Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İki̇nci̇ Geçi̇ci̇ Vergi̇ Dönemi̇nde Uygulanacak Yeni̇den Değerleme Orani Belli̇ Oldu
İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
16 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Organi̇ze Sanayi̇ Bölgeleri̇ Uygulama Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
17 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık İki̇nci̇ Geçi̇ci̇ Vergi̇ Dönemi̇nde Uygulanacak Yeni̇den Değerleme Orani Belli̇ Oldu
İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
16 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Organi̇ze Sanayi̇ Bölgeleri̇ Uygulama Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
17 Temmuz 2020

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Sistem Global Danışmanlık Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

19/06/2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nde (“Önceki Tebliğ”) değişiklik yapılmıştır.

Deneyimlenen uygulama süreci dahilinde yatırımcılar, programın birlikte yürütüldüğü kurumlarda çalışan kamu görevlileri, program kapsamında değerlendirme raporu hazırlamak üzere yetkilendirilmiş olan bağımsız danışmanlık firması temsilcileri ve Program Yönetim Ofisi çalışanları tarafından yapılan geri bildirimler Programın işlerliğinin ve üreteceği katma değerin artırılması hedeflenmiş ve tespit edilmiş olan gelişim alanlarına yönelik olup bu değişiklikler uygulanmıştır.

Tebliğde yapılan değişikliklerle, projelerin Ar-Ge kısmı için yatırımcı firmanın bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi firmayla işbirliği yapabilmesi imkanı getirilmiştir. Böylelikle teknoloji yoğun faaliyetler sürdüren firmalar ile yatırım ve seri üretim tecrübesi bulunan firmaların aynı proje çerçevesinde işbirliği yapabilmesine imkan tanınmıştır. Buna yönelik 9. maddeye 7. fıkra eklenmiştir; “Başvurunun AR-GE kısmı için başvuru sahibi şirket, projenin AR-GE sürecinin bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisi şirketle ortaklı AR-GE projesi sunabilir. AR-GE sürecinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla ARGE yüklenicisi gerçekleştirecekse, başvurunun AR-GE kısmı, AR-GE yüklenicisi firmalar tarafından ortaklı AR-GE projesi olarak hazırlanabilir. Böyle bir işbirliği yapılması durumunda başvuru esnasında, başvuru sahibiyle AR-GE yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolünün de Program Portalına yüklenmesi zorunludur.” Bunun yanı sıra güncel tebliğin 16. maddesinin 4. fıkrası içerisine “Bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisiyle ortaklı ARGE yapılması planlanan projeler için Komitenin AR-GE desteği tanımlaması durumunda, ilgili TÜBİTAK destek programı hükümleri çerçevesinde ortaklı AR-GE sürecine dahil olan yatırımcı firma ve/veya AR-GE yüklenicilerine destek sağlanır.”eklenmiştir.

ALTINCI BÖLÜM içerisindeki “Çeşitli ve Son Hükümler” başlığı “Diğer hükümler” alt başlığındaki 22. maddenin 3. fıkrasına “Bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisiyle ortaklı AR-GE yapmayı öngören projeler için AR-GE yüklenicisi adına AR-GE başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin de aynı usulle AR-GE yüklenicisi firma adına yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Daha önce söz konusu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmesi Genel Müdürlük tarafından yapılmış kişiler için tekrar yetkilendirme yapılması gerekmez. Yetkilendirilmesi yeni yapılacak başvuru sahiplerinin kesin başvuru yapmaya davet edilebilmeleri için yetkilendirme işlemini tamamlamış olmaları gerekir.” içeriği eklenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM’de yer alan “Başvuru, Başvuruların Değerlendirilmesine ve Destek Unsurlarına İlişkin Esaslar Başvuru” başlığı “Başvuru” alt başlığını içeren 10. maddenin 6. fıkrasına “Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur. Aynı tesiste üretilmesi hedeflenen temel ürün haricindeki diğer ürünlerin proje bütünlüğü açısından,

a) Temel ürünün ara girdisi olup projenin daha yüksek katma değer oranıyla hayata geçirilebilecek olmasına katkı sağlama,

b) Temel ürünle aynı makine parkurunda üretilebilme,

c) Kısmi bir ek yatırım ile üretilerek projenin katma değer tutarını artırabilme, niteliklerinden en az birini karşılaması gerekir. Çağrıya sunulan bir projede bu koşulları sağlayan ürünler için AR-GE ve yatırım desteği verilebilir.” içeriğieklenmiştir.

