DEPREM BÖLGESİ İLLERİ CAZİBE MERKEZİ PROGRAMINA ALINDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Mart 2023 Geli̇şmeler
MART 2023 GELİŞMELER
5 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Zorunlu Arabuluculuk Kapsami Geni̇şleti̇ldi̇!
ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!
6 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Mart 2023 Geli̇şmeler
MART 2023 GELİŞMELER
5 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Zorunlu Arabuluculuk Kapsami Geni̇şleti̇ldi̇!
ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!
6 Nisan 2023

DEPREM BÖLGESİ İLLERİ CAZİBE MERKEZİ PROGRAMINA ALINDI!

Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ İlleri̇ Cazi̇be Merkezi̇ Programina Alindi!

Deprem bölgesi illeri Cazibe Merkezi programına alınmış olup 6.bölge yatırım teşvik desteklerinden faydalanabilecektir.

Yatırım kapsamında kullanılan kredilerin desteklenmesi

MADDE 1:

Kararın 9.maddesi 2.fıkrası değiştirilerek diğer kamu kurumu ve kuruluşlarının sübvansiyonlu kredi desteğine ilave olarak yatırım kapsamında kullanılan kredi ile ilgili başka bir destekten yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 9, ikinci (2) fıkra:Madde 9, ikinci (2) fıkra:
Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurumu ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler. Bu imkân, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi  yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurumu ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan kredi ile ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye bu karar kapsamında yer alan faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler. Bu imkân, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi  yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

MADDE 2 :  Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1:

(1.) 06.03.2023 Tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen ve EK-2 de yer alan ilçelerde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin TL tutarındaki yatırımlar, dördüncü fıkrada belirtilen hususlar dikkate alınarak 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında,6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır. Ancak, bu madde kapsamında değerlendirilen yatırımlar için faiz veya kar payı desteği sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla 30 milyon Türk Lirasını geçemez. Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan ve faiz veya kar payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için ,bu fıkrada belirtilen sınırlar aşılmamak kaydıyla uygulanan faiz veya kar payı desteği puanında değişiklik yapılmadan destek süresi sonuna kadar uygulama yapılır.

(2.) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan;

a. Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar,

b. Yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar, bu kapsamda değerlendirilir.

(3.) Bu madde kapsamında,2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde desteklenen yatırımlar, US 97 kodu: 15-37 olan yatırım konuları için anılan Kararın EK-4’ünde yer alan hükümler dikkate alınmaksızın değerlendirilir. Ancak söz konusu ekin I/B bölümünün (7) numaralı sırasında belirtilen yatırım konularında ( Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar) sadece depremden zarar gören yatırım unsurlarının yenilenmesine yönelik yatırımlar ile aynı ekin II/B bölümünün (2) numaralı sırasındaki yatırımlar (Hazır beton yatırımları) bu sırada belirtilen şartlara uygun olarak bu madde kapsamında değerlendirilir.

(4.) Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlarda, sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, yatırımın tamamlanmasını müteakip, 1/8/2022-31/1/2023 tarihleri arasında (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısının;

a) Depremlerle yıkılan veya hasar nedeniyle sonrasında yıkılmasına karar verilen tesislerde tamamı ilave istihdam,

b) Ağır hasarlı tesislerde yüzde yirmi beşi mevcut istihdam, yüzde yetmiş beşi ilave istihdam,

c) Orta hasarlı tesislerde yüzde ellisi mevcut istihdam, yüzde ellisi ilave istihdam,

ç) Az hasarlı tesislerde yüzde yetmiş beşi mevcut istihdam, yüzde yirmi beşi ilave istihdam,

d) Hasarsız tesislerde yüzde doksanı mevcut istihdam, yüzde onu ilave istihdam,

kabul edilerek uygulanır.

Orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tesislerde sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği toplamının sabit yatırım tutarına oranı yüzde iki yüzü geçemez.

Bu fıkra kapsamında hasar türü için, yapıya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen hasar tespit raporu esas alınır.

Hasarsız tesisler, yatırımcı tarafından ilgili sigorta şirketinden veya Bakanlık il müdürlüklerinden makine ve teçhizat hasarına ilişkin rapor temin edilmesi halinde bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

(5.) 1 inci maddenin ikinci fıkrası ile 3’üncü, 4’üncü ve 5 inci madde hükümleri ve 8 inci maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri bu madde kapsamında uygulanmaz.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 1, ikinci (2) fıkra:Madde 1, ikinci (2) fıkra:
Bu Karar, EK-l’de yer alan Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde; Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsar.  UYGULANMAMAKTADIR.
Madde 3:Madde 3:
(1) Bu Karar kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır.UYGULANMAMAKTADIR.
Madde 4:Madde 4:
Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması gerekir. Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva etmesi gerekir.  UYGULANMAMAKTADIR.
Madde 5:Madde 5:
  ENERJİ DESTEĞİ Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının %25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirası’na kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. Komite birinci fıkrada belirtilen limitler dâhilinde desteğin oran, süre ve miktarını; il, sektör veya ürün bazında belirlemeye yetkilidir. Enerji desteği ödemeleri, illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılır. Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura tutarları dikkate alınır.   Mevcut tesisler ile teşvik belgeli yatırımların aynı elektrik sayacını kullanması durumunda, enerji desteği uygulaması ilgili sayaca ait elektrik faturasının dördüncü fıkraya göre belirlenen tutarı üzerinden yapılır.   Bu desteğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar tebliğle belirlenir.  UYGULANMAMAKTADIR.
Madde 8,4.Fıkrası:Madde 8,4 fıkrası:
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının EK-4’ünde yer alan “teşvik edilmeyecek yatırımlar” bu Karar kapsamında da değerlendirmeye alınmaz.  UYGULANMAMAKTADIR.
Madde 8,6.Fıkrası:Madde 8,6 fıkrası:
Yatırımın gerçekleşmemesi veya Cazibe Merkezleri Programına mesnet teşkil eden taahhütlerin yerine getirilememesi ve talep edilmesi halinde proje, yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak, bu Karar kapsamında yararlanılıp Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sağlanamayan destekler ile varsa fazladan yararlandırılan destekler, 9 uncu maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde geri alınır.  UYGULANMAMAKTADIR.

(6.) 11/3/2023 tarihli ve 134 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi uyarınca, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılan yatırım teşvik belgesi başvuruları ile bu süre içinde talep edilmesi halinde yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için bu Kararın Komite ile ilgili hükümleri aranmaz.

MADDE 3 :  Aşağıdaki EK-2 Tablosu eklenmiştir.

Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa listede yer almamaktadır.

MADDE 4 :  Bu kararlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ İlleri̇ Cazi̇be Merkezi̇ Programina Alindi!
.
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ İlleri̇ Cazi̇be Merkezi̇ Programina Alindi!
.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…