KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERIN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teydeb Tarafindan Desteklenen Projeleri̇n, Destek Süreci̇ Tamamlandiktan Sonrasi İçi̇n Ti̇cari̇leşme İzleme Süreci̇ Oluşturuldu
TEYDEB TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİN, DESTEK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRASI İÇİN TİCARİLEŞME İZLEME SÜRECİ OLUŞTURULDU
7 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Güncellenmiş 7 Soruda Hamle Programı
Güncellenmiş 7 Soruda HAMLE Programı
12 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Teydeb Tarafindan Desteklenen Projeleri̇n, Destek Süreci̇ Tamamlandiktan Sonrasi İçi̇n Ti̇cari̇leşme İzleme Süreci̇ Oluşturuldu
TEYDEB TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİN, DESTEK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRASI İÇİN TİCARİLEŞME İZLEME SÜRECİ OLUŞTURULDU
7 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Güncellenmiş 7 Soruda Hamle Programı
Güncellenmiş 7 Soruda HAMLE Programı
12 Ekim 2021

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERIN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Sistem Global Danışmanlık Kesi̇nti̇ Yoluyla Ödenen Vergi̇lerin Mahsuben Veya Nakden İadesi̇ne İli̇şki̇n 252 Seri̇ No.lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇kler Yapilmiştir

Konunun Özeti: 6 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 315 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İzah eden  252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklikler yapılmıştır.

Kesilen Vergilerin Diğer Vergi Borçlarından Nakden ya da Mahsuben İadeleri konusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 A. Mahsuben İade: Mahsuben İade konusunda mahsup yoluyla iade talebinin 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “iade talep dilekçesi 1A” ile yapılması gerektiği hususu belirtilmiştir.

B. Nakden İade: İade” başlıklı bölümünde de değişiklik yapılmış, ayrıca bu bölümde yer alan tutarsal sınırlar da artırılmıştır. Buna göre,

50.000 TL altındaki iade taleplerinde,

 • 325 Seri no Tebliğ ile;Nakden iade taleplerinin, 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “iade talep dilekçesi (1A)” ile yapılması koşulu getirilmiştir.
 • Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 lirayı geçmemesi ( daha önce 10.000 TL idi) halinde iade talebinin, iade talep dilekçesi ile birlikte bu dilekçenin “Nakden İadelere İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan eklenecek belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilmesi uygulaması getirilmiştir.

Bu Kapsamda iade işlemini gerçekleştirecek olan vergi dairesine iade talep dilekçesine (1A) aşağıdaki belgelerin eklenmesi yeterli görülmüştür.

 • Ücret geliri elde edenler için işveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneğinin,
 • Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneğinin,
 • Menkul sermaye iradı elde edenler için vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneğinin,
 • Serbest meslek kazancı elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren belgenin onaylı örneğinin,
 • Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin,

50.000 TL’yi Geçen İade taleplerinde  ( daha önce 10.000 TL İdi)

 • 50.000 liraya kadar olan kısım, iade talep dilekçesi ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilecek,
 • 50.000 lirayı aşan kısım ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecektir.
 • Teminat gösterilmesi halinde iade talebinin inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • Nakden iade talebinin 500.000( daha önce 100.000TL idi) lirayı aşması durumunda, 500.000 liraya kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir. İade talebinin 500.000 lirayı aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

Yukarıda yer verilen tutarlar, her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu miktarların hesabında ise 1.000 Türk Lirasına kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…