Ticaret Bakanlığı Destekleri Kapsamında Açılan Yeni Destek Programları Ve Mevzuat Değişiklikleri - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 01.07.2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Tüm İşverenleri̇n İşyeri̇ Heki̇mi̇ Ve İşgüvenli̇ği̇ Uzmani Bulundurmasi Zorunluluğu
01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM İŞVERENLERİN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞGÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMASI ZORUNLULUĞU
6 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Ti̇caret Bakanliği Destekleri̇ Kapsaminda Açilan Yeni̇ Destek Programlari Ve Mevzuat Deği̇şi̇kli̇kleri̇
TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ KAPSAMINDA AÇILAN YENİ DESTEK PROGRAMLARI VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
7 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık 01.07.2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Tüm İşverenleri̇n İşyeri̇ Heki̇mi̇ Ve İşgüvenli̇ği̇ Uzmani Bulundurmasi Zorunluluğu
01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM İŞVERENLERİN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞGÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMASI ZORUNLULUĞU
6 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Ti̇caret Bakanliği Destekleri̇ Kapsaminda Açilan Yeni̇ Destek Programlari Ve Mevzuat Deği̇şi̇kli̇kleri̇
TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ KAPSAMINDA AÇILAN YENİ DESTEK PROGRAMLARI VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
7 Temmuz 2020

Ticaret Bakanlığı Destekleri Kapsamında Açılan Yeni Destek Programları ve Mevzuat Değişiklikleri

Sistem Global Danışmanlık Ticaret Bakanlığı Destekleri Kapsamında Açılan Yeni Destek Programları Ve Mevzuat Değişiklikleri

İmalat Sektörü İçin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemizin ana stratejilerinin başında yer alan olan dijital dönüşüm ve dijital dönüşümün uygulamalı olarak yaygınlaştırılması kapsamında firmaların desteklenmesi amaçlanmış ve aksiyon alınmıştır.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Programı ile Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanacaktır.

İlgili program kapsamında desteklerin detayları ve oranları şu şekildedir;

E-ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

  • Bakanlıkça düzenlenen E-Ticaret Sitesi Üyeliklerine İlişkin Giderler, %60 oranında ve E-Ticaret Sitesi başına 80.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.
  • Şirketler, en fazla 3 adet E-Ticaret Sitesi için ve E-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilir.

*Bu başlık kapsamındaki destek oranı, 31/12/2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanır.

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

  • Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler; %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sanal Fuara Katılımların Desteklenmesi

  • Bakanlık( İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler; %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

  • Bakanlık( İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler; %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Hizmet Sektörü İçin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

08.06.2020 tarihli 2641 nolu Cumhurbaşkanı Kararınca yayınlanan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi programı ile Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanacaktır.

İlgili program kapsamında desteklerin detayları ve oranları şu şekildedir;

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

  • Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler; %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sanal Fuara Katılımların Desteklenmesi

  • Bakanlık( İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler; %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

  • Bakanlık( İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler; %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Yapılan çalışmalar ve araştırmalar göstermektedir ki geleneksel pazarlama yöntemlerine karşı dijital pazarlama yöntemleri firmalara büyük avantajlar sağlamaktadır. Güçlü rekabet ortamında rakiplerine üstün sağlamak ve firmaların konumlandığı lokasyonlar haricindeki pazarlara daha kolay erişebilmesi ve Pazar paylarını arttırabilmesi bununla birlikte ülkemize ihracat yaparak katkı sağlaması için ile dijital faaliyetlerde bulunulması kaçınılmazdır. 2020 yılı başı itibariyle küresel olarak mücadelesini verdiğimiz Covid -19 salgını ile birlikte ticaretin sürekli kılınabilmesi, faaliyetlerin farklı yöntemler ile ( sanal fuar, sanal ticaret heyeti gibi) devam ettirilmesi gerekliliği yeni ihtiyaçları doğurmuştur. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığının açmış olduğu yeni destek programı ile firmaların bu ihtiyaçları desteklenebilecek ve dijital faaliyetlerin arttırılması teşvik edilerek firmaların yeni pazarlara girmesi ve maksimum faydayı sağlaması sağlanmış olunacaktır.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine İlişkin Karar

01.01.2020 tarihinden itibaren Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi geçilmiş olup, geçiş sürecinde firmaların mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabileceği belirtilmişti. Ancak 25.06.2020 tarihinde 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde bazı değişikliklere gidilmiştir.

Bu değişiklik kapsamında aşağıdaki belirtilmiş olan Geçici Madde 6 eklenmiş olup, yeni değişikliklere göre ;

  • Henüz sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 30.9.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılan başvurular,
  • 30.9.2020 tarihinden önce başvurusu yapılan ya da onaylanan veya devam eden ön onaya ya da proje onayına tabi desteklere ilişkin başvurular,

faaliyet veya proje tamamlanana kadar KEP üzerinden alınmaya devam edilecektir.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 30/9/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılan başvurular için 27/11/2019 tarihinde yürürlüğe giren Genelgenin 34 üncü maddesinde düzenlenen başvuru ve bildirim usulleri geçerlidir.

(2) 30/9/2020 tarihinden önce başvurusu yapılan ya da onaylanan veya devam eden ön onaya ya da proje onayına tabi desteklere ilişkin başvurular, faaliyet veya proje tamamlanana kadar 27/11/2019 tarihinde yürürlüğe giren Genelgenin 34 üncü maddesinde düzenlenen başvuru ve bildirim usullerine tabidir.

Zuhal Kardeşler

Bursa Bölge / Kıdemli Uzman