18/12/2021 TARİHLİ 31693 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Tgb Fi̇rmalarinda 7263 Sayili Kanun Kapsamindaki̇ &Quot;Uzaktan Çalişma&Quot; Uygulamasi Güncellendi̇!
AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TGB FİRMALARINDA 7263 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ “UZAKTAN ÇALIŞMA” UYGULAMASI GÜNCELLENDİ!
26 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Ipard Programi Onbi̇ri̇nci̇ Çağri Ön İlan Duyurusu
IPARD PROGRAMI ONBİRİNCİ ÇAĞRI ÖN İLAN DUYURUSU
27 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Tgb Fi̇rmalarinda 7263 Sayili Kanun Kapsamindaki̇ &Quot;Uzaktan Çalişma&Quot; Uygulamasi Güncellendi̇!
AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TGB FİRMALARINDA 7263 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ “UZAKTAN ÇALIŞMA” UYGULAMASI GÜNCELLENDİ!
26 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Ipard Programi Onbi̇ri̇nci̇ Çağri Ön İlan Duyurusu
IPARD PROGRAMI ONBİRİNCİ ÇAĞRI ÖN İLAN DUYURUSU
27 Aralık 2021

18/12/2021 TARİHLİ 31693 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sistem Global Danışmanlık 18/12/2021 Tari̇hli̇ 31693 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar

Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara ilişkin değişiklik 18.12.2021 tarih ve 31693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu karar ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Kararın 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde değişiklik yapılmıştır.
  • Kararın 12’nci maddesinin on beşinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
  • Kararın 12’nci maddesine yeni fıkra eklenmiştir.

Yapılan değişikliklerin tamamı aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Değişiklik kapsamında;

MADDE 1:

28.06.2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 12’inci maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 12, (3) fıkraMadde 12, (3) fıkra
(3) Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez. Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır. (Değiştirildi).(3) Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez. Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedelinin tamamı ödenmiş faturadaki enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır. (Yeni eklendi).

Aynı Kararın 12’nci maddesinin onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 12, (15) fıkra:Madde 12, (15) fıkra:
(15) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir (değiştirildi)(15) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilmesinin müteakip yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir (yeni eklendi)

Aynı Kararın 12’inci maddesine onyedinci fıkra eklenmiştir.

Madde 12, (17) fıkra:Madde 12, (17) fıkra:
 (17) Yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar asgari 5 milyar TL yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işlemi yapılabilir. Kısmi tamamlama işlemi, yatırımın her bir fazı için Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde yapılan tespite istinaden gerçekleştirilir. Kısmen işletmeye geçiş, bu fıkradaki kısmi tamamlama koşullarının sağlanmadığı durumda kısmi tamamlama olarak değerlendirilemez ancak kısmi tamamlama işleminin yapılmış olması, kısmen işletmeye geçildiğini de ifade eder. (yeni eklendi).

MADDE 2:

Bu Karar 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3:

Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…