16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Mükellefi̇yet Kaydinin Terki̇n Edi̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Usul Ve Esaslar
MÜKELLEFİYET KAYDININ TERKİN EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
12 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık 16/10/2020 Tari̇hli̇ 31276 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirim Teşvi̇k Belgesi̇ İşlemleri̇ni̇n Elektroni̇k Ortamda Yürütülmesi̇ne İli̇şki̇n Yetki̇lendi̇rme Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ
16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
20 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Mükellefi̇yet Kaydinin Terki̇n Edi̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Usul Ve Esaslar
MÜKELLEFİYET KAYDININ TERKİN EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
12 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık 16/10/2020 Tari̇hli̇ 31276 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirim Teşvi̇k Belgesi̇ İşlemleri̇ni̇n Elektroni̇k Ortamda Yürütülmesi̇ne İli̇şki̇n Yetki̇lendi̇rme Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ
16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
20 Ekim 2020

16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sistem Global Danışmanlık 16/10/2020 Tari̇hli̇ 31276 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararin Uygulanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ (Tebli̇ğ No: 2012/1)’De Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (NO: 2020/1) 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Öncelikli yatırımlar içerisinde yer alan enerji tasarrufu yatırımlarının enerji tasarrufu oranı %15 olarak güncellenmiş olup yatırımın asgari geri dönüş süresi şartı kaldırılmıştır.
  • Yatırım Teşvik Belgesine başvuru aşamasında ve/veya sonrasında ibraz edilmesi gereken bilgi belgeleri içeren EK-2 kaldırılmıştır.
  • Yatırımların Tamamlama ekspertizinin yapılması konusunda görevlendirilebilecekler arasına “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri” de dâhil edilmiştir.

Yapılan değişikliklerin tamamı aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Değişiklik kapsamında;

MADDE 1:

20/06/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 6, (1) fıkra (ç) bendi:Madde 6, (1) fıkra (ç) bendi:
ç) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler. (değiştirildi).ç) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler. (yeni eklendi).

MADDE 2:

Aynı Tebliğin 7’nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 7, (6) fıkra (a) bendi:Madde 7, (6) fıkra (a) bendi:
Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat ederyatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder. Bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekir (değiştirildi).(a) Kararın 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder. Bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekir. (yeni eklendi).
Madde 7, (6) fıkra (c) bendi:Madde 7, (6) fıkra (c) bendi:
c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir. (değiştirildi).c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde “enerji verimliliği” raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir.  (yeni eklendi).

MADDE 3:

Aynı Tebliğin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 9, (3) fıkra:Madde 9, (3) fıkra:
Hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımlar komple yeni yatırım olarak değerlendirilir.Hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımlar komple yeni yatırım olarak değerlendirilir (kaldırıldı).  

MADDE 4:

Aynı Tebliğin 23’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 23, (2) fıkraMadde 23, (2) fıkra
(2) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir (değiştirildi).(2) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, Bakanlık İl Müdürlüklerini, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir (yeni eklendi).
Madde 23, (3) fıkraMadde 23, (3) fıkra
(3) Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından Kalkınma Ajansları, odalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi, görevlendirilen mercinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavir tarafından yapılır ve EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu müştereken hazırlanarak bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe sonuçlandırılan tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan mercie bilgi verilir (değiştirildi).(3) Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından Kalkınma Ajansları, Bakanlık İl Müdürlükleri, odalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi, görevlendirilen mercinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavir tarafından yapılır ve EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu müştereken hazırlanarak bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe sonuçlandırılan tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan mercie bilgi verilir (yeni eklendi).
Madde 23, (6) fıkraMadde 23, (6) fıkra
(6) Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri ekspertiz işlemi yapılmaksızın doğrudan ilgili kuruluş tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlükçe yapılır.(6) Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri ekspertiz işlemi yapılmaksızın doğrudan ilgili kuruluş tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlükçe yapılır (kaldırıldı).

MADDE 5:

Aynı Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 24, (1) fıkraMadde 24, (1) fıkra
(1) Kalkınma Ajansları ile vvalilikler, odalar, yeminli mali müşavirler gibi görev verilen kurum ve kuruluşlar Karar ve Tebliğ’in uygulamasına yönelik olarak yapmış oldukları işlemlerden sorumludurlar (değiştirildi). (1) Kalkınma Ajansları ile Bakanlık İl Müdürlükleri, valilikler, odalar, yeminli mali müşavirler gibi görev verilen kurum ve kuruluşlar Karar ve Tebliğ’in uygulamasına yönelik olarak yapmış oldukları işlemlerden sorumludurlar (yeni eklendi).

MADDE 6:

Aynı Kararın ekinde yer alan EK-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7:

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8:

Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…