TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ FİRMALARI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEK - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Kurumlar Vergi̇si̇ Kazanç İsti̇snasi 31/12/2028 Tari̇hi̇ne Kadar Uygulanabi̇lecek
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KURUMLAR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI 31/12/2028 TARİHİNE KADAR UYGULANABİLECEK
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoparklarda Personel Geli̇r Vergi̇si̇ Terki̇n Hesaplamasi Yeni̇den Düzenlendi̇
TEKNOPARKLARDA PERSONEL GELİR VERGİSİ TERKİN HESAPLAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ
14 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Kurumlar Vergi̇si̇ Kazanç İsti̇snasi 31/12/2028 Tari̇hi̇ne Kadar Uygulanabi̇lecek
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KURUMLAR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI 31/12/2028 TARİHİNE KADAR UYGULANABİLECEK
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoparklarda Personel Geli̇r Vergi̇si̇ Terki̇n Hesaplamasi Yeni̇den Düzenlendi̇
TEKNOPARKLARDA PERSONEL GELİR VERGİSİ TERKİN HESAPLAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ
14 Şubat 2022

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ FİRMALARI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEK

Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Fi̇rmalari 31/12/2022 Tari̇hi̇ne Kadar Gi̇ri̇şi̇m Sermayesi̇ Uygulamasini Hayata Geçi̇recek

3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Kanun ile birlikte Teknoparklarda faaliyet gösteren ve TGB Kurumlar Vergisi Kazanç istisnası uygulayan mükelleflere hesapladıkları KV Kazanç İstisna Tutarı üzerinden %2 yatırım yapma zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu uygulamaya ilişkin detaylar 10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Uygulamaya ilişkin detaylar, 4691 Sayılı TGB Kanunu Yönetmeliğine Madde 35/C “Girişim Sermayesi Uygulamaları” başlığı ile eklenerek açıklanmıştır. Bu kapsamda uygulama detayları aşağıda özetlenmiştir;

  • 1/1/2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulama kapsamında olacak.
  • Beyannamede beyan edilen KV kazanç istisnası tutarının %2’si, takip eden mali dönem içerisinde bilançoda pasifte geçici bir hesaba aktarılacak.
  • Aktarılan bu tutar yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlı olacak.
  • Pasifte geçici hesaba aktarılan bu tutar, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar aşağıdaki kurum/kuruluşlardan bir tanesine sermaye olarak konulması şarttır
  1. Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması
  2. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
  3. Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere
  • Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının %20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.
  • Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir.”

Yukarıda yer alan açıklamalardan hareketle 2021 yılı KV Beyannamesinde 1.000.000 TL üzeri Teknopark KV Kazanç İstisnası  tutarı beyan eden firmaların, 2022 yılı sonuna kadar %2 yatırım yapma zorunluluğu doğmaktadır.

Örnek vermek gerekirse, 2021 yılı KV Beyannamesinde TGB KV Kazanç istisnası olarak 3.000.000 TL beyan eden bir kurumlar vergisi mükellefi bu tutarın %2’si olan 60.000 TL’yi 2022 takvim yılının sonuna kadar bilançonun pasifinde bir geçici hesaba aktaracak olup, 31/12/2022 tarihine kadar yukarıda açıklanan kurum ve kuruluşlardan (GSYO, GSYF veya Kuluçka Merkezi Girişimcisi)  bir tanesine sermaye olarak koymakla yükümlü olacaktır. Bu uygulamanın yapılmaması halinde 2021 yılı KV Beyannamesine düzeltme verilerek beyan edilen 3.000.000 TL KV Kazanç İstisnasının %20’si olan 600.000 TL’si iptal edilerek 2.400.000 TL olarak beyan edilmesi gerekecektir.

Yönetmeliğin detaylı metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…