MÜKELLEFİYET KAYDININ TERKİN EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Dijital Platformumuz Edanışman'Dan Online'Da Birebir Görüşmelerle Alabileceğiniz Hizmetlerimizi İncelediniz Mi?
Dijital Platformumuz eDanışman’dan Online’da Birebir Görüşmelerle Alabileceğiniz Hizmetlerimizi İncelediniz mi?
9 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık 16/10/2020 Tari̇hli̇ 31276 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararin Uygulanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ (Tebli̇ğ No: 2012/1)’De Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ
16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
20 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Dijital Platformumuz Edanışman'Dan Online'Da Birebir Görüşmelerle Alabileceğiniz Hizmetlerimizi İncelediniz Mi?
Dijital Platformumuz eDanışman’dan Online’da Birebir Görüşmelerle Alabileceğiniz Hizmetlerimizi İncelediniz mi?
9 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık 16/10/2020 Tari̇hli̇ 31276 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararin Uygulanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ (Tebli̇ğ No: 2012/1)’De Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ
16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
20 Ekim 2020

MÜKELLEFİYET KAYDININ TERKİN EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sistem Global Danışmanlık Mükellefi̇yet Kaydinin Terki̇n Edi̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Usul Ve Esaslar

VUK’nun “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 07/10/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 520 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile açıklığa kavuştu.

Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek, bunlar nezdinde yoklama yapılarak vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla terkin edilebilecektir.

İnceleme neticesine göre mükellefler ile bunlarla ilişkili kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek olup mükellefiyet tesisi/devamı için alınan teminat belirli şartlar dâhilinde iade edilebilecektir.
İlgili tebliğ ile yapılan açıklamaların özeti aşağıdaki gibidir.

Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Olan Mükellefler Nasıl Belirlenir?
Mükellefler tarafından verilen beyanname ve bildirimler, sicil, ortaklık, tahakkuk, tahsilat ve mükellefiyete ilişkin diğer bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan gümrük beyannameleri, kapasite raporu, yatırım teşvik belgesi gibi bilgi ve belgeler dikkate alınarak, mükellef nezdinden analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılır.

Yukarda sayılan belgelerin yanı sıra mükelleflerin aktif ve öz sermaye büyüklükleri, iş yeri, taşıt, makine, teçhizat, demirbaş bilgileri ve çalışan sayıları itibarıyla üretim ve/veya ticaret/faaliyet kapasitesi ile beyan ve bildirimlerinin uyumlu olup olmadığı, haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yönünden rapor/tespit bulunup bulunmadığı, alış ve satış yaptıkları mükellefler hakkında düzenlenen/yapılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme/kullanma rapor/olumsuz tespit bilgileri, ortaklık yapısı ile ortaklara ilişkin bilgiler gibi hususlara bağlı olarak analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılır.

Analiz Ve Değerlendirmeler Sonucunda Yapılan İşlemler Nelerdir?
Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflere ilişkin bilgiler, mükellefiyet terkin işlemlerine başlanılması amacıyla Başkanlık aracılığıyla ilgili vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa/vergi dairesi müdürlüğüne aktarılır ve söz konusu mükellefler vergi incelemesine sevk edilir.

Analiz ve değerlendirme sonucunun ilgili vergi dairesi başkanlığına /defterdarlığa /vergi dairesi müdürlüğüne bildirilmesine müteakip mükellefin bilinen iş yeri adresinde yoklama yapılır.

Yapılan analiz ve değerlendirme sonuçları ile yoklama neticesinde tespit edilen hususlar, vergi dairesi nezdinde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir.

Komisyonca Mükellefiyetin Terkin Edilmesine Kanaat Getirilirse,
– Komisyon görüşü bir tutanağa bağlanır ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdar onayına sunulur.
– Vergi dairesi başkanının/defterdarın onayını müteakiben, onay tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilir ve bu durum mükellefe tebliğ edilir.
– Vergi dairesi başkanının/defterdarın onay vermemesi durumunda, bu aşamada herhangi bir işlem tesis edilmez.

