VERGİ İADESİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN %50 TEMİNAT YATIRMA ŞARTINI DÜZENLEYEN KANUN HÜKMÜ İPTAL EDİLMİŞTİR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yemek Ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı!
Yemek ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı!
8 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Uzaktan Çalişma Orani %75'E Çikartildi
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %75’E ÇIKARTILDI
21 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Yemek Ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı!
Yemek ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı!
8 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Uzaktan Çalişma Orani %75'E Çikartildi
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %75’E ÇIKARTILDI
21 Temmuz 2022

VERGİ İADESİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN %50 TEMİNAT YATIRMA ŞARTINI DÜZENLEYEN KANUN HÜKMÜ İPTAL EDİLMİŞTİR

Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ İadesi̇ne İli̇şki̇n Açilan Davalarda Yürütmeni̇n Durdurulmasi İçi̇n %50 Temi̇nat Yatirma Şartini Düzenleyen Kanun Hükmü İptal Edi̇lmi̇şti̇r

6/1/1982 Tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10/6/1994 tarihli ve 4001 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen 27. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen, “Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez”  hükmü, Anayasa Mahkemesinin 01.06.2022 tarih, Esas : 2022/14 Karar : 2022/70 sayılı kararıyla; “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu” düzenleyen Anayasa’nın 125. maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
 
Anayasa Mahkemesi, ilgili kararda gerekçe olarak, “Yürütmenin durdurulması kurumu, yargının denetim etkinliğini artırıcı bir araç olarak dava hakkının bir parçasını oluşturduğu gibi kamu yararı ve kamu düzenini de sağladığı, yürütmenin durdurulması kararıyla dava konusu olan işlemin yapıldığı andan önceki durumun geri gelmesi sağlanmakta ve kişiler dava sonuçlanıncaya kadar bu işlemin olumsuz etkilerinden korunduğu, öte yandan yürütmenin durdurulması kararı verecek olan idari yargı yerlerine durumun gereklerine ve somut olayın şartlarına göre teminat alıp almama veya teminat miktarını belirleme konusunda takdir yetkisinin tanınmadığı, söz konusu teminatı ödeme imkânı olmayan davacının adli yardımdan yararlanmasını mümkün kılan bir güvenceye yer verilmediği de gözetildiğinde mutlak bir şekilde dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmasını öngören kuralın yürütmenin durdurulması kurumunun etkinliğini azalttığı ve bu kurumdan beklenen amacın gerçekleşmesini engellediği” şeklinde nitelendirmeler yapmış ve oy çokluğu ile, “Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez” hükmü iptal edilmiştir.
 
Karar, 07.07.2022 Tarih, 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığından 7 Temmuz 2022 tarihi itibariyle ilgili yasa hükmü iptali yürürlüğe girmiştir.
 
Özetle, kararın yürürlük tarih olan 7 Temmuz 2022 tarihinden itibaren, iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda yürütmenin durdurulması için herhangi bir teminat şartı aranmayacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…