Tamamlanma sürecini içerisine alan 21. madde 4. fıkra, önceki versiyonlarda “Yatırım sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde proje kapsamında başlangıçta hedeflenen on yıllık toplam katma değer katkısı düzeyinin güncel değeri, proje başvurusu esnasında öngörülen on yıllık toplam katma değer katkısı düzeyinin yeniden değerleme oranıyla güncellenmesi suretiyle hesaplanır.” olarak yayınlanmış olup yapılan değişiklikle “Projenin beş yıllık işletme süresini takip eden izleme döneminde, başvuruda öngörülen yıllık katma değer tutarlarının güncel değerleri, yeniden değerleme oranları kullanılarak hesaplanır. Bu değerlerin toplanması suretiyle işletme döneminin ilk beş yılı için hedeflenen birikimli katma değer tutarının güncel değeri elde edilir.” olarak düzenlenmiştir.

“Başvuruların değerlendirilmesi” başlığını kapsayan 13. madde içerisindeki 8. fıkra düzenlenerek 70 puan ve üzeri alan projelerin revize edilmesine olanak sağlanmıştır. Fıkranın tam metni ihdas olarak “Komite, 70 ve üzerinde puan alan projelerin revize edilmesine, firmalardan ilave bilgi ve belge istenmesine karar verebilir. Komite, bu durumda, KOSGEB, TÜBİTAK ve komisyonlara projeler ile ilgili yeniden inceleme ve değerlendirme yaptırabilir. Komite bu doğrultuda, projenin yeniden değerlendirme süreci için çağrı planında öngörülen tarih kısıtlamalarına bağlı kalınmaksızın yeni bir takvim belirleyebilir.” olarak düzenlenmiştir. Aynı maddenin 11. fıkrasına proje sürecinde KOBİ vasfını yitiren firmaların proje tamamlanasıya kadar hak kazanılan KOSGEB desteğini almayı devam ettirebileceği eklenmiştir. 10. fıkraya “Ancak, proje fizibilitesinde AR-GE süreciyle eş zamanlı yatırım süreci öngörülmesi veya yatırımcı firmanın izleme sürecinde talep etmesi halinde Komite, yatırım desteklerinin AR-GE süreci tamamlanmadan önce başlamasına karar verebilir.” cümlesi eklenmiştir.

Önceki Tebliğde yer alan “Proje kapsamında sağlanacak toplam destek tutarı, proje kapsamında üretilmesi öngörülen ürünü üretmek amacıyla kurulacak yatırım tesisinin üretime geçmesini müteakiben bu tesisin on yıl süresince sağlayacağı öngörülen cari yıl fiyatlarına göre hesaplanan toplam katma değer katkısının yüzde ellisinden ve proje kapsamında yapılması öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarından fazla olamaz.” ve “Proje kapsamında kurulup en az 3 yıldır faaliyette bulunan yatırım tesisleri için, güncellenmiş katma değer katkısı düzeyinin en yüksek olduğu yıla ait katma değer katkısı düzeyinin; 4 veya daha fazla yıldır faaliyette bulunan yatırım tesisleri için güncellenmiş katma değer katkısı düzeyinin en yüksek olduğu iki yıla ait katma değer katkısı düzeylerinin ortalamasının on ile çarpılması suretiyle, on yıllık işletme döneminde elde edilmesi beklenen toplam katma değer katkısı hesaplanır.” cümleleri çıkarılarak ilgili fıkralar tekrardan düzenlenmiştir.

Diğer bölümlerde yapılan değişiklikler başlık düzenlemelerini ve cümlenin anlam bakımından içeriği değiştirilmeksizin yapısına yönelik, kelime bazlı farklılaştırmaları içermektedir.