TEKNOPARKLARDA PERSONEL GELİR VERGİSİ TERKİN HESAPLAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Fi̇rmalari 31/12/2022 Tari̇hi̇ne Kadar Gi̇ri̇şi̇m Sermayesi̇ Uygulamasini Hayata Geçi̇recek
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ FİRMALARI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEK
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bögeleri̇nde Yeni̇ Destek Ve Teşvi̇klere İli̇şki̇n Düzenlemeler Resmi̇ Gazetede Yayimlandi
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖGELERİNDE YENİ DESTEK VE TEŞVİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
14 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Fi̇rmalari 31/12/2022 Tari̇hi̇ne Kadar Gi̇ri̇şi̇m Sermayesi̇ Uygulamasini Hayata Geçi̇recek
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ FİRMALARI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEK
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bögeleri̇nde Yeni̇ Destek Ve Teşvi̇klere İli̇şki̇n Düzenlemeler Resmi̇ Gazetede Yayimlandi
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖGELERİNDE YENİ DESTEK VE TEŞVİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
14 Şubat 2022

TEKNOPARKLARDA PERSONEL GELİR VERGİSİ TERKİN HESAPLAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ

Sistem Global Danışmanlık Teknoparklarda Personel Geli̇r Vergi̇si̇ Terki̇n Hesaplamasi Yeni̇den Düzenlendi̇

Bilindiği üzere Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan personeller için Gelir Vergisi ve Damga Vergisi teşviki uygulanmaktaydı. 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olan bu teşvikler 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Kanun ile birlikte 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştı.

Personel Gelir Vergisi Terkini ve Damga Vergisi istisna uygulamasının 31/12/2028 tarihine kadar uygulanabileceğine ilişkin süre uzatımı 10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte 4691 Sayılı TGB Kanunu Yönetmeliğindeki yerini almıştır.

Öte yandan, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Asgari Geçim İndirimi uygulamasının yürürlükten kaldırılması ve yerine Asgari Ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi istisnası ile Damga Vergisi istisnası uygulamasının getirilmesi münasebetiyle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde hesaplanan Personel Gelir Vergisi Terkin tutarı ile Personel Damga Vergisi İstisna tutarının tespitine ilişkin hesaplamalarda değişiklik ihtiyacı doğmuştu.

10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte, 4691 Sayılı TGB Kanunu Yönetmeliğinin 35.Maddesinde açıklanan “Gelir Vergisi Terkini” ne ilişkin açıklamalar değiştirilmiş olup, değişikliğe ilişkin özet aşağıda ki gibidir;

  • “31/12/2028 tarihine kadar, Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden, 1/1/2022 tarihinden önce 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimi, 1/1/2022 tarihinden sonra 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarı; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.
  • Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere teşvik uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine teşvik uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Toplam personel sayısı on beşe (hariç) kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır.

Böylece, değiştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliğinde tanımlanan Personel Gelir Vergisi Terkin hesaplaması, Ücret İstisnasına ilişkin yayımlanan 319 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanan hesaplama ile uyumlu hale gelmiştir. 

Yönetmeliğin detaylı metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…