Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi Ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı
1 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Odakli Veya Patente Dayali Katma Değerli̇ Üreti̇m Yapmak İsteyen Yatirimcilar İle Tedari̇kçi̇leri̇ni̇ Eşleşti̇ri̇yoruz!
TEKNOLOJİ ODAKLI VEYA PATENTE DAYALI KATMA DEĞERLİ ÜRETİM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILAR İLE TEDARİKÇİLERİNİ EŞLEŞTİRİYORUZ!
3 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi Ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı
1 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Odakli Veya Patente Dayali Katma Değerli̇ Üreti̇m Yapmak İsteyen Yatirimcilar İle Tedari̇kçi̇leri̇ni̇ Eşleşti̇ri̇yoruz!
TEKNOLOJİ ODAKLI VEYA PATENTE DAYALI KATMA DEĞERLİ ÜRETİM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILAR İLE TEDARİKÇİLERİNİ EŞLEŞTİRİYORUZ!
3 Haziran 2020

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Sistem Global Danışmanlık Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun  “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi”  başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak Gelir Vergisi Tebliğ Değişikliği 27 Mayıs 2020 tarihinde yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 07 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yapılan değişiklikle, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimini sağlayan düzenlemeden yararlanma koşulları kolaylaştırılmıştı.

Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemelere uygun olarak, 301 Seri No.lu Tebliğde değişikliğe gidilmiştir.

I- Yapılan Değişiklikler:

 1) Kanuni Süresinde Ödeme Şartı Kaldırılmıştır;

Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indiriminin uygulanmasında beyan edilen vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartı kaldırılarak, ödeme koşulu gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir.

Buna göre 2019 yılına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde %5’lik vergi indirimi uygulanmasından yararlanabilmek için; kanuni süresinde verilmiş ancak kanuni süresinde ödenememiş olan vergilerin indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olmaları halinde maddede yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla vergi indiriminden yararlanılabilecektir.

2) Madde de Geçen Vergi Beyannameleri Tek Tek Sayılmıştır;

Bilindiği üzere, vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminden faydalanabilmek için gerekli şartlardan biri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken tüm vergi beyannamelerinin süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesiydi.

Yapılan değişiklik ile maddede geçen vergi beyannameleri ibaresinin hangi beyannameleri ifade ettiğine açıklık getirilerek tek tek sayılmıştır.

Vergi beyannameleri ibaresi;

  • Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri,
  • Geçici vergi beyannameleri,
  • Muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini,

Vergi ibaresi ise;

 Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri,

ifade etmektedir.  

Yapılan bu sınırlamalardan sonra damga vergisi veya veraset ve intikal vergisi beyanları gibi yukarıda sayılmayan beyannamelerden kaynaklanan vergi borçları, vergi indiriminden yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

3) Mahsuben ya da Tecil-Terkin Kapsamında ki Eksik Ödemeler;

Ödemenin, iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi halinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, bu durum vergilerin ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.

Ayrıca tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilen vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden on beşinci günün bitimine kadar ödenmesi halinde bu durum vergilerin ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.

II- Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları:

Yapılan değişikliklere yukarıda yer verilmiş olup, vergi indiriminden yararlanma şartlarının neler olduğunu tekrar hatırlamak için aşağıda belirtilmiştir.

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle (tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın) ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde (kaçakçılık suçu olarak sayılan) fiillerin işlenmemiş olması,

şarttır.

Bilgiyi tecrübe ile güce dönüştürüyoruz…