NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLI FAİZ İNDİRİMİNE SÜRE SINIRI GETİRİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU
5 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Ti̇cari̇ Defterleri̇n Kaybi Hali̇nde Açilacak Ziya Davasinin Süresi̇ Uzatildi
TİCARİ DEFTERLERİN KAYBI HALİNDE AÇILACAK ZIYA DAVASININ SÜRESİ UZATILDI
5 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU
5 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Ti̇cari̇ Defterleri̇n Kaybi Hali̇nde Açilacak Ziya Davasinin Süresi̇ Uzatildi
TİCARİ DEFTERLERİN KAYBI HALİNDE AÇILACAK ZIYA DAVASININ SÜRESİ UZATILDI
5 Temmuz 2022

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLI FAİZ İNDİRİMİNE SÜRE SINIRI GETİRİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Nakdi̇ Sermaye Artişindan Kaynakli Fai̇z İndi̇ri̇mi̇ne Süre Siniri Geti̇ri̇ldi̇

Bilindiği üzere 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-I bendinde düzenlenen “Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklı Faiz İndirimi” uygulaması ile birlikte; nakit yapılan sermaye artışlarında, artırılan sermaye tutarı üzerinden KV İndirimi uygulanmaktaydı. İlgili dönemde vergi matrahı çıkmayan firmalar, nakdi sermaye artışından kaynaklı faiz indirimi hakkı gelecek yıllara devretmekte süre sınırı bulunmamaktaydı.
 
05.07.2022 tarihli 31887 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 49.maddesi ile birlikte bu uygulamaya süre sınırı getirilmiş olup, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dahil olmak üzere 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.
 
Süre sınırlamasına ilişkin 7417 Sayılı Kanunun 49.maddesi aşağıda ki gibidir ;
 
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.”

Kanunun bu maddesi yayımlandığı tarih itibariyle (05.07.2022) uygulanacaktır.
 
Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklı Faiz İndirimi / 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10/1-I
 
Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si.
 
(7338 sayılı kanunun 59 uncu maddesiyle eklenen paragraf; Yürürlük: bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye artışlarına uygulanmak üzere 26.10.2021) Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanır.
 
(7417 sayılı kanunun 49 uncu maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük: 05.07.2022) Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz. (9)
 
Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
 
Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. (1)

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…