesabın açılış tarihine kadar oluşan kur farkı kazançlarının,
  2. Dönem Sonları itibariyle tahakkuk eden faiz gelirleri ve kar payları, 
  3. Vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar,

Kurumlar vergisinden müstesnadır.

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞTÜRÜLEN ALTIN HESABI İLE İŞLENMİŞ VE HURDA ALTIN KARŞILIĞI ALTIN HESABI BAKİYELERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İSTİSNA

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan Altın hesabı ile 2022 de açılan işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı Kanunda öngörülen süre ve şekilde Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;

  • Altın hesabı ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinin Türk Lirası mevduat veya katılma hesabına dönüştüğü tarihte doğan kazançlar,
  • Söz konusu Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının vadelerinden önceki tarihte sona eren geçici vergilendirme dönemleri dahil olmak üzere dönem sonları itibarıyla tahakkuk eden faiz ve kar payı gelirleri ile
  • Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade sonunda elde edilen faiz ve kar payı gelirleri ile diğer kazançlar

kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…