YENİDEN DEĞERLEME İLE DAHA AZ KURUMLAR/GELİR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON 2 GÜN! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2023 Kidem Tazmi̇nati Tavani Güncellendi̇!
2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI GÜNCELLENDİ!
13 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Düşük Bedelli̇ İcra Dosyalari Kapatiliyor
DÜŞÜK BEDELLİ İCRA DOSYALARI KAPATILIYOR
30 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık 2023 Kidem Tazmi̇nati Tavani Güncellendi̇!
2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI GÜNCELLENDİ!
13 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Düşük Bedelli̇ İcra Dosyalari Kapatiliyor
DÜŞÜK BEDELLİ İCRA DOSYALARI KAPATILIYOR
30 Ocak 2023

YENİDEN DEĞERLEME İLE DAHA AZ KURUMLAR/GELİR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON 2 GÜN!

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇den Değerleme İle Daha Az Kurumlar/Geli̇r Vergi̇si̇ Ödemek İçi̇n Son 2 Gün!

4.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde kapsama giren mükelleflerce amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanmak üzere;

  • VUK Geçici 32. madde kapsamında “Tek Seferlik Değerleme”
  • Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Maddeye eklenen “Ç” fıkrası ile “Sürekli Değerleme”

imkanı getirilmiştir.

(Tek Seferlik Değerleme) VUK Geçici 32. Madde kapsamında mükellefler 31.12.2021 bilançolarında bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini 31.12.2021 yılı itibariyle Yİ-ÜFE endeksi ile değerleyerek güncelleyebileceklerdir.

(Sürekli Değerleme) Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Maddesi kapsamında mükellefler 31.12.2021 yılı bilançolarında bulunan iktisadi kıymetlerini 2022 yılında açıklanan yeniden değerleme oranı ile (2022 yılı için %122) değerleme yaparak güncelleyebilecektir.

Bu iki düzenleme ile uygulanan yeniden değerleme sonucu oluşacak olan değer artışı ile mükellefler aktif ve öz kaynaklarını artırma imkanına sahip olacaktır.

Yine Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Net bilanço aktif değeri arttığı için daha çok amortisman gideri ayırabilecek ve ilgili iktisadi kıymetin satışı söz konusu olduğunda satış işleminden elde edilen karı azaltacağından (Sürekli Değerleme uygulamasında değer artış tutarını sermayeye ekleme koşuluyla) satış karından doğan vergiye olumlu katkısı olacaktır.

(Tek Seferlik Değerleme) VUK Geçici 32. Madde kapsamında yeniden değerleme yapanların beyanname vererek değer artış tutarı üzerinden %2 vergi ödemesi gerekmektedir. Tek Seferlik Değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmeli ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle Tek Seferlik Değerleme kapsamında 2022 yılı için işlemin yapılacağı son dönem olan Aralık 2022 tarihini izleyen ayın sonu olan Ocak 2023 tarihine kadar bu kapsamda beyanname verilmesi için son gün 31.01.2023’tür.

(2022 yılı için son beyan günü 31.01.2023’tür.)

Sürekli Değerleme işleminde herhangi bir beyan ve vergi ödemesi söz konusu değildir.

Değerleme işlemleri ihtiyari olduğundan dileyen mükellefler 2022 yılı için değerleme işlemleri gerçekleştirmeyip, 2023 yılı için uygulayabilecektir. Tek seferlik değerleme yapmayı tercih etmeyip, Sürekli Değerleme işlemini uygulayan mükellefler daha sonra Tek seferlik değerleme yapma hakkından vazgeçmiş olacağından değerleme işlemlerinin katma değerini analiz etmeleri gerekmektedir. (Tek Seferlik Değerleme) VUK Geçici 32. Madde kapsamında yeniden değerleme yapanların beyanname vererek değer artış tutarı üzerinden %2 vergi ödemesi karşısında elde ettiği kurumlar vergisi avantajı mutlaka karşılaştırılmalı ve toplam fayda değerlendirilmelidir.

Değerleme işlemleri işletmede kayıtlı tüm amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanabileceği gibi, belirli ATİK için de uygulana bilinecektir.

Kapsama giren mükellefler; tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleridir.

Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artış fonunun sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulacaktır. Değerlenen varlıkların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

VUK Geçici 32. madde kapsamında “Tek Seferlik Değerleme” ile Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Maddeye eklenen “Ç” fıkrası ile “Sürekli Değerleme” işlemlerinin uygulamasının detayları VUK 537 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…