YENİ TORBA YASA'DA NELER VAR? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İki̇nci̇ El Cep Telefonlarinda Kdv Orani %1'E İndi̇ri̇ldi̇!
İKİNCİ EL CEP TELEFONLARINDA KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ!
4 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Bazi Stopaj Oranlarinin Uygulama Süresi̇ 31/12/2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatilmiştir!
BAZI STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 31/12/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR!
4 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık İki̇nci̇ El Cep Telefonlarinda Kdv Orani %1'E İndi̇ri̇ldi̇!
İKİNCİ EL CEP TELEFONLARINDA KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ!
4 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Bazi Stopaj Oranlarinin Uygulama Süresi̇ 31/12/2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatilmiştir!
BAZI STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 31/12/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR!
4 Ekim 2021

YENİ TORBA YASA’DA NELER VAR?

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Torba Yasa'Da Neler Var?

1 Ekim 2021 tarihinde TBMM’ne sunulan 64 Maddelik Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde birçok radikal sayılabilecek düzenlemeler göze çarpıyor.

Bu düzenlemelerle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amaçlandığı ifade edilmiştir.

Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren bu Torba Yasa Teklifinde neler var beraber bakalım.

 • DİLEYEN MÜKELLEFLER AMORTİSMAN AYIRMADA GÜN ESASINA GEÇEBİLECEK VE AMORTİSMAN ORANINI SERBESTÇE BELİRLEYEBİLECEK

Mükellefler, İşletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (binek otomobiller hariç) için kullanıma hazır olduğu tarihte ve aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırmaya başlayabilirler.
Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömürden kısa olmamak ve bu sürenin iki katını aşmamak ve maksimum 50 yılı geçmemek üzere her yıl aynı nispet olmak üzere amortisman oranını belirleyebileceklerdir.

 • YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI MART AYINDAN ŞUBAT AYINA ALINDI VE GELİR ÜZERİNDEN TAHAKKUK ETTİRİLEN GELİR VERGİSİ ŞUBAT VE HAZİRAN AYLARINDA İKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK.
 • GEÇİCİ VERGİDE 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI KALDIRILIYOR.

Yılda 4 kere geçici beyanname verme süresi vardı. En son beyanname bir sonraki yılın 17 Şubat’ın da verilmek zorundaydı. Yeni düzenleme ile geçici beyanname sayısını 3’e düşürülüyor. En son Kasım ayında geçici beyannamesi verilecek. Şubat sonunda gelir vergisi mükellefleri beyannameleri beyan edecek ve ilk taksitlerini ödeyeceklerdir. Kurumlar vergisi mükellefleri de Mart sonunda Kurumlar Vergisi Beyannamelerini beyan edecektir.

 • KURUMLAR VERGİSİ BEYANI MART AYINA ÇEKİLİYOR.
 • KÜÇÜK ESNAFA VERGİ İSTİSNASI

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna eklenen düzenleme ile ticari kazancı basit usule göre vergilendirilenler 2021 Yılı dahil artık yıllık gelir vergisi beyannamesi ve vergi vermeyecekler. Kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan kişilerden basit usule tabi olanların özel şartları aşağıdaki gibidir.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 1.1.2021 tarihinden itibaren 150.000 TL veya yıllık satışları tutarının 1.1.2021 tarihinden itibaren 240.000 TL aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 1.1.2021 tarihinden itibaren 76.000 TL aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 1.1.2021 tarihinden itibaren 150.000 TL aşmaması hallerinde tabi olunmaktadır.

 • İNTERNET ÜZERİNDEN PARA KAZANANLARA VE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA ÜRETENLERE KOLAYLIK SAĞLANIYOR.

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerik paylaşanlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançların yatırılacağı bir banka hesabı açılması zorunlu olacak. Bu hesaba yatan bedel üzerinden %15 vergiyi ilgili banka devlete ödeyecek.

 • ÇİFTÇİYE VERGİ İNDİRİMİ     

Daha önce birçok davaya konu olmuş tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi kesilmesine yönelik uygulama kaldırılıyor. Daha doğrusu yapılan düzenleme ile gelir vergisinden müstesna tutuluyor.

 • VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ KURALLARI ESNETİLİYOR.

Son üç yıla ait vergi beyannameleri kanuni süresinde verenler, tahakkuk eden vergilerini ödeyenler, vadesi geçmiş borcu bulunmayanlar ve haklarında bir tarhiyat bulunmayanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirmesine imkan sağlayan düzenleme esnetildi. Buna göre; indirimden yararlanmayı engelleyen idarece tarhiyat yapılması kuralı kesinleşmiş tarhiyat yapılmış olması olarak değiştiriliyor. Buna göre inceleme süreci dava aşamasında olan mükellefler indirimden yararlanmaya mahkeme sonuçlanana kadar devam edecekler. Dava mükellef açısından olumsuz sonuçlandığında alınan indirimin iade edilmesine gerek bulunmayacak.
Kesinleşmiş tarhiyat söz konusu olan mükellefler için ise; İndirim tutar sınırının tavanı olan tutarın %1’ini (2020 yılı için 15.000 TL) kesinleşmiş tarhiyatın aşmaması durumda da indirimden yararlanmaya devam edilmesi sağlanacak.
Ayrıca beyana tabi vergi türleri bu indirim için artık dikkate alınacak. Buna göre Damga Vergisi Beyannamesi verilmemesi veya eksik beyanda bulunulması nedeniyle yapılıp kesinleşen tarhiyatlar tutarına bakılmaksızın indirim ihlali sayılmayacak.

 • AR-GE/TASARIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORUNU ZAMANINDA İBRAZ ETMEMEK ARTIK İNDİRİM İPTALİ ANLAMINA GELMEYECEK

Hali hazırda vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi, Maliye Bakanlığı yetkisindedir.

