Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi
Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Gvk Geçici 67’Nci Maddenin Yürürlük Süresi 31 Aralık 2025 Tarihine Kadar Uzatıldı
GVK Geçici 67’nci Maddenin Yürürlük Süresi 31 Aralık 2025 Tarihine Kadar Uzatıldı
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi
Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Gvk Geçici 67’Nci Maddenin Yürürlük Süresi 31 Aralık 2025 Tarihine Kadar Uzatıldı
GVK Geçici 67’nci Maddenin Yürürlük Süresi 31 Aralık 2025 Tarihine Kadar Uzatıldı
18 Kasım 2020

Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler

Sistem Global Danışmanlık Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler

7256 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine eklenen fıkra uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları; 

Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,

İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacaktır.

Tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez.

İlgili düzenleme ile; Cumhurbaşkanına tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte,  bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetki verilmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…