16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 16/10/2020 Tari̇hli̇ 31276 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararin Uygulanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ (Tebli̇ğ No: 2012/1)’De Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ
16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
20 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Anayasa Mahkemesi̇'Ni̇n Kurumsal E-Posta Yazişmalarinin İncelenmesi̇ Konulu 17.09.2020 Tari̇hli̇ Karari Hakkinda Bi̇lgi̇lendi̇rme
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURUMSAL E-POSTA YAZIŞMALARININ İNCELENMESİ KONULU 17.09.2020 TARİHLİ KARARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
20 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık 16/10/2020 Tari̇hli̇ 31276 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararin Uygulanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ (Tebli̇ğ No: 2012/1)’De Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ
16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
20 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Anayasa Mahkemesi̇'Ni̇n Kurumsal E-Posta Yazişmalarinin İncelenmesi̇ Konulu 17.09.2020 Tari̇hli̇ Karari Hakkinda Bi̇lgi̇lendi̇rme
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURUMSAL E-POSTA YAZIŞMALARININ İNCELENMESİ KONULU 17.09.2020 TARİHLİ KARARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
20 Ekim 2020

16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sistem Global Danışmanlık 16/10/2020 Tari̇hli̇ 31276 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirim Teşvi̇k Belgesi̇ İşlemleri̇ni̇n Elektroni̇k Ortamda Yürütülmesi̇ne İli̇şki̇n Yetki̇lendi̇rme Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • E-TUYS yetkilendirme, süre uzatımı, yetkilendirme iptali vb. işlemlere ilişkin müracaatların gerekli evraklar ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü KEP adresine iletilmesi gerekmektedir.
  • 16.11.2020 tarihine kadar belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe fiziki müracaat yapılabilecektir.
  • Yatırımcıların başka amaçlarla daha önce temin ettikleri ve geçerlilik süresi olan kayıtlı elektronik posta hesapları E-TUYS için kullanılabilecektir.

Yapılan değişikliklerin tamamı aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Değişiklik kapsamında;

MADDE 1:

31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 1:Madde 1:
Bu Tebliğin amacı; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir (değiştirildi).  Bu Tebliğin amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir (yeni eklendi).  

MADDE 2:

Aynı tebliğin 2’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 2:Madde 2:
  Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci ve 11’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır (değiştirildi).  Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387’nci ve 393’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. (yeni eklendi).

MADDE 3:

Aynı Tebliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (h), (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 3, (1) fıkra (a) bendi:Madde 3, (1) fıkra (a) bendi:
Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını (değiştirildi).  Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını (yeni eklendi).
Madde 3, (1) fıkra (h) bendi:Madde 3, (1) fıkra (h) bendi:
h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini (yeni eklendi).
Madde 3, (1) fıkra (ı) bendi:Madde 3, (1) fıkra (ı) bendi:
ı) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi, (yeni eklendi).
Madde 3, (1) fıkra (i) bendi:Madde 3, (1) fıkra (i) bendi:
i) KEP hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabını, (yeni eklendi).

MADDE 4:

Aynı Kararın 4’ncü maddesi başlığı ile birlikte birinci ve ikinci fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 4 BaşlıkMadde 4 Başlık
Nitelikli elektronik sertifika temini (değiştirildi).Nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı temini (yeni eklendi).
Madde 4, (1) fıkraMadde 4, (1) fıkra
(1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmak zorundadır (değiştirildi).(1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya, yatırımcılar kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorundadır (yeni eklendi).
Madde 4, (2) fıkraMadde 4, (2) fıkra
(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar E-TUYS için kullanılabilir (değiştirildi).Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E-TUYS için kullanılabilir (yeni eklendi).

MADDE 5:

Aynı Tebliğin 5’inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkra eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 5, (1) fıkraMadde 5, (1) fıkra
(1) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur:   a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,   b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,   c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).   ç) Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu (değiştirildi). (1) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir:   a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,   b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği,   c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir). Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri) için taahhütnamenin noterde düzenlenmiş olması şartı aranmaz.   ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu (yeni eklendi).
Madde 5, (4) fıkraMadde 5, (4) fıkra
(4) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez. (değiştirildi).(4) Kullanıcıların sertifikalarını ve yatırımcıların KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmez (yeni eklendi).      
Madde 5, (5) fıkraMadde 5, (5) fıkra
 (5) Yatırımcılar başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler (yeni eklendi).

MADDE 6:

Aynı Tebliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 7, (1) fıkraMadde 7, (1) fıkra
(1) Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunulması gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır (değiştirildi).(1) Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu ile birlikte Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır (yeni eklendi).

MADDE 7:

Aynı Tebliğin 8’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 8, (1) fıkraMadde 8, (1) fıkra
(1) Kullanıcının yetkisi, yatırımcının Genel Müdürlüğe başvurusu üzerine iptal edilir. Başvuruda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır (değiştirildi).(1) Kullanıcının yetkisi, yatırımcının noter tarafından düzenlenmiş azilnameyi Genel Müdürlük KEP adresine göndermesini müteakip iptal edilir. Başvuruda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır. (yeni eklendi).
Madde 8, (2) fıkraMadde 8, (2) fıkra
(2) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine yetki iptal edilir. (değiştirildi).(2) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesine müteakip yetki iptal edilir. (yeni eklendi).

MADDE 8:

Aynı Tebliğin 10’uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 10, (2) fıkraMadde 10, (2) fıkra
(2) Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 5’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle yeniden Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi gerekmektedir (değiştirildi).(2) Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 5’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir (yeni eklendi).
Madde 10, (3) fıkraMadde 10, (3) fıkra
(3) Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlük yatırımcının bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder (değiştirildi).(3) Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlük yatırımcının bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder (yeni eklendi).
Madde 10, (4) fıkraMadde 10, (4) fıkra
(4) Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ta güncellenir veya Genel Müdürlüğe bildirilir (değiştirildi).(4) Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ ta güncellenir veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir (yeni eklendi).

MADDE 9:

Aynı Tebliğin 12’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 12, (3) fıkraMadde 12, (3) fıkra
 (3) E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemler için gerekli olan başvuru evrakları, Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir (yeni eklendi).

MADDE 10:

Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
 Geçici Madde 1, (1) fıkra
 “Yetkilendirme başvuruları için geçici uygulama   (1) Yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilir. (yeni eklendi).

MADDE 11:

Aynı Tebliğin 14 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 14:Madde 14:
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür (değiştirildi).Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. (yeni eklendi).

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…