YAPILANDIRMA, MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ FIRSATINI KAÇIRMAYIN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL 2021. - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Sgk'Da Elektroni̇k Tebli̇gat Dönemi̇ Başliyor
SGK’DA ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
24 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Eurostars-3 Programi'Nin İlk Çağrisi Açildi!
EUROSTARS-3 PROGRAMI’NIN İLK ÇAĞRISI AÇILDI!
28 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Sgk'Da Elektroni̇k Tebli̇gat Dönemi̇ Başliyor
SGK’DA ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
24 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Eurostars-3 Programi'Nin İlk Çağrisi Açildi!
EUROSTARS-3 PROGRAMI’NIN İLK ÇAĞRISI AÇILDI!
28 Eylül 2021

YAPILANDIRMA, MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ FIRSATINI KAÇIRMAYIN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL 2021.

Sistem Global Danışmanlık Yapilandirma, Matrah Ve Vergi̇ Artirimi İle İşletme Kayitlarinin Düzelti̇lmesi̇ Firsatini Kaçirmayin! Başvurular İçi̇n Son Gün 30 Eylül 2021.

Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yasa ile aşağıdaki üç ana başlıkta vergi barışı kapsamında imkanlar getirilmiştir.

 1. Alacakların Yapılandırılması
 2. Matrah ve Vergi Artırımı
 3. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Bu imkanlardan faydalanmak için daha önce 31 Ağustos 2021 olarak belirlenen son tarih uzatılarak 30 EYLÜL 2021 tarihi olarak güncellenmiştir.  Kanundaki imkanlardan yararlanmak için güncellenen son tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

1. ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

Alacakların Yapılandırılması konusunda Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
 • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • SGK’ya olan prim borçları, iş kazası meslek hastalığından kaynakli işverene rücu edilen alacaklar, Tarım Bağkurluları Prim Borçları, Belediyelere olan borçlar, Gümrük borçlarının yapılandırılması,
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; 
  • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
  • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
 • Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
 • 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.

Özetle;

 • Kesinleşmiş Alacaklar,
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

2. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Yasa kapsamında Matrah ve Vergi artırımı düzenlemesinden yararlanarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Mükellefler yürürlüğe giren yasadan 2016,2017,2018,2019,2020 yılları için Gelir ve Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ile bazı Gelir Stopaj ve Kurumlar Stopaj vergisini arttırarak yararlanabilmektedir. 

Ödeme Peşin veya 6 Taksit

 Matrah ve vergi artırımlarında hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti 30.09.2021 tarihinde başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitteödenmesi gereklidir. Bu vergilerin belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, ödenmeyen vergi tutarları ilk taksit ödeme süresinin son günü vade kabul edilerek 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilecektir. Alacak takip ve tahsil edilecek olmakla birlikte Matrah artırımından yararlanılamayacaktır.

Peşin Ödemeye İndirim

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden %10 indirim yapılacak ve katsayı uygulanmamaktadır.

3. İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

7326 Sayılı Kanunla işletme kayıtlarının düzeltilmesinin de imkânı getirilmiştir.
İşletme kayıtlarının düzeltilmesi;

 • Emtia, makine-teçhizat, demirbaşlar
 • Kasa Mevcudu,
 • Ortaklardan alacaklar ve bunlar ile ilgili diğer işlemler

düzeltilmesi ile gerçekleşmektedir.
Söz konusu hüküm uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır

Yasalaşan Kanunda kayıt düzeltme işlemleri iki şekilde ortaya çıkmaktadır.

1. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması;

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine; işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine,  teçhizat  ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek  kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden  30 Eylül 2021 tarihine kadar(bu tarih dahil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle yasal kayıtlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma getirmeleri imkanı sağlanmıştır.

2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia makine teçhizat ve demirbaşlar ile Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar ve bunlar ile ilgili diğer işlemler.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri; Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia makine teçhizat ve demirbaşların 30 Eylül 2021 gününe (bugün dahil) kadar fatura düzenlenmesi ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirilmesi sureti ile kayıtları düzeltme işlemi gerçekleştirebilirler.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2020 tarihli bilançoda görülen ama işletmede        bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısı ile ( ödünç verme ve benzer sebepler ile) ortaya çıkan ortaklarından alacaklı oldukları tutarlar ile ortaklara borçlu oldukları tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 30.09.2021 tarihine kadar vergi dairesine beyan ederek düzeltebilirler.Beyan edilen tutarlar üzerinde %3 oranında vergi hesaplanır, beyanname verme süresinde ödenir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…