MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN KDV İADE TALEPLERİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Online Akademi'De Mayıs Ayı Eğitimleri...
Online Akademi’de Mayıs Ayı Eğitimleri…
6 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezi̇leri̇ İçi̇n 2019 Yili Faali̇yet Dönemi̇ Raporlama Süreçleri̇ Devam Edi̇yor
AR-GE VE TASARIM MERKEZİLERİ İÇİN 2019 YILI FAALİYET DÖNEMİ RAPORLAMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR
13 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Online Akademi'De Mayıs Ayı Eğitimleri...
Online Akademi’de Mayıs Ayı Eğitimleri…
6 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezi̇leri̇ İçi̇n 2019 Yili Faali̇yet Dönemi̇ Raporlama Süreçleri̇ Devam Edi̇yor
AR-GE VE TASARIM MERKEZİLERİ İÇİN 2019 YILI FAALİYET DÖNEMİ RAPORLAMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR
13 Mayıs 2020

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN KDV İADE TALEPLERİ

Sistem Global Danışmanlık Mücbi̇r Sebep Kapsamindaki̇ Mükellefleri̇n Kdv İade Talepleri̇

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin KDV iade taleplerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin 08 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 32 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 24/3/2020 tarihli 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin; Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait KDV beyannamelerinin verilme süresi 27/7/2020 tarihine kadar ertelenmişti.

Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilirler.

Söz konusu Tebliğe göre, KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar (03/08/2020) yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtildiği şekilde işlemler yerine getirilecektir.

  • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben ve nakden iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilecektir.
  • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın;
Sistem Global Danışmanlık Mücbi̇r Sebep Kapsamindaki̇ Mükellefleri̇n Kdv İade Talepleri̇
Mücbi̇r Sebep Kapsamindaki̇ Mükellefleri̇n Kdv İade Talepleri̇ 8

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir. 

  • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışında tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden ve mahsuben iade talepleri, genel hükümler çerçevesinde yerine getirilecektir.
  • 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilecektir. Mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…