TİCARİ DEFTERLERİN KAYBI HALİNDE AÇILACAK ZIYA DAVASININ SÜRESİ UZATILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Nakdi̇ Sermaye Artişindan Kaynakli Fai̇z İndi̇ri̇mi̇ne Süre Siniri Geti̇ri̇ldi̇
NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLI FAİZ İNDİRİMİNE SÜRE SINIRI GETİRİLDİ
5 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Elektroni̇k Ti̇careti̇n Düzenlenmesi̇ Hakkinda Kanunda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun 7 Temmuz 2022 Tari̇hi̇nde Resmi̇ Gazete'De Yayimlanarak Yürürlüğe Gi̇rdi̇
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
7 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Nakdi̇ Sermaye Artişindan Kaynakli Fai̇z İndi̇ri̇mi̇ne Süre Siniri Geti̇ri̇ldi̇
NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLI FAİZ İNDİRİMİNE SÜRE SINIRI GETİRİLDİ
5 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Elektroni̇k Ti̇careti̇n Düzenlenmesi̇ Hakkinda Kanunda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun 7 Temmuz 2022 Tari̇hi̇nde Resmi̇ Gazete'De Yayimlanarak Yürürlüğe Gi̇rdi̇
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
7 Temmuz 2022

TİCARİ DEFTERLERİN KAYBI HALİNDE AÇILACAK ZIYA DAVASININ SÜRESİ UZATILDI

Sistem Global Danışmanlık Ti̇cari̇ Defterleri̇n Kaybi Hali̇nde Açilacak Ziya Davasinin Süresi̇ Uzatildi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesi gereği; “Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.” Kanun koyucunun emredici hükmünden de anlaşıldığı üzere ticari defterler tacirler tarafından tutulmak ve saklanmak zorundadır.
 
Ticari defterlerin kaybı halinde ise zıya davası açılması gerekmektedir. Zıya davası; bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgelerin kaybı halinde açılan bir dava türüdür. İşbu dava ise Türk Ticaret Kanunu’nun 82’nci maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 7’nci fıkrasında kanun koyucu, bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgelerin; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğraması halinde ise tacire zıyaı öğrendiği tarihten itibaren ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteme zorunluluğunu getirmektedir.
 
Zıya davasının ikame edilme süresi ise Kanunda 15(on beş) gün olarak düzenlenmişti. 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “7417 Kanun Numaralı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bu süre 30 (otuz) güne çıkarılmıştır. Böylelikle hak düşürücü süre niteliğinde olan 15 (on beş) günlük sürenin yetersiz olduğu yönündeki haklı eleştiriler, kanun koyucu tarafından dikkate alınarak bu süre isabetli olarak otuz güne çıkarılmıştır.

Detaylı Kanun metnine ulaşın>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…