VARLIK BARIŞI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bazi Alacaklarin Yeni̇den Yapilandirilmasi
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
17 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi
Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Bazi Alacaklarin Yeni̇den Yapilandirilmasi
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
17 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi
Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi
18 Kasım 2020

VARLIK BARIŞI

Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişi

7256 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü maddede ile yeni bir varlık barışı düzenlemesi yapılmıştır.

Kapsama Hangi Varlıklar Girmektedir?
Varlık barışı kapsamına;

· Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

· Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar
girmektedir.

Ne Zaman Bildirim Yapılmalıdır?
· Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkları 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

· Türkiye’de bulunan varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilecektir.

Yasadan Yararlananlar Vergi Ödemeyecek mi?
Yasa kapsamında hem Türkiye’deki varlıklar hem de yurt dışındaki varlıklar için herhangi bir vergi ödenmeyecektir.

Yasadan Yaralanabilmek İçin Ne Yapılmalıdır?
Bu düzenlemeden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanır.

Bildirilen Varlıkların İşletmeden Çekilmesi
Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.

Türkiye’de bulunan varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Taşınmazların Ayni Sermaye Olarak Konulması
Düzenleme kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

Bildirilen Varlıklarla İlgili Vergi İncelemesi Yapılabilecek mi?
Bu yasa kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…