TAŞINMAZ VE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİNİ DÜZENLEYEN UYGULAMA TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yerli̇ Erp Si̇stemleri̇ne Hi̇be Ve Ar-Ge Desteği̇
YERLİ ERP SİSTEMLERİNE HİBE VE AR-GE DESTEĞİ
16 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık Beş Puanlik İndi̇ri̇mde Türki̇ye Geneli̇ Borç Sorgusu
BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU
28 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık Yerli̇ Erp Si̇stemleri̇ne Hi̇be Ve Ar-Ge Desteği̇
YERLİ ERP SİSTEMLERİNE HİBE VE AR-GE DESTEĞİ
16 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık Beş Puanlik İndi̇ri̇mde Türki̇ye Geneli̇ Borç Sorgusu
BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU
28 Temmuz 2021

TAŞINMAZ VE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİNİ DÜZENLEYEN UYGULAMA TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık Taşinmaz Ve İkti̇sadi̇ Kiymetleri̇n Yeni̇den Değerlemesi̇ni̇ Düzenleyen Uygulama Tebli̇ği̇ Resmi̇ Gazetede Yayimlandi

En son 2018 yılında yine bir af yasasıyla uygulanan Taşınmazların değerlemesine ilişkin düzenleme tekrar 9 HAZİRAN 2021 tarihinde yayımlanan af yasasında devreye girmişti. Haziran ayında yayımlanan 7326 sayılı Kanun(Af Yasası) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmişti. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutanların; aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar kanundaki şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmesi imkanı getirilmiş durumda. Bu imkanın uygulamasına yönelik kuralları düzenleyen 530 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği bugün resmi gazete yerini aldı.

Değerleme İmkanını Kaçırmayın !
Yeniden Değerlemenin ne gibi faydaları olacak?

Yeniden değerleme işlemi firmalar için aşağıdaki etkileri yaratmaktadır.

  1. Değer artış tutarı kadar Özsermaye ve dolayısıyla kredibilite artışı sağlanacaktır.
  2. Öz sermayede yapılan artış tutarı Şirket değerini de artırımış olacaktır.
  3. Değer artış tutarının amortisman yoluyla itfası mümkün olduğundan yıllara sari gider yaratılmış olacaktır.

Bu düzenleme kapsamında değerleme 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

  • Bu tarihe kadar yeniden değerleme işlemi yapılmalı,
  • Verginin yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

Ödemelerin ise; ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Daha önceki düzenleme sadece Taşınmazları kapsarken, bu düzenleme aktife kayıtlı taşınmazlar yanında amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri kapsamaktadır.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Tebliğ’de “… taşınmazlar ile taşınmaz mahiyetinde olmamakla birlikte 213 sayılı Kanun uyarınca amortisman yoluyla itfası gereken gayrimenkul gibi değerlenen kıymetler (gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar, gayri maddi haklar), demirbaşlar, sinema filmleri, şerefiyeler, araştırma-geliştirme harcamaları, özel maliyet bedelleri, aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri gibi kıymetleri,” olarak tanımlanmıştır.

Buna göre; Aktifleştirilmiş Ar-Ge Giderlerinin de değerlemeye tabi tutulması da mümkündür.

Yeniden Değerlemeye ilişkin VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…