YENİDEN DEĞERLEME İLE HAK KAYBINA UĞRAMADAN DAHA AZ KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON GÜN 31.10.2023! ​ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İşverenleri̇n Di̇kkati̇ne: Geri̇ye Dönük Sgk Teşvi̇kleri̇nde Kanuni̇ Fai̇z Hesaplamalari Açiklandi
İŞVERENLERİN DİKKATİNE: GERİYE DÖNÜK SGK TEŞVİKLERİNDE KANUNİ FAİZ HESAPLAMALARI AÇIKLANDI
20 Ekim 2023
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501- Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi 2023 Yili 2. Dönem Çağrisi Başvuru Süresi̇ Uzatildi!​
TÜBİTAK TEYDEB 1501- SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2023 YILI 2. DÖNEM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!​
31 Ekim 2023
Sistem Global Danışmanlık İşverenleri̇n Di̇kkati̇ne: Geri̇ye Dönük Sgk Teşvi̇kleri̇nde Kanuni̇ Fai̇z Hesaplamalari Açiklandi
İŞVERENLERİN DİKKATİNE: GERİYE DÖNÜK SGK TEŞVİKLERİNDE KANUNİ FAİZ HESAPLAMALARI AÇIKLANDI
20 Ekim 2023
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501- Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi 2023 Yili 2. Dönem Çağrisi Başvuru Süresi̇ Uzatildi!​
TÜBİTAK TEYDEB 1501- SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2023 YILI 2. DÖNEM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!​
31 Ekim 2023

YENİDEN DEĞERLEME İLE HAK KAYBINA UĞRAMADAN DAHA AZ KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON GÜN 31.10.2023! ​

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇den Değerleme İle Hak Kaybina Uğramadan Daha Az Kurumlar Vergi̇si̇ Ödemek İçi̇n Son Gün 31.10.2023! ​

4.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde kapsama giren mükelleflerce amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanmak üzere;

  • VUK Geçici 32. madde kapsamında “Tek Seferlik Değerleme”
  • Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Maddeye eklenen “Ç” fıkrası ile “Sürekli Değerleme”

imkanı getirilmiştir.

(Tek Seferlik Değerleme) VUK Geçici 32. Madde kapsamında mükellefler 31.12.2021 bilançolarında bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini 31.12.2021 yılı itibariyle Yİ-ÜFE endeksi ile değerleyerek güncelleyebileceklerdir.

(Sürekli Değerleme) Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Maddesi kapsamında mükellefler 31.12.2021 yılı bilançolarında bulunan iktisadi kıymetlerini 2022 yılında açıklanan yeniden değerleme oranı ile ve 2023 Yılı için Geçici Vergi Dönemlerde açıklanan yeniden değerleme oranıyla değerleme yaparak güncelleyebilme imkanı getirilmiştir.

İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Ç Maddesi kapsamında 2023 yılı için değerleme ve  298. Ç Maddesi kapsamında daha önce hiç değerleme yapmamış mükellefler için de VUK Geçici 32. Madde kapsamında yeniden değerleme imkânı mevcuttur.

Bu iki düzenleme ile uygulanan yeniden değerleme sonucu oluşacak olan değer artışı ile mükellefler aktif ve öz kaynaklarını arttırma imkanına sahip olacaktır.

Yine Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Net bilanço aktif değeri arttığı için daha çok amortisman gideri ayırabilecek ve ilgili iktisadi kıymetin satışı söz konusu olduğunda satış işleminden elde edilen karı azaltacağından (Sürekli Değerleme uygulamasında değer artış tutarını sermayeye ekleme koşuluyla) satış karından doğan vergiye olumlu katkısı olacaktır.

(Tek Seferlik Değerleme) VUK Geçici 32. Madde kapsamında yeniden değerleme yapanların beyanname vererek değer artış tutarı üzerinden %2 vergi ödemesi gerekmektedir.

Tek Seferlik Değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi gerektiğinden ve enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönemi sonu 30.09.2023 olduğundan 31.10.2023 tarihine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

Beyanname ile tahakkuk eden verginin ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle Tek Seferlik Değerleme kapsamında 2023 yılı için işlemin yapılacağı son dönem olan Eylül 2023 tarihini izleyen ayın sonu olan Ekim 2023 tarihine kadar bu kapsamda beyanname verilmesi için son gün 31.10.2023’tür.

SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME YAPMAMIŞ(298/Ç) VE VERGİ USUL KANUNU GEÇİCİ 32. MADDE KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLEME YAPMAMIŞ KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMESİ BULUNAN MÜKELLEFLERİN BU FIRSATI KAÇIRMAMASINI ÖNERİRİZ. BU FIRSATI KAÇIRAN MÜKELLEFLERİN, HAYATIMIZA 31.12.2023 DÖNEMİ SONU İTİBARİYLE GİRECEK OLAN VERGİ USUL KANUNU MÜKERRER 298.A MADDESİ KAPSAMINDA YAPACAĞI ENFLASYON DÜZELTMESİ İLE DAHA FAZLA GİDER YAZMA İMKÂNINI KAÇIRMASI SÖZ KONUSUDUR. VERGİ USUL KANUNU MÜKERRER 298.A MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN ENFLASYON DÜZELTMESİNİN OLUŞTURACAĞI HERHANGİ BİR GİDER ETKİSİ YOKTUR.

GEÇİCİ 32. MADDE KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLEME YAPILARAK TAHAKKUK EDECEK %2 ORANINDAKİ VERGİ İLE ELDE EDİLECEK KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJININ ANALİZİ İLE KARAR VERİLMESİNİN YERİNDE OLDUĞUNU İFADE ETMEK İSTERİZ. (KATMA DEĞER ANALİZİ)

DAHA ÖNCE VUK 298/Ç BENDİ KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİ TUTULAN İKTİSADİ KIYMETLER VUK GEÇİCİ 32. MADDE KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİ TUTULAMAZLAR.

Sürekli Değerleme işleminde herhangi bir beyan ve vergi ödemesi söz konusu değildir.

Tek seferlik değerleme yapmayı tercih etmeyip, Sürekli Değerleme işlemini uygulayan mükellefler daha sonra Tek seferlik değerleme yapma hakkından vazgeçmiş olacağından değerleme işlemlerinin katma değerini analiz etmeleri gerekmektedir.

Değerleme işlemleri işletmede kayıtlı tüm amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanabileceği gibi, belirli ATİK için de uygulana bilinecektir.

Kapsama giren mükellefler; tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleridir.

Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artış fonunun sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulacaktır. Değerlenen varlıkların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

VUK Geçici 32. madde kapsamında “Tek Seferlik Değerleme” ile Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Maddeye eklenen “Ç” fıkrası ile “Sürekli Değerleme” işlemlerinin uygulamasının detayları VUK 537 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.
 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…