İSTANBUL FİNANS MERKEZİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLÜYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Girişim Ve Kobi̇'Ler Için Bazı Ülkelerdeki İyi Uygulama Örnekleri Raporu Yayımlandı!
Girişim ve KOBİ’ler için Bazı Ülkelerdeki İyi Uygulama Örnekleri Raporu Yayımlandı!
3 Haziran 2022
Sistem Global Danışmanlık Konutlarda Yillik Ki̇ra Artiş Oranina Sinir Geti̇ri̇ldi̇  
KONUTLARDA YILLIK KİRA ARTIŞ ORANINA SINIR GETİRİLDİ  
13 Haziran 2022
Sistem Global Danışmanlık Girişim Ve Kobi̇'Ler Için Bazı Ülkelerdeki İyi Uygulama Örnekleri Raporu Yayımlandı!
Girişim ve KOBİ’ler için Bazı Ülkelerdeki İyi Uygulama Örnekleri Raporu Yayımlandı!
3 Haziran 2022
Sistem Global Danışmanlık Konutlarda Yillik Ki̇ra Artiş Oranina Sinir Geti̇ri̇ldi̇  
KONUTLARDA YILLIK KİRA ARTIŞ ORANINA SINIR GETİRİLDİ  
13 Haziran 2022

İSTANBUL FİNANS MERKEZİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLÜYOR

Sistem Global Danışmanlık İstanbul Fi̇nans Merkezi̇ne İli̇şki̇n Kanun Tekli̇fi̇ Tbmm Komi̇syonunda Görüşülüyor

İstanbul Finans Merkezi ile ilgili 4478 Esas Nolu Kanun teklifi hazırlanarak TBMM Komisyonuna sunulmuştur. Halı hazırda kanun ile ilgili görüşmelere devam etmekte olup, gelişmeleri bülten ve bilgilendirme metinlerimiz ile birlikte duyurmaya devam edeceğiz.

Söz konusu İFM Kanun Teklifi ile birlikte aşağıdaki başlıklar ile ilgili düzenlemeler yapılması planlanmaktadır;

  • Uluslararası fînans kurumlarım ülkemize çekerek, İstanbul’un önde gelen uluslararası bir fînans merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.
  • Bu doğrultuda hazırlanan Kanun Teklifi öncelikli olarak İFM’yi rekabetçi kılmayı amaçlayan indirim, istisna ve diğer vergi avantajları düzenlenmektedir.
  • Bu bağlamda öngörülmüş olan teşvik mekanizmaları reel sektör yatırımlarından farklı olarak, uluslararası muadillerindekine benzer şekilde indirim, istisna ve vergi avantajları ile sınırlı tutulmaktadır.
  • Buna ek olarak, Kanun Teklifinde öngörülen düzenlemelerle nitelikli insan kaynağım çekmeye yönelik kolaylıklar getirilmektedir.
  • Kanun teklifi ayrıca 3-4 milyon metrekare alana yayılmış çok katmanlı ve fonksiyonlu bir yapıya sahip ÎFM’de şeffaf, verimli ve öngörülebilir bir yönetim düzenini sağlamaya dair; yönetim, kiralama, güvenlik, bakım ve temizlik hizmetleri ile yaklaşık 100.000 çalışan ve ziyaretçinin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerin tek elden gerçekleştirilmesini sağlamayı öngörmektedir.
  • Bu hizmetlerin sağlanmasına yönelik yetkilerin belirli bir süre ile yönetici şirket lehine tesis edilmesi amacına yönelik düzenlemeler de yer almaktadır.
  • Kanun Teklifimizde öngörülen indirim, istisna ve diğer vergi avantajlarından faydalanma imkanı; katılımcı belgesi alarak ofis alanında yer alma ve finansal hizmet ihracatı gerçekleştirme şartlarına bağlanmışken, nitelikli insan kaynağı çekmeye yönelik düzenlemelerden istifade etme imkanı açısından katılımcı belgesi alarak ofis alanı içerisinde yer alma şartı yeterli görülmüştür.

 
Komisyonda görüşülen kanun ile birlikte aşağıda yer alan teşvik ve istisnaların getirilmesi planlanmaktadır;
 
(1) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından ÎFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki;

a) Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların %75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir. (Kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %100 olarak uygulanır. Bu dönemler özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde başlayan hesap dönemlerini kapsar)

b) İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır.

c) Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken finansal faaliyet harçlar bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alınmaz. Kanunun yürürlük tarihi itibariyle tahakkuk etmiş harçlar terkin edilmez, tahsil olunanlar iade edilmez.

