YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bağimsiz Deneti̇mde Eşi̇k Değerler Güncellendi̇!
BAĞIMSIZ DENETİMDE EŞİK DEĞERLER GÜNCELLENDİ!
30 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Kasim 2022 Geli̇şmeler
KASIM 2022 GELİŞMELER
2 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Bağimsiz Deneti̇mde Eşi̇k Değerler Güncellendi̇!
BAĞIMSIZ DENETİMDE EŞİK DEĞERLER GÜNCELLENDİ!
30 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Kasim 2022 Geli̇şmeler
KASIM 2022 GELİŞMELER
2 Aralık 2022

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!

Sistem Global Danışmanlık Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkindaki̇ Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!

Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

Söz konusu tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

2012/3305 sayılı kararın; 

  • 8’inci maddesine yeni fıkra (yedinci fıkra) eklenmiştir. 
  • 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
  • 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi değiştirilmiştir. 
  • 24’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
  • Geçici 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
  • Ek-2A sayılı tablonun 29 sektör koduna karşılık gelen satırı yürürlükten kaldırılmıştır. 
  • Ek-2B sayılı tablosunda yer alan 29 sektör kodu, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaralarından çıkarılmış, 28 sektör kodu Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Muğla illerine karşılık gelen satırlara eklenmiştir. 
  • Ek-2B sayılı tablosu 5 numaralı dipnotuna “6 ncı bölge hariç olmak üzere,” ibaresinden önce gelmek üzere “Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile” ibaresi eklenmiş, 9 numaralı dipnotunun (f) bendinde yer alan “aynı organize sanayi bölgesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
  • Ek-4 başlıklı ekinin I/A bölümünün (1) numaralı sırasında yer alan “Un” ibaresinden sonra gelmek üzere “(modernizasyon cinsindeki yatırımlar hariç)” ibaresi eklenmiştir. 

Yapılan değişikliklerin tamamı aşağıda detaylı olarak verilmiştir. 

Değişiklik kapsamında; 

MADDE 1: 

Liman ve depolama tesisi yatırımları 1 milyar TL ve endüstri bölgesinde olmak koşulu ile stratejik yatırım olarak desteklenebileceği ve stratejik yatırım özel şartlarını ve komisyon değerlendirmesi şartı aranmadan desteklenebileceği belirtilmiştir. 

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası
Madde 8:Madde 8, Yedinci (7) Fıkra:
Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.
(yeni eklendi)

MADDE 2: 

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisine ilişkin verilen faiz desteği hakkı kaldırılmıştır. 

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası
Madde 11, Birinci (1) Fıkra (ç) Bendi:Madde 11, Birinci (1) Fıkra (ç) Bendi:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı, (yürürlükten kaldırılmıştır) 

MADDE 3: 

Türkiye’de yer alan 168 Turizm Merkezi de artık öncelikli yatırım kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bu bölgelerde 28.07.2021 tarihi itibari ile alınmış olan belgeler için destek unsurları güncellenebilecektir. 

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası
Madde 17, Birinci (1) Fıkrasının (ç) Bendi:Madde 17, Birinci (1) Fıkrasının (ç) Bendi:
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları (değiştirildi) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, turizm merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. (yeni eklendi ve 28.07.2021 itibarıyla geçerli kılındı) 

MADDE 4: 

Daha önce yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm İşletme belgesi İbraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilmekteydi, son değişiklik ile bunun kaldırıldığı görülmektedir. 

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası
Madde 24, Dokuzuncu (9) FıkraMadde 24, Dokuzuncu (9) Fıkra
Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm İşletme belgesi İbraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir (kaldırıldı)

MADDE 5: 

28.05.2022 tarih ve 31849 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”’de belirtildiği üzere Bina inşaat harcamalarına yönelik KDV muafiyeti uygulaması getirildiğinden mevzuatın bu çerçevede güncellendiği görülmektedir. 

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası
Geçici Madde 8, Birinci (1) Fıkra (a) Bendi:Geçici Madde 8, Birinci (1) Fıkra (a) Bendi:
(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; 
a) 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi 
b) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır. (değiştirildi) 
(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; 
b) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır. 

MADDE 6: 

US-97 kodu 2812 olan ve 29 sektör kodunda değerlendirilen “merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı” sektör tablosundan kaldırılmış olup 28 sektör kodu bünyesinde değerlendirilecektir. 

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası
Ek-2AEk-2A
“BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunun 29 sektör koduna karşılık gelen satırı yürürlükten kaldırılmıştır. 
İçerik; “29 Sektör: US-97 : 2812.2 – 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı , (merkezi kalorifer kazanları hariç) (kaldırıldı)

MADDE 7: 

Ek-2B kapsamında 28 sektör METAL EŞYA İMALATI kodu, Tekirdağ ve İstanbul hariç olarak 1.bölge illerine eklenmiş olup, bölgesel destek olarak değerlendirilecektir. Dipnot 5’e “Modernizasyon cinsindeki un yatırımları” ibaresi eklenmiştir. Dipnot 9 (f) bendinde yer alan “aynı organize sanayi bölgesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, Dipnot 9’a “Sertifikalı tohum, tasnif ve paketleme yatırımları” olarak (ı) bendi eklenmiştir. 

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası
Ek-2B, Dipnot 5, Dipnot 9 (f) Bendi, Dipnot 9 (ı) Bendi Ek-2B, Dipnot 5, Dipnot 9 (f) Bendi, Dipnot 9 (ı) Bendi 
6’ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6’ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir. (değiştirildi) 
5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’te belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar. (değiştirildi) 
Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile 6’ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6’ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir. 
5 inci bölge illerinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’te belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar. 
(ı) bendi eklendi: “Sertifikalı tohum, tasnif ve paketleme yatırımları” (yeni eklendi) 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…