YENİ BİR AF YASASI DAHA YOLDA! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Akaryakit Ve Di̇ğer Petrol Ürünleri̇nde Ötv Artişina Gi̇di̇ldi̇
AKARYAKIT VE DİĞER PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ
25 Mayıs 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18.05.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-2
26 Mayıs 2021
Sistem Global Danışmanlık Akaryakit Ve Di̇ğer Petrol Ürünleri̇nde Ötv Artişina Gi̇di̇ldi̇
AKARYAKIT VE DİĞER PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ
25 Mayıs 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18.05.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-2
26 Mayıs 2021

YENİ BİR AF YASASI DAHA YOLDA!

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Bi̇r Af Yasasi Daha Yolda!

21.05.2021 tarihinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren bir af yasası önerisi TBMM’ye sunuldu.

Bu kanun teklifi ile;

  • Bazı   kamu   kurumu   niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma,
  • İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için  de yapılandırma,
  • Matrah ve vergi artırımı,
  • İşletme kayıtlarının fiili durumlarına   uygun hale getirilmesi
  • İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer alması hususunda   düzenleme,
  • Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi,

yapılmaktadır. Kanun Teklifi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin alacakların yapılandırması öngörmektedir.
 

1. Kesinleşmiş Alacaklar (Ödenmemiş borçlar) için Gecikme Faizi, Zammı ve Cezalar Yapılandırılıyor.

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin gecikme faizi ve gecikme zammı iptal edilerek Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar geçerli olacaktır. Yine Kanunun tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamından vazgeçilmiştir.

Bu imkanlardan yararlanmak için 31/08/2021 tarihine kadar ilgili idareye başvurmak, 30/09/2021 tarihine kadar ilk taksiti ödemek, diğer taksitleri ise 30.09.2021 tarihini takipeden ikişer aylık dönemlerle azami 18 eşit taksitte ödemek gerekmektedir.

Benzer şekilde Sosyal Güvenlik Primleri, Gümrük vergileri ile Belediyelere yapılması gereken ödemelerde de kolaylıklar planlanmıştır.

2. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

Mükellefçe yargıdan vazgeçmek şartıyla kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarına ilişkin vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si kalkmaktadır. Yine vergilerin gecikme faizi ve gecikme zammı iptal edilerek Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar geçerli olacaktır. İstinaf veya Danıştay’da olan vergiler için ise, Kanunun yayım tarihi itibarıyla mevcut mahkeme kararına göre belirlenen tutarlar geçerlidir.

Uzlaşma aşamasındaki veya uzlaşamamış mükellefler içinde bu kapsamda imkanlar teklifte sağlanmıştır.

3. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilmesi esas alınmıştır.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile gecikme faizi yerine bu Kanunun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Kanunun yayım tarihinden ihbarnamenin dava açılması tarihinin sonuna kadar hesaplanacak gecikme faizinin ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuruda bulunulacak, ihbarnamenin tebliğini takip eden ay başından itibaren 2’şer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi kaydıyla cezalar ile vergi aslına bağlı olmayan cezalarda %75’inden ve Kanunun yayım tarihine kadar hesaplanacak gecikme tahsilinden vazgeçilir.

Matrah Artırımı yapılması incelemeleri sonlandırmayacaktır. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, 2/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılamaması hâlinde, incelemeye devam edilemeyecektir.

4. Matrah ve vergi artırımı

Vergi mükelleflerine 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için gelir ve kurumlar vergisi matrahları, bu yıllara ilişkin olarak yapmış oldukları ücret ödemeleri ile yıllara sari inşaat işleri, serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, çiftçiler ve esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler üzerinden kesmek zorunda oldukları vergiler ile hesaplanan katma değer vergilerini artırmak imkanı tanınarak bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaması sağlanmıştır.

Matrah ve vergi artırımlarının başvurularının son tarihi 31.08.2021  olarak öngörülmüştür. Ödemeler ikişer aylık 6 eşit taksitle ödenmesi ile Peşin ödemeler %10 indirim yapılması şeklinde planlanmıştır.

5. İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Emtia, Makine, Teçhizat, Demirbaşlar, Kasa, Ortaklardan Alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler)

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan veya Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler hakkında bir düzenleme getirilerek bilançoların düzeltilmesini sağlatacak imkanlar öngörülmüştür.

kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler hakkında bir düzenleme 31/12/2020 tarihi itibarıyla bilançolara göre dikkate alınıp, bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %5 oranında verginin hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenmesi öngörülmektedir.

Bu kapsamda beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

6. İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı

İşletmelerin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat- kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilirler. Yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin hesaplamada; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri dikkate alınacaktır.

Yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutan üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir.

7. Ödenmemiş Krediler, Karşılıksız Çekler için Sicil Affı

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20/5/2021 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlan, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…