ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ti̇cari̇ Defterleri̇n Kaybi Hali̇nde Açilacak Ziya Davasinin Süresi̇ Uzatildi
TİCARİ DEFTERLERİN KAYBI HALİNDE AÇILACAK ZIYA DAVASININ SÜRESİ UZATILDI
5 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Yemek Ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı!
Yemek ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı!
8 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Ti̇cari̇ Defterleri̇n Kaybi Hali̇nde Açilacak Ziya Davasinin Süresi̇ Uzatildi
TİCARİ DEFTERLERİN KAYBI HALİNDE AÇILACAK ZIYA DAVASININ SÜRESİ UZATILDI
5 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Yemek Ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı!
Yemek ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı!
8 Temmuz 2022

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sistem Global Danışmanlık Elektroni̇k Ti̇careti̇n Düzenlenmesi̇ Hakkinda Kanunda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun 7 Temmuz 2022 Tari̇hi̇nde Resmi̇ Gazete'De Yayimlanarak Yürürlüğe Gi̇rdi̇

28 Haziran 2022 Tarihinde 220 sayı ile sunulan ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından kabul edilen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 07 Temmuz 2022 Tarih ve 31889 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun ile birlikte elektonik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması ve pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla, ölçekler de dikkate alınarak çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun kapsamında;  

 • Kanunun Kapsamının Dışında Tutulan Kurumlara,
 • Kanunun Önceki Halinde Mevcut Olmayan Tanımlara,
 • Kanun Kapsamında Hukuka Aykırı Olarak Değerlendirilen İçeriklere,
 • Bakanlığa Verilen Yetkilere,
 • Haksız Ticari Uygulamalara,
 • Hizmet Sağlayıcı İle Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülüklerine,
 • Elektronik Ticaret Şirketlerine Lisans Verilmesi İlişkin Şartlara,
 • Yaptırımlara ve  
 • Yürüklükten Kaldırılan Maddelere yer verilmiştir

Kanun ile birlikte getirilen yeni kavramalar ve düzenlemeler şu şekildedir;

1.KANUN KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN KURUMLAR

23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 1’inci maddesine yapılan ekleme ile birlikte Seyahat Acenteliği, Sivil Havacılık, Bireysel Emeklilik, Bankacılık, Sigortacılık, Finansman, Sermaye Piyasası, Ödeme Hizmetleri, Bahis ve Şans Oyunları ile Elektronik Haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler elektronik ticaret hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir. 

2.KANUN İLE GETİRİLEN YENİ KAVRAMLAR

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya aşağıdaki kavramlar eklenmiştir.

 • Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı,
 • Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıyı,
 • Elektronik Ticaret Ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi platformları,
 • Elektronik Ticaret Pazar Yeri: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamını,
 • Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis): Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Kanun kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkân sağlayan bilgi sistemini,
 • Net İşlem Hacmi: İptal ve iadeler hariç olmak üzere, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı için aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için ise elektronik ticaret pazar yeri niteliğini haiz olmayan kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden belirli bir dönemde yapılan sözleşme ve verilen siparişler için düzenlenmesi gereken nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerleri toplamını,
 • Ekonomik Bütünlük: Bir kişinin, bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak paylarının en az yüzde yirmi beşine ya da oy haklarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek payına sahip olmasını, şirket sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyeyi seçme hakkını haiz olmasını, kendi oy haklarının yanında bir sözleşmeye dayanarak tek başına veya diğer pay sahipleriyle birlikte oy haklarının çoğunluğunu oluşturmasını, bir ticaret şirketini sözleşmeye bağlı olarak hâkimiyeti altında bulundurmasını veya bu hâllere bağlı olarak bu kişiyle bağlantılı tüm ticaret şirketleri ve bu kişiye ait işletmeler arasındaki ilişkiyi ya da pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın birden fazla ticaret şirketinin aynı kişi veya kişiler tarafından yönetilmesini

3.HUKUKA AYKIRI İÇERİKLERDEN SORUMLULUK

Yayımlanan Kanun değişikliği öncesinde hizmet sağlayıcılarının sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlülüğü bulunmadığı yönünde bir düzenleme mevcut iken, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesine getirilen yeni düzenleme kapsamında diğer Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça aracı hizmet sağlayıcının, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı konulardan sorumlu olmayacağı belirtilmiştir. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı her ne kadar hukuka aykırı içerikten sorumlu tutulmasa dahi, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle ve ayrıca hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikâyeti üzerine, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının şikâyete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu kendisine ve hak sahibine bildirmekle yükümlü tutulmuştur.

4.BAKANLIĞA TANINAN YETKİLER

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 11’inci maddesinde yapılan değişiklikler ve eklemeler sonucunda Ticaret Bakanlığına tanınan yetkiler şu şekildedir;

 • Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.
 • Ticaret Bakanlığı, kanunun uygulanmasını sağlamak için denetim yapmaya ve denetim sonuçlarını açıklamaya, denetim sırasında özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda bilirkişi görevlendirmeye, bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkili kılınacak.
 • Ticaret Bakanlığı, sesli arama ve kısa mesaj yoluyla ticari elektronik ileti gönderen gerçek veya tüzel kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan almaya yetkili olacak.

