TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖGELERİNDE YENİ DESTEK VE TEŞVİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknoparklarda Personel Geli̇r Vergi̇si̇ Terki̇n Hesaplamasi Yeni̇den Düzenlendi̇
TEKNOPARKLARDA PERSONEL GELİR VERGİSİ TERKİN HESAPLAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ
14 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Kur Korumali Mevduata Dönüşümden Doğan Kazançlarda Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasi
KUR KORUMALI MEVDUATA DÖNÜŞÜMDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
14 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoparklarda Personel Geli̇r Vergi̇si̇ Terki̇n Hesaplamasi Yeni̇den Düzenlendi̇
TEKNOPARKLARDA PERSONEL GELİR VERGİSİ TERKİN HESAPLAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ
14 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Kur Korumali Mevduata Dönüşümden Doğan Kazançlarda Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasi
KUR KORUMALI MEVDUATA DÖNÜŞÜMDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
14 Şubat 2022

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖGELERİNDE YENİ DESTEK VE TEŞVİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bögeleri̇nde Yeni̇ Destek Ve Teşvi̇klere İli̇şki̇n Düzenlemeler Resmi̇ Gazetede Yayimlandi

Bilindiği üzere 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara ilişkin bazı ilave destek ve teşvik unsurları tanımlanmıştı.

10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte ilave destek ve teşvik unsurları açıklanmıştır.

Destek Personeli Limiti %20’ye Çıkartıldı

7263 sayılı Kanun ile getirilen, toplam personel sayısı on beşe kadar (15 hariç) olan bölge firmaları için ücreti üzerinden destek ve teşviklerden faydalanılabilecek destek personeli sayısının, toplam personel sayısının %10’u yerine maksimum %20’si olarak uygulanmasına ilişkin açıklamalar teknoloji geliştirme bölgeleri yönetmeliğine eklenmiştir.

Dışarıda Geçirilen Sürelere İlişkin Düzenlemeler

7263 Sayılı kanun ile birlikte; Yüksek lisans ve doktora yapan personelin dışarıda geçirdiği süre kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanabilmesi için bölgede “en az bir yıl” süreyle çalışma şartı yürürlükten kaldırılmıştı. Bu hüküm şartı Yönetmelik’ten de kaldırılmıştır.

Yine 7263 Sayılı kanunun ile birlikte düzenlenen; Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma süresinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla personelin Bölge dışında geçirdikleri sürelerin de gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında değerlendirileceği hükmü yönetmelikte de açıklanmıştır. Söz konusu oranın Cumhurbaşkanı tarafından belirli sektörel ve/veya bölgesel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırılabileceği belirtilmiştir. Bilindiği üzere halı hazırda 17 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile bu oran tüm firmalarda %50 olarak uygulanmaktadır.

Öte yandan, 11.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında bölgede yer alan girişimcilerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin Yönetici Şirket’e sunacağı belgelerin kapsamı genişletilmiş olup, yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan alınan belgeye ek olarak “diğer destekleyici belgeler” in de yönetici şirkete sunulabileceği hükme bağlanmıştır. Diğer destekletici belgenin ne olduğuna dair yönetmelikte herhangi bir tarif yapılmamıştır.

Doğrudan Sermaye Desteğine İlişkin Düzenlemeler

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerine ilişkin “uygun görülen proje” sınırlaması kaldırılmış olup, sermaye desteğinin kanun kapsamındaki projelerin finansmanı için kullanılması esas alınarak aynı zamanda kurum kazancı tespitinde indirim yapılacak tutarın yıllık olarak üst sınırı 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye arttırılmasına yönelik hükümler yönetmeliğe eklenmiştir.

Öte yandan, mevcut yönetmelikte yer alan “ilgili madde kapsamında projelerin finansmanında kullanılmak üzere sağlanan sermaye destek aktarımının iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanın kullanılmayan kısmı için tahakkuk ettirilmemiş vergilerden kaynaklı tahsil edilecek gecikme faizi şartı” değiştirilerek, yeni yönetmelik metninde “sermaye destek aktarımının en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması durumunda tahakkuk ettirilmemiş vergilerin gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği” hüküm altına alınmıştır.

İthal Edilen Eşyalarda Vergi İstisnaları İçin Tek Pencere Kullanma Yükümlülüğü

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna edilmişti. Yeni Yönetmelik ile birlikte istisnanın uygulanabilmesi için aşağıdaki prosedür belirlenmiştir;

“Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur. Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi 14’üncü madde kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığına bildirir.”

Doktora Öğrencilerinin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde İstihdam Edilmesine Ek Destek Getirildi

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalara 3/2/2021 (dahil) tarihinden sonra ilk kez istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeline o yıl için uygulanacak asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı 2 yıl süreyle, Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

 BU desteğin uygulanmasına ilişkin detaylar yönetmelikte aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

  • Destekten yararlanabilecek firma tarafından istihdam edilen doktora öğrencisi Ar-Ge personeline ödenecek aylık taban ücretin, brüt asgari ücretin bir buçuk katından az olamayacağı hükme bağlanmıştır.
  • Firma başına verilebilecek destek, üniversitelerin doktora programına kayıtlı en fazla iki doktora öğrencisi ile sınırlandırılmıştır. Firmaların bu destekten yararlanabilmeleri için istihdam ettikleri doktora öğrencisinin başka kamu kurumundan destek almıyor olması şartı aranacaktır.
  • Destekten yararlanılabilmesi için istihdam edilecek doktora öğrencisinin Türkiye’deki üniversitelerin doktora programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez aşamasına geçmiş olması gerektiği belirtilmiştir.
  • Desteğe ilişkin süreç Bölge yönetici şirketi tarafından yürütülecek ve Bakanlığa bildirilecektir.
  • Bu desteğe ilişkin firmaya yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin, ilgili ayın bildirilmiş sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak yapılacak hesaplamaya göre, Bakanlıkça, raporun teslim edildiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
  • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinde istihdam edilen personel, bu desteğin kapsamı dışında tutulmuştur.

Temel Bilimler Desteği Kapsamının Genişletilmesi

7263 sayılı Kanun ile daha önce “Temel Bilimler” tanımı, “Desteklenecek Programlar” olarak değiştirilmişti. Uygulama Yönetmeliği’nde hem bu konuya ilişin açıklamalar yapılmış hem de tanımda yer alan bölümlere ilave olarak Bakanlıkça belirlenecek diğer programların da “desteklenecek programlar” kapsamında değerlendirileceği ve yönetici şirketler nezdinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek programlar mezunu personele de desteğin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, ilgili destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarından mezun personelin 1/7/2017 (dahil), diğer desteklenecek programlar kapsamında Bakanlık tarafından açıklanacak bölümlerden mezun personelin ise 3/2/2021 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır.

Desteklenecek diğer programların hangi bölümleri kapsadığı henüz belirlenmemiş olup, Bakanlıkça belirlenerek açıklanacaktır.

Yönetmeliğin detaylı metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…