YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ - 4 "SGK ALACAKLARI, BAZI   KAMU   KURUMU NİTELİĞİNDEKİ   MESLEK   ODALARINA OLAN   KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR DA DAHİL YENİDEN YAPILANDIRMA VE DİĞER DÜZENLEMELER" - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 3 &Quot;İhti̇lafli Ya Da İnceleme Ve Takdi̇r İşlemleri̇ Devam Eden Alacaklar İçi̇n Yapilandirma&Quot;
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 3 “İHTİLAFLI YA DA İNCELEME VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLAR İÇİN YAPILANDIRMA”
14 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişindan Yararlanmak İçi̇n Son Gün 31 Mart!
VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31 MART!
15 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 3 &Quot;İhti̇lafli Ya Da İnceleme Ve Takdi̇r İşlemleri̇ Devam Eden Alacaklar İçi̇n Yapilandirma&Quot;
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 3 “İHTİLAFLI YA DA İNCELEME VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLAR İÇİN YAPILANDIRMA”
14 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişindan Yararlanmak İçi̇n Son Gün 31 Mart!
VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31 MART!
15 Mart 2023

YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 4 “SGK ALACAKLARI, BAZI   KAMU   KURUMU NİTELİĞİNDEKİ   MESLEK   ODALARINA OLAN   KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR DA DAHİL YENİDEN YAPILANDIRMA VE DİĞER DÜZENLEMELER”

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 4 &Quot;Sgk Alacaklari, Bazi   Kamu   Kurumu Ni̇teli̇ği̇ndeki̇   Meslek   Odalarina Olan   Kesi̇nleşmi̇ş Alacaklar Da Dahi̇l Yeni̇den Yapilandirma Ve Di̇ğer Düzenlemeler&Quot;

SGK Alacakları, Bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma düzenlemesi gibi yasada yer alan diğer düzenlemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir.

KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumlar tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenecek olup, SGK prim borçları hakkında yapılandırmanın kapsamı şu şekilde olacaktır:

Kapsama Giren BorçlarUygulama ŞartıVazgeçilen
Sigorta PrimiAslı ve vade bitiminden itibaren hesaplanacak Yİ-ÜFE  oranına göre hesaplanacak tutarın, ödenmesigecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı,Aslı ve vade bitiminden itibaren hesaplanacak Yİ-ÜFE  oranına göre hesaplanacak tutarın, ödenmesigecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
İşsizlik Sigortası PrimiAslı ve vade bitiminden itibaren hesaplanacak Yİ-ÜFE  oranına göre hesaplanacak tutarın, ödenmesigecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Sosyal Güvenlik Destek PrimiAslı ve vade bitiminden itibaren hesaplanacak Yİ-ÜFE  oranına göre hesaplanacak tutarın, ödenmesigecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Topluluk sigortasi primi alacaklarıAslı ve vade bitiminden itibaren hesaplanacak Yİ-ÜFE  oranına göre hesaplanacak tutarın, ödenmesigecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Ödenme imkanı kalmamış İsteğe bağlı sigorta primleriAslı ve vade bitiminden itibaren hesaplanacak Yİ-ÜFE  oranına göre hesaplanacak tutarın, ödenmesigecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
SGK tarafından takip edilen Damga Vergisi,Özel İşlem Vergisi, Eğitime katkı payıAslı ve vade bitiminden itibaren hesaplanacak Yİ-ÜFE  oranına göre hesaplanacak tutarın, ödenmesigecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
31/12/2022  tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ- ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlindeAslı ve vade bitiminden itibaren hesaplanacak Yİ-ÜFE  oranına göre hesaplanacak tutarın, ödenmesigecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarınınCeza Aslının %50’si ile toplam tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenirse;para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir
Bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş iseaslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlindeaslı ödenmiş fer’i alacağın %60’nın tahsilinden vazgeçilir.
2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin, Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki tahakkuk ettiği halde ödenmemiş prim borçları  Tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim alacaklarının aslı 31/07/2023’e kadar ödenirsegecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir

ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAATLAR İLE İHALE KONUSU İŞLERE İLİŞKİN EKSİK İŞÇİLİKDEN DOĞAN ALACAKLAR

31/12/2022 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile ilgili ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları ile ilgili alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların ile idari para cezaları ile ilgili alçakların bir kısmında aşağıdaki tablodaki esaslara göre vazgeçilecektir.

