17/12/2020 TARİHLİ 31337 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kdv İade Talepleri̇nde Zaman Aşimi Düzenlemesi̇
KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMAN AŞIMI DÜZENLEMESİ
8 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Başvuru Süresi̇ Ve Ödenek Süresi̇ Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİ VE ÖDENEK SÜRESİ UZATILDI!
23 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Kdv İade Talepleri̇nde Zaman Aşimi Düzenlemesi̇
KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMAN AŞIMI DÜZENLEMESİ
8 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Başvuru Süresi̇ Ve Ödenek Süresi̇ Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİ VE ÖDENEK SÜRESİ UZATILDI!
23 Aralık 2020

17/12/2020 TARİHLİ 31337 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sistem Global Danışmanlık 17/12/2020 Tari̇hli̇ 31337 Sayili Resmi̇ Gazete'De Yayimlanan Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu karar ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Kararın 11’inci maddesinde değişiklik yapılmış ve yeni bent eklenmiştir.
  • Kararın 17’nci maddesine yeni bentler eklenmiştir.
  • Kararın 19’uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Karara Geçici 15’inci madde eklenmiştir.

Yapılan değişikliklerin tamamı aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Değişiklik kapsamında;

MADDE 1:
19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Kararın 11’inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 11, (1) fıkraMadde 6, (1) fıkra
(1) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;. (değiştirildi).(1) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;. (yeni eklendi).

Aynı Kararın 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 11, (1) fıkra (d) bendi:Madde 11, (1) fıkra (d) bendi:
d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,. (değiştirildi)d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,. (yeni eklendi)

Aynı Kararın 11’inci maddesinin birinci fıkrasına “f” bendi eklenmiştir.

Madde 11, (1) fıkra (f) bendi:Madde 11, (1) fıkra (f) bendi:
 f) 8’inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı, (yeni eklendi).

Aynı Kararın 11’inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11, (4) fıkraMadde 11, (4) fıkra
(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez (değiştirildi).(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını ve 17’inci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk lirasını geçemez (yeni eklendi).

MADDE 2:
Aynı Kararın 17’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 17, (1) fıkra, (aa) bendi:Madde 17, (1) fıkra, (aa) bendi:
 (aa) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları (yeni eklendi).
 
Madde 17, (1) fıkra, (bb) bendi:Madde 17, (1) fıkra, (bb) bendi:
 (bb) AR-GE ve çevre yatırımları (yeni eklendi).

MADDE 3:
Aynı Kararın 19’uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 19Madde 19
(19) AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6’ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir.(19) AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6’ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir (kaldırıldı).

MADDE 4:
Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Geçici Madde 15Geçici Madde 15
 Yatırım teşvik belgeleri kapsamında ,elemanları dizili baskılı devre kartı ( PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için , üretim kapasitesi ile uyumlu  olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 13/08/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.  (yeni eklendi).

MADDE 5:
Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosuna aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
 “13- İstanbul İli hariç olmak üzere, US-97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar” (yeni eklendi).

MADDE 6:
Bu Kararın;

  1. 1’inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 11’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ve dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile eklenen ibare 20/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  2. 2’nci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (aa) bendi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  3. 4’üncü maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  4. Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 7:
Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…