Komisyonca Mükellefiyetin Terkin Edilmemesine Kanaat Getirilirse,
– Komisyon görüşü bir tutanağa bağlanır ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdar onayına sunulur.
– Vergi dairesi başkanının/defterdarın onayı üzerine, mükellefiyet kaydının re’sen terkini hususunda bu aşamada herhangi bir işlem tesis edilmez ve bu durum, gerekçeleri ile birlikte, analiz ve değerlendirme sonucunu aktaran ilgili birime Başkanlık aracılığıyla bildirilir.
– Vergi dairesi başkanının/defterdarın onay vermemesi hâlinde, gerekçeleri ile birlikte durum komisyona bildirilir. Söz konusu gerekçeler de dikkate alınarak komisyon tarafından yeniden değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda komisyon görüşü bir tutanağa bağlanır ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdar onayına sunulur.

Terkin Edilen Mükellefiyet Kaydının Yeniden Tesisinin Talep Edilmesi Halinde,
Mükellefiyet kaydının yeniden tesisi için, en geç mükellefiyet kaydının re’sen terkin edildiğine ilişkin bilgilendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde;- Bağlı olunan vergi dairesine başvuruda bulunulması,
– 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, mükellefiyetin terkin edildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından (1.1.2020’dan itibaren 140.000 -TL) az olmamak üzere, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’ututarında teminat verilmesi,
– Tüm vergi borçlarının ödenmesi

şartları aranır.

Mükellefiyet Kaydı Terkin Edilenler ile Bunlarla İlişkili Olanların İşe Başlama Bildiriminde Bulunması Halinde,
VUK’nun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin;- Serbest meslek erbabı olması durumunda kendisi,
– Şahıs işletmesi (Gelir Vergisi Kanunu uyarınca elde etmiş oldukları ticari kazançları gerçek veya basit usulde vergilendirilen gerçek kişiler ile zirai kazançları gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler tarafından işletilen işletmeler) olması durumunda sahibi,
– Adi ortaklık olması durumunda ortak
lardan her biri,
– Ticaret şirketi olması durumunda şirketin kendisi, kanuni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, söz konusu şirketin asgari %10 ve üzeri hissesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ya da zikredilen tüm bu kişilerin asgari %10 ve üzeri hisseye sahip olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler,
– Tüzel kişiliği olmayan teşekkül olması durumunda bunları idare edenler,
– Yukarıda sayılanların; ortağı oldukları adi ortaklıklar, kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari %10’una sahip oldukları ticaret şirketleri veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküller,
Tarafından verilen işe başlama bildiriminin alınması üzerine,
– İşe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyet kaydı bu madde kapsamında terkin edilenlerin tüm vergi borçlarını ödemeleri,
– 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, mükellefiyetin terkin edildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından (1.1.2020’dan itibaren 140.000 -TL) az olmamak üzere, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’ututarında teminat vermiş olmaları,
Kaydıyla mükellefiyetleri tesis edilir.
Yeniden Mükellefiyet Tesis Edilenlerde Elektronik Belge Düzenleme Zorunluluğu,Teminat alınarak mükellefiyeti yeniden tesis edilenlerin, mükellefiyetlerinin gereği olarak düzenlemek zorunda oldukları belgelerden,  VUK Genel Tebliği (Sıra No:509) kapsamında olup,- Mükellefiyetin yeniden tesis/tesis edildiği tarihi itibarıyla elektronik belge olarak düzenlenebilenler bakımından, bahse konu tarihlerden itibaren 30 gün içinde söz konusu elektronik belge uygulamalarına dahil olunması,
– Mükellefiyetin yeniden tesis/tesis edildiği tarihlerden sonraki bir tarihte elektronik belge olarak düzenlenebilir hale gelenler bakımından ise, elektronik belge olarak düzenlenebilir hale geldikleri tarihi izleyen 30 gün içerisinde bahse konu elektronik belge uygulamalarına dahil olunması,

ve söz konusu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…