Bu çerçevede Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yapıları olan ve Tam Tasdik Kapsamında olmayan firmalarca, yararlanılan indirim için YMM Ar-Ge/Tasarım İndirimi Tasdik Raporunun vergi dairesine ibrazı şarttır.  Bu raporun ibrazında süreye uymamak indirim iptaline neden olmaktadır.

Yapılan yeni düzenleme ile raporun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 gün mühlet tanınmaktadır. Bu süre içinde raporun ibraz edilmesi ile indirim hakkı korunmuş olacaktır.

Bu düzenleme birçok mükellefin zaman zaman yaşadığı mağduriyeti gidereceği için kritik ve yerinde bir düzenleme olarak değerlendiriyoruz.

 • GİDER PUSULASI YERİNE GEÇEBİLECEK BELGELERE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMAKTADIR.

Öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı v.b.) gider pusulası yerine kabul edilecektir.

 • YURT DIŞINDA YAŞANA TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT SÜRECİ KISALTILIYOR.

Kanun teklifinde, Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yapılan tebligatlara ilişkin sürecin kısaltılması için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan tebligatlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Defterdarlıklar tarafından doğruda yurt dışı temsilciliklerimize gönderilmesi düzenleniyor.

 • YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI YENİDEN, KALICI OLARAK GETİRİLİYOR, GEÇMİŞE DAİR İLK DEĞERLEME İŞLEMİNDE %2 VERGİ ÖNGÖRÜLÜYOR. SONRAKİ YILLIK DEĞERLEMELERDE VERGİ YOK.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibariyle, bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve amortisman tutarlarını yeniden değerleme imkânı getiriliyor.

Bu düzenleme kapsamında geçmişte temin edilen varlıkları da kapsar şekilde yapılacak ilk değerleme işleminde %2 verginin ayrıca ödenmesi gerekmektedir. Bu vergi değerlemenin yapıldığı ayı izleyen ay sonuna bir beyanname ile beyan edilip, istenirse üç eşit taksitte ödenebilecek.

 • SÜPHELİ ALACAKLAR İÇİN KANUNDA GEÇEN “DAVA VE İCRA TAKİBİNE DEĞMEYECEK DERECEDE KÜÇÜK ALACAKLAR” İFADESİ İÇİN AZAMİ TUTAR BELİRLENEREK 3.000 TL İLE SINIRLANDIRILMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

Tahsil edilemeyen, dava etmeye bile değmeyecek alacaklar için karşılık ayrılan tutarlar için net bir tanımlama getirildi. Buna göre 3.000 TL’ye kadar olan alacaklar için karşılık ayırılmasında bir engel yok.

 • VERGİ İNCELEMESİ DEVAM EDERKEN PİŞAMANLIKLA BEYANNAME VERİLEBİLECEK

Hali hazırda vergi incelemesi devam ederken, pişmanlıkla beyanname vermek mümkün değil. Yapılan düzenlemeyle, mükelleflerin vergiye uyumlarının artırılabilmesi amacıyla haklarında vergi incelemesi devam ederken pişmanlıkla beyanname vermelerine imkan sağlanıyor.

 • 5 BİN LİRAYI AŞAN ÖZEL USULSÜZLÜK VE USULSÜZLÜK CEZALARI UZLAŞMA VE TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA KAPSAMINA ALINIYOR.
 • İMALATTA VE AR-GE’DE KULLANILACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT İÇİN HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN YÖNTEMİ 2023 YILINA KADAR TEKRAR GELİYOR.

Daha Önce 2019 yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için uygulanan hızlandırılmış amortisman uygulaması, 2023 yılı sonuna kadar alınanlar içinde uygulanması öngörülüyor.

 • GENÇ GİRİŞİMCİLERE KDV İSTİSNASI

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, belirli şartlar dahilinde gelir vergisinden müstesna tutulmuştu. Bu kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamına alınıyor.

 • HER TÜRLÜ ARAZİDE KULLANILAN ATV, UTV ARAÇLAR İÇİN %25, MOTORLU KARAVANLAR İÇİN %45 ORANINDA ÖTV ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR.
 • VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE İLK 5 YIL İÇİN TANINAN DAMGA VERGİSİ, HARÇ VE KKDF İSTİSNASI SÜREKLİ HALE GETİRİLİYOR. BU ŞİRKETLERE BSMV MÜKELLEFİYETİ AYRICA GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR.
 • YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK SERMAYEYE YÜKSEK FAİZ İNDİRİMİ SAĞLANIYOR

Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, özkaynakla finansmanın teşvik edilmesi ve ülkemize yabancı sermaye/yurt dışından kaynak girişinin artırılması amacıyla, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için nakdi sermaye oranı yüzde 75 olarak yeniden belirleniyor. Bu oran mevcut durumda yüzde 50 olarak uygulanıyordu.

 • YATIRIMA KATKI TUTARLARININ YÜZDE 10’U KDV, ÖTV HARİÇ DİĞER VERGİ BORÇLARINA MAHSUP EDİLEBİLECEK

Mevcut durumda, hak kazılan yatırıma katkı tutarları, gerek yatırımdan gerekse yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlere indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabiliyor.

Yapılan düzenlemeyle, 1/1/2022 Yılından İtibaren Yapılacak Yatırımların yatırıma katkı tutarının yüzde 10’unun, ÖTV ve KDV hariç diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilmesine imkan sağlanıyor. Böylece, yatırım yapmak suretiyle hak kazanılan yatırıma katkı tutarlarının, belirlenen vergi borçlarına mahsup edilmek suretiyle mükelleflere hızlıca geri dönüşü sağlanıyor.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…