(2) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların ÎFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safı değerinin; yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde %60’ı, yurt dışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise %80’i gelir vergisinden istisnadır. Bu fıkra kapsamında belirtilen istisna, ÎFM’de çalışmaya başlamadan önceki son üç yılda Türkiye’de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanır.

3) ÎFM’de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

(4) En az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

(5) ÎFM’de faaliyet gösterecek katılımcılar ile en az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyannca düzenlenen çalışma izni ile yabancı uyruklu personel çalıştırabilir. Bu kapsamda yapılacak çalışma izni başvuruları 6735 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi çerçevesinde istisnai olarak değerlendirilir.

(6) Mülkiyeti Sermaye Piyasası Kuruluna ait ekli (2) sayılı listede belirtilen taşınmaz ile mülkiyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait ekli (3) sayılı listede belirtilen taşınmaz, bedelsiz olarak tapuda re’sen yönetici şirket adına tescil edilir. Yönetici şirket adına tescil edilen taşınmazlar üzerindeki muhdesat da bedelsiz ve hak sahiplerinin onayı aranmaksızın terkini gerçekleştirilir ve beyanlar hanesinde aidiyeti yönetici şirket adına olacak şekilde kaydedilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak devir ve işlemler veraset ve intikal vergisinden, harçtan, döner sermaye bedellerinden ve düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan uygulama yönetmeliğinde düzenlenir.

Uluslararası finans merkezleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve finansal piyasaların gelişimi amacıyla yatırımcılara ve kurumlara tasarruflarını yönetme ve finansmana erişim imkanını verimli bir şekilde sağlayan hizmet altyapıları olarak bilinmektedir.

Dünyada finansal hareketliliğin arttığı ve sermaye akımlarının ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği bir dönemden geçilmektedir. Bu dönüşüm sürecinde İFM; bankalar, sermaye piyasaları kuruluşları, katılım finansı şirketleri, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki finansal kurumlan ve kuruluşları tek bir konumda birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bunun yanında yakın coğrafyamızda ortaya çıkan krizler ve pandeminin küresel tedarik zincirleri üzerinde yarattığı yıkıcı etkiler küresel ticaretin önde gelen merkezlerinden biri olan İstanbul’u, güvenli liman olmaya da zorlamaktadır. Bu hedefi başarmak adına, başta uluslararası ticaret alanında olmak üzere finansal hizmetlerin tümüne yönelik sürdürülebilir ve katılımcı yaklaşımlar benimsenecek ve teşvik edilecektir.

ÎFM’de bankacılık, sigortacılık, yeşil finans, finansal teknolojiler ve katılım finansı gibi stratejik alt sektörlere odaklanmanın yanı sıra, uluslararası finansal hizmetler sektörü içerisinde faaliyet gösteren portföy yönetimi, servet yönetimi, proje finansmanı, fon yönetimi ve reasürans şirketlerinin dünyadaki en iyi uygulama örnekleri doğrultusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır. İlaveten ÎFM’de gerçekleştirilecek finansal hizmet faaliyetlerini destekleyecek; danışmanlık, bilgi işlem, telekomünikasyon ve finansal teknoloji şirketleriyle birlikte bölge genelinde geniş bir ekosistem oluşturulması hedeflenmektedir.

ÎFM’de gösterilecek faaliyetlerin, Türkiye’nin finansal hizmet ihracatına ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı yapacağı öngörülmektedir. 2036 yılı itibarıyla, ÎFM’nin Türkiye’nin toplam finansal hizmet ihracatını yaklaşık 3 kat arttıracağı değerlendirilmektedir. 15 yıl içerisinde ÎFM’nin Gayri Safı Yurt İçi Hasılaya (GSYH) yapacağı toplam katkının ise 129 milyar ABD dolan olacağı ve böylelikle Türkiye ekonomisine yıllık ortalama 9 milyar ABD dolan katkı sunması beklenmektedir. İFM ile birlikte ayrıca Türkiye’deki toplam iş gücüne 15 yıl içerisinde 102 bin ek istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayının yaklaşık 27 bininin doğrudan ÎFM içerisinde Türkiye’de yeni faaliyete geçecek olan finansal kurumlarda çalışacağı öngörülmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…