5.ELEKTRONİK TİCARETTE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına neden olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilmiştir. Haksız ticari uygulama sayılacak durumlar yayımlanan Kanun’da şöyle sıralanmıştır:

 • Mal veya hizmet satışı karşılığında elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması gereken ödemenin, en geç satış bedelinin elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde eksiksiz yapılmaması,
 • Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması,
 • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyla olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirlenmemesi ya da bu sözleşmenin açık, anlaşılır ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından kolay erişilebilir olmasının sağlanmaması,
 • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkan sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer verilmesi,
 • Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği halde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıdan bedel alınması,
 • Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle elektronik ticaret hizmet sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması.

6.ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kanun ile birlikte Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara bazı yükümlülükler getirilmiştir. Getirilen yükümlülüklerin içeriği, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcının net işlem hacmine göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda getirilen yükümlülükler şu şekildedir;

1-Aracı hizmet sağlayıcı, aracılık hizmeti sunduğu yerlerde kendisinin veya kendisi ile ekonomik bütünlük içinde olan kişilerin ve kurumların markaların kendisine ait pazarda satamaz. Bu malların satıldığı diğer pazarlara erişim imkanı sağlayamayacaktır. (Bu hüküm Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile kitap ve elektronik kitap okuyucuları hakkında uygulanmayacaktır.)

2-Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcının yazılı veya elektronik ortamda irade beyanını almadan hizmet sağlayıcıya ait ETBİS’e kayıtlı ana unsurları oluşturan markaları çevrimiçi bir şekilde pazarlamayacaktır.

3-Bir takvim yılındaki net işlem hacmi  on milyar Türk lirasının üzerinde olan  ve iptal ile iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı için ayrıca ek yükümlülükler öngörülmüştür.

a)-Aracı hizmet sağlayıcı elde ettiği verileri sadece aracılık faaliyetlerini gerçekleştirirken kullanacak olup hizmet sağlayıcılarla rekabet için kullanmayacaktır.

b)-Hizmet sağlayıcının satışları sebebiyle elde edilen verilerin bedelsiz bir şekilde taşınmasına ve bedelsiz bir şekilde ulaşılmasına imkan sağlayacaktır.

c) Aracı hizmet sağlayıcı, borsada kayden izlenen paylar hariç, şirket ortaklarının %5 ve katları olan pay devir ve edinimlerini, pay defterine işlendiği tarihten 1 ay içinde bakanlığa bildirecektir.

d)-Aracı hizmet sağlayıcı şirket kurması, kurulmuş şirketin paylarını devralması veya bu payları devretmesi halinde kuruluşta kuruluşun ticaret siciline tescilinden, devirde ise yine devrin pay defterine işlendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu işlemleri Bakanlığa bildirir

e) Hizmet sağlayıcının mevzuata aykırılık içeren hususların tespitine yönelik işlemleri ve tespit edilen aykırılıkları bakanlıkça belirtilen şartlarda bakanlığa bildirecektir.

4- Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcı için ayrıca ek yükümlülükler öngörülmüştür.

a) Aracı hizmet sağlayıcı, net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oram uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar reklam harcamasını izleyen takvim yılında yapabilir.

b) Aracı hizmet sağlayıcı, net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oram uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânları izleyen takvim yılında sunabilir.

c) Hizmet sağlayıcının ticari ilişkilerini, alternatif kanlarını aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını, reklam yapmasını kısıtlayamaz. Buna imkan sağlauan hüme aracılık sözleşmesinde yer verilemez.

5- Bir takvim yılındaki net işlem hacmi  altmış milyar Türk lirasının üzerinde olan  ve iptal ile iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı için ayrıca ek yükümlülükler öngörülmüştür.

a) Aracı hizmet sağlayıcılar aracılık sunduğu pazar yerinde kredi kartıyla yapılan kredili ödemeler ve diğer ödemeler hariç olmak üzere ekonomik bütünlük içinde bulundukları bankaların ya da 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketlerin, kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkân sağlayamaz.

b)Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu 6493 sayılı Kanun kapsamındaki elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına imkân sağlayamaz.

c) 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi ile 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 6493 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan araçlarla ilgili hizmetler sunamaz veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerce bu hizmetlerin sunulmasına imkân sağlayamaz.

d) Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerindeki satışlar, kendisinin elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışları ile elektronik ticaret dışındaki satışları hariç olmak üzere, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında eşya taşımacılığı, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamaz.

e) Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayamaz. Bu hizmetlerin kendisi veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler tarafından farklı elektronik ortamlarda verilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunamaz ve birbirinin tanıtımını yapamaz.

6-Bu maddede belirtilen parasal eşikler ETBİS verileri kullanılarak her yıl hesaplanan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılacaktır Artırımın yapıldığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oram en geç şubat ayı içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.