Kapsama Giren BorçlarUygulama ŞartıVazgeçilen
Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin; Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarıEksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ası İlan ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartı ilegecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Bu konu kapsamındaki idari para cezası asılların %50’si  ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için YÎ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarBu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlindeidari para cezası asıllarınm kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

SGK PRİM BORÇLARI İLE BAZI   KAMU   KURUMU NİTELİĞİNDEKİ   MESLEK   ODALARINA İLİŞKİN ALACAKLAR

SGK’nın iş kazası, meslek hastalıkları, malullük, adi malüllük ve ölüm halleri işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarının yersiz ödenenlerden kaynaklanan alacakları, Tarım Bağ-Kur’lularının prim borçlarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle Kurum’a ödenmesi gereken prim alacakları yapılandırılacaktır. Ayrıca belediyelere olan borçlar da yapılandırma kapsamında olacaktır.

Kapsama Giren BorçlarUygulama ŞartıVazgeçilen
6183  sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklarvadesi 31/12/2022 tarihinden önce olduğu halde 01/01/2023 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunması ve bir amme borçlusu aduna tahakkuk etmiş olmasıAsli ve fer’I alacakları toplamı tüm tahsil daireleri itibariyle 2.000 TL’yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 102 maddesibirin birinci fıkrası d bendi hariç olmak üzere anılan fıkra kapsamındaki idari para cezalarıKanunun yayımı tarihi itibariyle ilgilisine tebliğ edilmemiş olanTebliğ edilmez ve tebliğ edilmemiş olanların tahsilinden vazgeçilir. Tahsil edilen tutarlar iade edilmez.
Sosyal Güvenlik Kurumunun iş kazası, meslek hastalıkları, mamüllük ve ölüm halleri gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve Emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacaklarıborçlar ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumundabu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir
5510 sayılı kanunun 4/b/4 maddesi kapsamında sigor talı sayılanların prim borçları sebebiyle , sattıkları tarımsal ürün bedellerinden, tarımsal kesinti sorumlularınca kesinti yapıldığı halde kuruma ödenmesi gereken prim tutarları2022 yılı Aralık ayı ve önceki dönemlere ilişkin borçları ile bu borçlara gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanan sürenin başlangıcından bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarınbu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsilinden vazgeçilir
 5510 satılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2020 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezasıCeza asılları 500 TL’yi aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammıAsıl ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 10.000 TL’yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
Tarım Bağ-Kurlulaının prim borçlarına karşılık olarak, sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK’ya ödenmesi gereken prim alacaklarınınborçlar ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumundabu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir
T.O.B.B. Ve Borsalar Kanunu kapsamında; aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti, oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan  borçlarıborçları asılları tamamının, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde,ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçlartamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlindealacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Kanun uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların,30/09/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları  halindemuayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine, her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartı ile, madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir.
Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ile ilgili kanun uyarınca orman sayılan yerler, hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, üfekesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kulanım bedelleri, hasılat/ticari kar paylarıVadesi 31/12/2022 tarihi itibariyle geldiği halde kanun yayın tarihi itibariyle ödenmemiş olması ve kanunun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde başvurulması ve ödeme şartıyla,    Bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
İl Özel İdareleri, YİKOB’lar, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat paylarıKanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu kanunda belirtilen süre ve şekilde başvurulması ve tamamen ödenmesi şartıyla,bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2020 tarihinden önce olduğu halde ödenmemiş olanher bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 250 Türk lirasını aşmayan asli alacaklartutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 500 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları, odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarınınödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde,bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 
Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde,  bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının tamamınıntamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde,bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Türk Tabipleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Merkez Konseyine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde,bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türk Diş Hekimleri Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmınıntamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde,bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamınıntamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde,bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Depremler nedeniyle 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkârların aidat borçları ve gecikme zamları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birliklerin Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı ve mesleki eğitim fonu borçları ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçmeye ilgili yönetim kurulu yetkilidir.

MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDE;

Kapsama Giren BorçlarVazgeçilen / İstisnaya Tabi Tutulan
Depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile 50.000 Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlarPrime esas kazanca dâhil edilmez, Gelir vergisi ve damga vergisi alınmaz.  
Yerleşim yeri bulunan gerçek kişilerin, ikamet etmeleri amacıyla bedelsiz kullanımına bırakılan konutlara ilişkin2023 yılı gelirlerine uygulanmak üzere emsal kira bedeli esası uygulanmaz.
Depremlerde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ve bireysel emeklilik sisteminden, yapılan ödemelerGelir Vergisi tevkifatına tabi tutulmaz.
Depremlerde vefat edenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallarVeraset ve intikal vergisinden müstesnadır.  
Ticaret sicili müdürlüklerine kayıtlı ticari işletme, ticaret şirketleri ve şubelere ilişkin olarak; merkez nakli, tasfiye ve terkin işlemleriTicaret sicil harçları ile herhangi bir ücret alınmaz.
Depremden zarar gören esnaf ve sanatkârlara ilişkin olarak; aynı il sınırları içindeki tescil, tadil ve terkin işlemleri ile sicil tasdiknamesinden31/7/2023 tarihine kadar harç, herhangi bir ücret alınmaz.  
Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; alacağı bulunan mükelleflerAçılan tespit davası üzerine bu alacakları için pasifte karşılık ayırabilir.  
Depremlerde yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı binalara ve ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin emlâk vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, çevre temizlik vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi ile bu alacaklara ilişkin vergi cezasıGecikme faizi, gecikme zammı terkin edilir.

Diğer Hususlar

  • Genç girişimcilere sağlanan 75.000 TL gelir vergisi istisnası 2023 yılı itibariyle 150.000 TL olarak yenilenmiştir. Takip eden yıllarda Gelir vergisi ikinci dilimde yapılacak yeniden değerlemeye göre belirleneceği bildirilmiştir.
  • Geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunanların asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmayacaktır.
  • Toplu Konut idaresi başkanlığınca konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işine ilişkin olarak, Başkanlık ile işi yüklenenler arasında düzenlenen sözleşmeler 31/12/2023 tarihine kadar damga vergisinden istisna edilmiştir.
  • Kanunun yürürlüğü girdiği tarih itibariyle birikmiş aktif durumda olan ceza puanları pasif duruma getirilerek ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
  • Boru hatları veya elektrik telleri ile taşman ve sürekli akış halinde olan malların ithaline ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar ödenen katma değer vergisinin, ithalatın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilmesi sağlanmaktadır.
  • Teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri dışında teşvik kapsamında çalıştırılabilecek süreye ilişkin %75’e kadar artırma yetkisi, bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre %100 olarak değiştirilmiştir.
  • Spor kulüpleri ve Spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin, vergi dairesince ilgili kulüp ve şirketlerce açılan özel hesaplarına aktarılarak kulüplerin altyapıları dahil sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler için kullanılabileceği düzenlenmiştir.
  • Olağanüstü hal ilan edilen illerde faaliyette bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu tütün kooperatiflerince Türkiye’de üretilen, bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 G.T.İ.P. numaralı mallardan, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna göre tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip bulunan ve Türk Standardları Enstitüsünün TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardında yer alan “Tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü” tanımı ve standardına uygun nitelikteki malların tesliminde 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) özel tüketim vergisi oranı %50 indirimli uygulanır.
  • Şirket birleşme ve devirlerinin desteklenmesi amacıyla iştirak hissesi alımı nedeniyle yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine imkân tanınmaktadır. İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri, kanunun 19’uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemleri sonrasına isabet edenler de dâhil olmak üzere kurum kazancından indirileceği hükme bağlanmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…