ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
16 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık İşverenleri̇n İş Yeri̇ Heki̇mi̇ Ve İş Güvenli̇ği̇ Uzmani Bulundurmasi Zorunluluğu Erteleni̇yor Mu?
İŞVERENLERİN İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMASI ZORUNLULUĞU ERTELENİYOR MU?
28 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
16 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık İşverenleri̇n İş Yeri̇ Heki̇mi̇ Ve İş Güvenli̇ği̇ Uzmani Bulundurmasi Zorunluluğu Erteleni̇yor Mu?
İŞVERENLERİN İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMASI ZORUNLULUĞU ERTELENİYOR MU?
28 Temmuz 2020

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sistem Global Danışmanlık Organi̇ze Sanayi̇ Bölgeleri̇ Uygulama Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yeni yönetmelik ile beraber Organize Sanayi Bölgeleri için kullanılacak olan krediler için ödenecek olan faiz ve kar payı destekleri hakkında önemli düzenlemelere gidilmiştir. OSB yatırımları için yeni destekler ve teşvikler uygulamaya alınmıştır.

OSB’lere bankalardan yatırım projeleri için kullandıkları kredilere ilişkin bakanlıkça faiz desteği verilmesine ilişkin düzenleme, uygulamanın etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla sadeleştirilme yapılmıştır. Yeni düzenlemeyle OSB’lerin yatırım projeleri için kullandıkları kredilere bakanlıkça faiz desteği verilmesi mümkün olacaktır.

OSB’lerde faiz desteği için asgari yatırım tutarı şartı kaldırılmış, yatırıma başlama süresi 2 yıla çıkarılmıştır. OSB’lerde TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedelleri üzerinde %76’ya varan indirimler yapılmıştır.

OSB’lerin bakanlıktan izin alarak kuracakları anonim şirketlerin, OSB içindeki parsellerin üst yapılı/üst yapısız alım, satım, kiralama ve üst hakkı tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkân tanınmıştır.

Düzenlemeyle yatırımcıların kaynaklarını gayrimenkul ve inşaat yerine üretim ve işletme süreçlerine tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına kiralama ve üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle ulaşmasını sağlamak, özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi üretim alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amaçlanmıştır.

Bu yönetmeliğin amacı;

  • Organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • Organize sanayi bölgelerinin yer seçimini, kuruluş protokolünün onayını, imar ve parselasyon planlarının onayını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları ile OSB üst kuruluşunun görev ve çalışma şeklini düzenlemektir.

Değişiklik kapsamında;
 
MADDE 1:
2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 12, (2) fıkra:Madde 12, (2) fıkra:
 
 Olağan genel kurul toplantısı, her yılın ilk altı   ayı içinde yapılır. (değiştirildi).
 
 Olağan genel kurul toplantısı “Kanunun geçici   5’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı   kalmak kaydıyla yıl içinde yapılır. (yeni   eklendi).
 

MADDE 2:
Aynı yönetmeliğinin 23’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 23, (1) fıkra (h) bendi:Madde 23, (1) fıkra (h) bendi:
 
OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma; bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak.
(değiştirildi).
 
 
OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerinin, üretim tesislerinin, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulması ve benzeri konularda karar almak, bu konuları da içeren OSB’nin yatırım programlarını, yeni yatırımları ve bütçesini onaylamak ve bu yatırımların gerçekleşmesi için gerekli ihale ve satın alma usul ve esaslarını belirlemek. (yeni eklendi).
 
 (h) bendi kapsamında yatırımlara ilişkin ihale ve satın alma işlemlerini yürütmek ve OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su ve doğal gazı kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapmak. (yeni eklendi)
 
Madde 23, (1) fıkra (j) bendi:Madde 23, (1) fıkra (j) bendi:
Yatırımlarla ilgili kredi alma ve ihtiyaç duyulması halinde bankalar ve finans kurumlarından teminat mektubu alınması konularında yönetim kuruluna yetki vermek. (değiştirildi).
 
Yatırımlarla ilgili kredi almak ve ihtiyaç duyulması halinde bankalar ve finans kurumlarından teminat mektubu almak. (yeni eklendi).
Madde 23, (1) fıkra (p) bendi:Madde 23, (1) fıkra (p) bendi:
OSB’nin yatırım programlarının, yeni yatırımlarının ve bütçesinin onaylanması.
 
