KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bi̇li̇şi̇m Sektörünün Uluslarasilaşmasi Ve E-Turquality (Bi̇li̇şi̇mi̇n Yildizlari) Programi Uygulama Esaslari Yayinlandi!
BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARASILAŞMASI ve E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI!
6 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Hi̇zmet İhracatina Yöneli̇k Destekler Seri̇si̇ / 4 - Kültürel Ve Yaratici Endüstri̇ Hi̇zmetleri̇ Sektörü
HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER SERİSİ / 4 – KÜLTÜREL VE YARATICI ENDÜSTRİ HİZMETLERİ SEKTÖRÜ
9 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Bi̇li̇şi̇m Sektörünün Uluslarasilaşmasi Ve E-Turquality (Bi̇li̇şi̇mi̇n Yildizlari) Programi Uygulama Esaslari Yayinlandi!
BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARASILAŞMASI ve E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI!
6 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Hi̇zmet İhracatina Yöneli̇k Destekler Seri̇si̇ / 4 - Kültürel Ve Yaratici Endüstri̇ Hi̇zmetleri̇ Sektörü
HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER SERİSİ / 4 – KÜLTÜREL VE YARATICI ENDÜSTRİ HİZMETLERİ SEKTÖRÜ
9 Mayıs 2022

KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN!

Sistem Global Danışmanlık Kurumlar/Geli̇r Vergi̇si̇ Beyanindan Sonra Bu Raporlari Hazirlamayi Ve Tesli̇mi̇ni̇ Unutmayin!

Tüm vergi mükelleflerince 5 Mayıs 2022 itibariyle 2021 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyanları gerçekleştirilmiş durumdadır.

Beyanı yapılan yıllık beyannamelerde yer alan AR-GE/TASARIM İNDİRİMİ ve İŞTİRAK HİSSELERİNİN VE GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNADAN yararlananların(kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdikini (Tam Tasdik) yaptıran mükellefler dışındakiler) bu indirim ve ya istisna tutarlarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmemesi ve tasdik raporlarını kuruma vermemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, istisna ve/veya indirimden yararlanma imkanından vazgeçmiş sayılmaktadır.

AR-GE/TASARIM İNDİRİMİNDEN YARARLANLAR;

5746 Sayılı Kanun’a göre Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanacak işletmeler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde ilgili kanunda belirtilen belgeleri bağlı bulunulan vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi iş birliği projelerinde Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulanabilmesi için belirlenen belgeleri de içeren yeminli malî müşavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunludur.

Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri haricinde kalan projeler ve Kanun kapsamında destek ve teşviklerden yararlananlar için ayrıca yeminli malî müşavir tasdik raporu aranmamaktadır.

Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin ilgili belgelere tam tasdik raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

İŞTİRAK HİSSELERİNİN VE GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNADAN YARARLANANLAR;

5 sıra no.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar tutarları toplamı belirlenmiş haddi aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisnadan yararlanabilmeleri için vergi dışı tutulan işlemlerin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen “Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporları” ile belgelenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar toplamının 2021 yılı için 483.000 TL’yi aşması halinde, taşınmaz satışından doğan kazançlara ilişkin istisnadan yararlanılabilmesi için yeminli mali müşavir raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdikini (Tam Tasdik) yaptıran mükelleflerin, gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançlarını ayrıca tasdik ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

RAPORLARIN HAZIRLANMAMASI VE TESLİM EDİLMEMESİ YAPTIRIMI;

Maliye ve Hazine Bakanlığı Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya yetkilidir.

Bu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı usul ve esasları belirlemiştir. Buna göre, Tasdiki zorunlu tutulan işlemlerin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmemesi ve tasdik raporlarının vergi dairesine verilmemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, istisna ve/veya indirimden yararlanma imkanından vazgeçmiş sayılırlar.

Tasdik raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile veya beyannamenin verildiği ayı takip eden iki ay (30 Haziran 2022 son tarih) içerisinde verilmesi gerekir.

VUK Mük. 227 Maddesine göre yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunun zamanında ibrazı şarttır. Şu kadar ki, tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilir. Tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi halinde mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…