7-Bu hükümler, münhasıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının markasını taşıyan ürünlerin bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar yerleri hakkında uygulanmaz

7.ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yayımlanan Kanun ile birlikte Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılara getirilen yükümlülükler ise şu şekildedir;

1- Hizmet sağlayıcı, ekonomik bütünlüğü olmayan hukuk sujelerinin yazılı veya elektronik ortamda irade beyanını almadan hizmet sağlayıcıya ait ETBİS’e kayıtlı ana unsurları oluşturan markaları çevrimiçi bir şekilde pazarlamayacaktır.

2- Aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin hükümler uygun düştüğü ölçüde net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında kıyasen uygulanacaktır. Ayrıca, lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden yurt dışına yaptığı satışlar hesaba dâhil edilmez.

3- Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında ilave olarak, aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin  maddenin üçüncü fıkrasında yer alan reklam ve promosyona ilişkin hükümler ( (a) ve (b)  maddesi)  kıyasen uygulama alanı bulacaktır.

4-Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında ilave olarak, aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin  maddenin dördüncü fıkrasında yer alan hükümler uygun düştüğü ölçüde( (a), (b) ve (ç)  kıyasen uygulanacak.)  kıyasen uygulama alanı bulacaktır

5- Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara ilişkin ek- 3 maddesinde ifade edilen  hükümler toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar hakkında uygulanmaz.

8.ELEKTRONİK TİCARET LİSANSI

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Ticaret Bakanlığı’ndan (“Bakanlık”) lisans almak ve lisansını yenilemek zorundadır. Lisans alma yükümlülüğünün 1 Ocak 2025’ten itibaren yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda belirtilen parasal eşikler yukarda da ifade edildiği üzere her yıl ETBİS verileri kullanılarak hesaplanan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılır. Artırımın yapıldığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranı en geç Şubat ayı içinde Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilir.

Kanun’a göre Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcının ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapılan ödemeler, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcına yapılmış kabul edilecektir.

Ayrıca, lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dâhil edilmeyecektir.

Bu hükümler, münhasıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının markasını taşıyan ürünlerin bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar yerleri hakkında uygulanmayacaktır.

9.İDARİ PARA CEZALARI

Kanun ile elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası öngörülmüştür.

Satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 500 bin lira idari para cezası verilecektir.

Net işlem hacmine dahil edilen elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere, kendine ait elektronik ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunan ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası verilecektir. Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya ise 20 milyon lira idari para cezası öngörülmüştür.

İdari para cezalarının uygulanmasına rağmen Bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın sonlandırılmaması veya aynı aykırılığın ceza tebligatının yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde tekrarı halinde bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca idari para cezalarına ilişkin fiillerin, Bakanlığı yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezalar 10 katı uygulanacak. Her hâlükârda idari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı, net işlem hacmi 60 milyar liranın altında olan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcı için 500 milyon lirayı geçemeyecektir.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, yalnızca geçmiş siparişlere ilişkin iş ve işlemler yürütebilecektir. Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde Bakanlık tarafından elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ilgili internet adreslerine içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir.

10.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yapılan değişiklikler öncesinde Hizmet Sağlayıcılar ve Aracı Hizmet Sağlayıcıların yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olduğu, kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyeceği ve başka amaçlarla kullanamayacağına yönelik bir düzenlenme mevcut idi iken; yeni düzenleme bu konuda 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıları da kapsadığı ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda daha kapsamlı ve ayrıntılı hükümler içerdiğine atıf yaparak bu konudaki özel düzenlemeyi 6563 Sayılı Elektronik Ticareti Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un metninden çıkarmıştır. Dolayısıyla hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların KVKK kapsamında kişisel veriler kapsamında sorumluluğu genişletilerek daha kapsamlı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur.

11.İNTİBAK HÜKÜMLERİ

İntibak hükümleri geçici ikinci madde ile düzenlenmiş olup bu madde kapsamında yukarıda ifade edilen yükümlülüklere elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların uyum sürecini düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre kural olarak Kanun 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup bazı düzenlemeler için farklı süreler öngörülmüştür. Bu kapsamda;

 • Aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu yerlerde kendisinin veya kendisi ile ekonomik bütünlük içinde olan kişilerin ve kurumların markaların kendisine ait pazarda satamayacağı ve bu malların satıldığı diğer pazarlara erişim imkanı sağlayamayacağına ilişkin hüküm,
 • Bir takvim yılındaki net işlem hacmi  altmış milyar Türk lirasının üzerinde olan  ve iptal ile iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı için öngörülen ek yükümlülükler ile
 • Diğer fıkralarda yer verilen eşya taşıma, taşıma işlemi organizatörlüğü ve posta hizmetlerine ilişkin yasaklara

hem elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar hem de elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar 01 Ocak 2024 tarihine kadar uyum sağlamakla yükümlüdür. 01 Ocak 2024 tarihinden önce akdedilen ve 6 ay içinde Kanuna uygun revizenin gerçekleştirilmediği sözleşmelerin ilgili hükümleri geçersiz olacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…