OSB’nin yatırım programlarının, yeni yatırımlarının ve bütçesinin onaylanması. (kaldırıldı).
Madde 23, (1) fıkra (bb) bendi:Madde 23, (1) fıkra (bb) bendi:
OSB için yapılacak alım satım, alt yapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dâhil tüm ihaleler konusunda alacağı kararlarla işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin sonuçlandırılması için usul ve esasları tespit etmek.OSB için yapılacak alım satım, alt yapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dâhil tüm ihaleler konusunda alacağı kararlarla işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin sonuçlandırılması için usul ve esasları tespit etmek. (kaldırıldı).
 
Madde 23, (1) fıkra (aa) bendi:Madde 23, (1) fıkra (aa) bendi:
Bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak kiralamada bağımsız bölüm büyüklüğü ve sayısının belirlenmesi. (değiştirildi).Bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak kiralanacak bölüm büyüklüğü ve sayısının belirlenmesi. (yeni eklendi).

MADDE 3:
Aynı Yönetmeliğin 52’nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 52, başlıkMadde 52, başlık
Kredi faiz desteği (değiştirildi).
 
Kredi faizi/kar payı desteği (yeni eklendi).
Madde 52, (1) fıkraMadde 52, (1) fıkra
Bakanlık tarafından OSB’lere kullandırılacak kredi faiz desteği ve ödenmesi hakkındaki hususlar Bakanlık ve bankalar arasında yapılacak protokollerle belirlenir. (değiştirildi).OSB’ler yatırım projeleri için Bakanlıktan kredi faiz/kar payı desteği talebinde bulunabilir. Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyanlardan uygun görülen OSB yatırım projeleri için bankalardan Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerde faiz/kar payı desteği, bütçe imkânları doğrultusunda bütçe kaynaklarından karşılanabilir. (yeni eklendi).
Madde 52, (2) fıkraMadde 52, (2) fıkra
Kredi faiz desteğinden yararlanabilmek için OSB yatırım projelerinin her biri için asgari sabit yatırım tutarı;
 
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 618.650,
b) Normal yörelerde yapılacak yatırımlar için 866.110,
c) Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için 1.113.570, Türk Lirasıdır. (değiştirildi).
Azami faiz destek oranı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. (yeni eklendi).
Madde 52, (3) fıkraMadde 52, (3) fıkra
Asgari sabit yatırım tutarı kriterini karşılayan OSB yatırım projelerinin her birinde sabit yatırım tutarı karşılığı kullandırılacak krediye tahakkuk eden toplam faizin veya kâr payı miktarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kâr payı miktarı 2.598.330 Türk Lirasını geçemez. Kullandırılacak krediye tahakkuk eden toplam faizin veya kâr payı miktarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kâr payı desteği;
 
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 7 puanı,
 
b) Normal yörelerde yapılacak yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı,
 
c) Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 4 puanı
 
geçemez. (değiştirildi).
Banka kaynaklarından OSB’lere kullandırılacak kredi şartlarına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir. (yeni eklendi).
Madde 52, (4) fıkraMadde 52, (4) fıkra
OSB yatırım projeleri için bankalardan en az bir yıl vadeli Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerde faiz desteği, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla, bütçe imkânları doğrultusunda bütçe kaynaklarından karşılanabilir. (değiştirildi).Kredi faiz/kar payı desteği;
 
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler,
 
b) Kullanılmış makine ve teçhizat,
 
c) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki faiz desteğinden yararlanan yatırım harcamaları,
 
ç) OSB tarafından kurulmuş ya da kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım harcamaları,
 
için uygulanmaz. (yeni eklendi).
 
Madde 52, (5) fıkraMadde 52, (5) fıkra
Faiz desteği uygulanacak krediler asgari 6 ay anapara ödemesiz olup, faiz desteği geri ödemeleri altışar aylık dönemler halinde yapılır. (değiştirildi).
 
Faiz/kar payı desteğinden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteklerinden yararlanamaz. (yeni eklendi).
Madde 52, (6) fıkraMadde 52, (6) fıkra
Asgari sabit yatırım tutarları ve uygulanacak faiz desteği miktarı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranlarına göre artırılarak belirlenir. (değiştirildi).Kullanılan kredilerin faizinin/kar payının ve anaparalarının OSB tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme, ilgili bankalar tarafından en kısa sürede Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça faiz/kar payı desteği ödemeleri durdurulur. OSB’nin kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili bankalar tarafından Bakanlığa bildirilmesi halinde, faiz/kar payı desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesindeki gecikmeye ait her türlü giderler kredi faiz/kar payı desteği kapsamı dışındadır. Kredi faizinin/kar payının ve/veya anaparalarının geri ödemesine ait yükümlülüklerin kredi dönemi boyunca art arda iki taksit aksatılması halinde faiz/kar payı desteği ödemesine son verilir. (yeni eklendi).
 
