KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi Savunma Ve Elektri̇kli̇/Hi̇bri̇t Otomoti̇v Sanayi̇ İhti̇yaçlarinin Mi̇lli̇leşti̇ri̇lmesi̇ Çağrisi Açildi!
KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI SAVUNMA VE ELEKTRİKLİ/HİBRİT OTOMOTİV SANAYİ İHTİYAÇLARININ MİLLİLEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI AÇILDI!
26 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Beyanname Verme Süresi̇ Uzatildi!
BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI!
26 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi Savunma Ve Elektri̇kli̇/Hi̇bri̇t Otomoti̇v Sanayi̇ İhti̇yaçlarinin Mi̇lli̇leşti̇ri̇lmesi̇ Çağrisi Açildi!
KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI SAVUNMA VE ELEKTRİKLİ/HİBRİT OTOMOTİV SANAYİ İHTİYAÇLARININ MİLLİLEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI AÇILDI!
26 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Beyanname Verme Süresi̇ Uzatildi!
BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI!
26 Ekim 2022

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER!

Sistem Global Danışmanlık Kdv Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇kler!

25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) ile;

  • Kısmi tevkifata tabi işlemlerde işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmının bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği açıklanmaktadır.
  • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde uygulanacak tevkifat oranı (5/10) olarak belirlenmekte ve demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin Payları Borsa İstanbul A.Ş.’nde işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacağı açıklanmaktadır.
  • Gıda maddelerinin teslimlerinden doğan iade taleplerinin, takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimleri için, en erken ilgili yılın Haziran en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden iade edilebileceği belirtilmektedir.
  •  Tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleşmesinden sonra işleme ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili kur farklarına ilişkin açıklama yapılmaktadır.
  • 1/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle “sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri”nin de teminat olarak kabul edilmesine ilişkin yapılan değişikliğe uygun olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümleri güncellenmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…