VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE 2024 YILI PRATİK BİLGİLER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Enflasyon Muhasebesi̇ Uygulamasina Yöneli̇k Vergi̇ Usul Kanunu Tebli̇ği̇ Yayimlandi!
ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI!
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Ödeme Kaydedi̇ci̇ Ci̇hazlarin Kullanimi İle İlgi̇li̇ Düzenleme Yürürlüğe Gi̇rdi̇
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Enflasyon Muhasebesi̇ Uygulamasina Yöneli̇k Vergi̇ Usul Kanunu Tebli̇ği̇ Yayimlandi!
ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI!
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Ödeme Kaydedi̇ci̇ Ci̇hazlarin Kullanimi İle İlgi̇li̇ Düzenleme Yürürlüğe Gi̇rdi̇
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
2 Ocak 2024

VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE 2024 YILI PRATİK BİLGİLER

Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Kanunlari Çerçevesi̇nde 2024 Yili Prati̇k Bi̇lgi̇ler

30.12.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 556 no’lu V.U.K ve 324 no’lu Gelir Vergisi Kanunu tebliğleri ile 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ile çeşitli had ve tutarlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda 2024 yılı muafiyet sınırı 1.100.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2. Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.

3. İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 170 TL (KDV dahil 187) olarak tespit edilmiştir.

4. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 88 TL olarak tespit edilmiştir.

5. Engellilik İndirimi Tutarları 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

 • Birinci derece engelliler için: 6.900 TL,
 • İkinci derece engelliler için: 4.000 TL,
 • Üçüncü derece engelliler için: 1.700 TL, olarak tespit edilmiştir.

6. Binek araçlara ilişkin indirim tutarları 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL,
 • Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,
 • Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL, olarak tespit edilmiştir.

7. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

 • Büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL
 • Diğer yerlerde 34.000 TL olarak tespit edilmiştir.

8. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlere ilişkin tutarlar Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

 • (1) numaralı bent için 690.000 TL ve 1.100.000 TL
 • (2) numaralı bent için 340.000 TL
 • (3) numaralı bent için 690.000 TL

9. Serbest meslek kazancının tespitinde binek araçlara ilişkin indirim tutarları 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL,
 • Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,
 • Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL, olarak tespit edilmiştir

10. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 87.000 TL olarak tespit edilmiştir.

11. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 200.000 TL olarak tespit edilmiştir.

12. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 TL olarak tespit edilmiştir.

13. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife  2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2024 Vergi Dilimleri
110.000 TL’ye kadar 15%
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası20%
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL , fazlası27%
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL fazlası35%
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası40%
2024 Vergi Dilimleri (Ücret Kazançları İçin)
110.000 TL’ye kadar 15%
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası20%
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası27%
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası35%
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası 40%
.

14. Vergiye uyumlu mükellefe vergi indirim tutarı üst sınırı 1/1/2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 6.900.000 TL olarak tespit edilmiştir.

15.Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Aşağıda belirtilen maddelerin ticaretini yapanların, 2024 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2023 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir

Emtianın CinsiBüyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan YerlerdeBüyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL)Yıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt1.180.0001.300.0001.400.0001.700.000
Şeker – Çay870.0001.180.0001.100.0001.400.000
Milli Piy. Bil., Hemen Kazan, Süper Toto vb.870.0001.180.0001.100.0001.400.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto – Sigara – Tütün870.0001.180.0001.100.0001.400.000
Akaryakıt (LPG hariç)1.300.0001.400.0001.700.0002.000.000
.

16. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2024 tarihine kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

17.  2023 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması,

 1. İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2023 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %58,46’dır. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,59’dur. Buna göre, 2023 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%58,46 / %16,59=)% 352,38 olmaktadır. Bu oranlar dikkate alındığında, 2023 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır
 2. 2023 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.
 3. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.
 4. 193 sayılı Kanunun geçici 67’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

18. Vergi Usul Kanuna yer alan ve 2023 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01.01.2024 tarihi itibariyle uygulanacak had ve tutarlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2024 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE
MADDE NOKONUSU2024 Yılında Uygulanacak Tutar
MADDE 104-İlanın şekliTutar (TL)
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması17.000
 3- İlanın; 
    – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 17.000-1.700.000
    – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması1.700.000 ve üzeri
 4- İlanın;17.000
    – Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 200
MADDE 153/A-Teminat tutarı690.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1- Yıllık; 
   – Alış tutarı1.400.000
   – Satış tutarı2.000.000
 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı690.000
 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı1.400.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti6.900
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç20
MÜKERRER MADDE 257Teminat tutarı 
 
 Yeni işe başlayanlar44.000.000
 Faaliyeti devam edenler440.000.000
 10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar100.000.000
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar6.900
MADDE 323-Şüpheli alacak tutarı14.000
MADDE 343-En az ceza haddi 
   – Damga vergisinde87
   – Diğer vergilerde170
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 
 I inci derece usulsüzlükler 
 1- Sermaye şirketleri1.100
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı660
 3 – İkinci sınıf tüccarlar330
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                        150
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler87
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf40
 II’nci derece usulsüzlükler 
 1- Sermaye şirketleri580
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı330
 3 – İkinci sınıf tüccarlar150
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                               87
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                     40
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 23
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması3.400
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza1.700.000
 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması3.400
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza170.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza1.700.000
 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması1.700
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara40.000
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara2.000
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine6.600
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.300.000
 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere8.700
 10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına6.600
 11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 
Alt Sınır230.000
Üst Sınır2.300.000
MADDE 355-b) Damga Vergisinde 
 – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası14
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242,256, 257,mükerrer 257 ve G.V.K. 98/A madde hükmüne uymayanlar için ceza 
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında11.800
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında5.800
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında3.000
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında6.900
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında3.400
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında1.800
 Mükerrer 257’nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)4.400.000
 -Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası8.700.000
MADDE 370 İzaha davet 
 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı500.000
EK MADDE 1Uzlaşma limitleri 
 Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlükler ve özel usulsüzlük cezalarında sınır23.000 üzeri
 376’ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır23.000 ve altı
EK MADDE 11Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti 
 Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır23.000 üzeri
.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…