Madde 52, (7) fıkraMadde 52, (7) fıkra
Faiz desteği başvurusu:
 
a) Faiz desteğinden yararlanmak isteyen OSB’ler yatırım süresi içerisinde ve yatırım projesi kapsamında gerçekleştirilecek harcamalar için kredi kullanmak amacıyla bankaya müracaat ederler.
 
b) Kredi başvuruları, banka tarafından genel bankacılık mevzuatı doğrultusunda proje bazında değerlendirilir. Kredi kullandırıldıktan sonra OSB’nin talebine istinaden Bakanlıktan faiz desteği talebinde bulunulabilir. (değiştirildi).
Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde faiz/kar payı desteği durdurulur. Bu durumda OSB tarafından Bakanlıkça ödenen tutara, ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye uyguladığı faiz veya kâr payı oranı uygulanması suretiyle tespit edilecek meblağ, bütçeye gelir kaydedilmek üzere beş işgünü içerisinde Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılır. (yeni eklendi).
Madde 52, (8) fıkraMadde 52, (8) fıkra
Faiz desteği;
 
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler,
 
b) Kullanılmış makine ve teçhizat,
 
c) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki faiz desteğinden yararlanan yatırım harcamaları,
 
ç) OSB tarafından kurulmuş ya da kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım harcamaları,
 
için uygulanmaz. (değiştirildi).
Bakanlık, ikinci fıkrada belirtilen azami oranı aşmamak üzere kredi faiz/kar payı desteği puanını, ödeme şekil ve şartlarını, kanun, yönetmelik ve protokol hükümleri çerçevesinde tekrar gözden geçirmeye, gerekli hallerde değişiklik yapmaya ve ek şart koymaya yetkilidir. (yeni eklendi).

MADDE 4:
Aynı Yönetmeliğin 60’ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 ayı” ibaresi “1 yılı” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “1” ibaresi ise “2” olarak değiştirilmiştir.

Madde 60, (2) fıkra (a) bendi:Madde 60, (2) fıkra (a) bendi:
(a) bendinde belirtilen süre toplamda 6 ayı (değiştirildi).(a) bendinde belirtilen süre toplamda 1 yılı (yeni eklendi).
Madde 60, (3) fıkraMadde 60, (3) fıkra
İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sürede de inşaata başlanmış ve yapı kullanma izni alamamış katılımcılar için ise bu süre toplamda 2 yılı geçmemek üzere Bakanlık tarafından uzatılabilir. (değiştirildi).İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sürede de inşaata başlanmış ve yapı kullanma izni alamamış katılımcılar için ise bu süre toplamda 2 yılı geçmemek üzere Bakanlık tarafından uzatılabilir. (yeni eklendi).

MADDE 5:
Aynı Yönetmeliğin 65’inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 65, (2) fıkraMadde 65, (2) fıkra
 Ayrıca, OSB’lerin Bakanlığın iznini alarak kurdukları anonim şirketler, yatırımcının yazılı talebine istinaden OSB mülkiyetindeki parseller de dâhil olmak üzere OSB içinde yer alan sanayi parselleri ve hizmet destek alanında bulunan parsellerin üst yapılı veya üst yapısız alışına, satışına, kiralanmasına ve üst hakkı kurulmasına ilişkin işlem tesis edebilirler. OSB’lerin kuracağı şirketler, katılımcı hak ve yükümlülüklerine sahiptir.  Bu şirketlerin ana sözleşmesinde, hisselerin tamamının OSB’lerde kalacağı ve bu hükmün değiştirilemeyeceği hususuna yer verilir. Bakanlık, OSB’lerin kuracağı anonim şirketin ana sözleşmesi, ortaklık yapısı, işleyişi, faaliyetleri ve diğer hususları hazırlayacağı usul ve esaslar ile belirlemeye yetkilidir. (yeni eklendi).

MADDE 6:
Aynı Yönetmeliğin 83’üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 83, (3) fıkraMadde 83, (3) fıkra
Olağan genel kurul, her yıl mali, dört yılda bir seçimli olmak üzere her yılın ilk altı ayı içinde yapılır. (değiştirildi).Olağan genel kurul, her yıl mali, dört yılda bir seçimli olmak üzere yıl içinde yapılır. (yeni eklendi).

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…