İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 TL OLDU! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Foster Smes Projesi̇ Kapsaminda İsti̇hdam Taahhütlü Kobi̇ Destek Programina Başvurular Başladi!
FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI!
12 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık 2023 Kidem Tazmi̇nati Tavani Güncellendi̇!
2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI GÜNCELLENDİ!
13 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Foster Smes Projesi̇ Kapsaminda İsti̇hdam Taahhütlü Kobi̇ Destek Programina Başvurular Başladi!
FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI!
12 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık 2023 Kidem Tazmi̇nati Tavani Güncellendi̇!
2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI GÜNCELLENDİ!
13 Ocak 2023

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 TL OLDU!

Sistem Global Danışmanlık İşverene Asgari̇ Ücret Desteği̇ 400 Tl Oldu!

Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ile Haziran dönemleri arasında uygulanmasını içeren 7431 Sayılı Kanun, 13.01.2023 tarihli ve 32072 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 7431 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 93 ile asgari ücret desteği 2023 yılının ilk altı aylık döneminde günlük 13,33 TL, aylık 399,99 TL (400 TL) olarak uygulanacaktır.

7431 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 93 şu şekildedir;

“GEÇİCİ MADDE 93- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2022 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2023 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2023 yılı Ocak ilâ Haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 Türk lirası olarak esas alınır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2022 yılı Ocak ilâ Aralık aylarında/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2023 yılı Ocak ilâ Haziran ayları/dönemi için Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, ilgili ayda 2023 yılı Ocak ilâ Haziran aylarına/dönemine ait aylık brüt asgarî ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.”

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmayı Engelleyecek Durumlar

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2023 yılı Ocak ilâ Haziran aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması Nasıl Yapılacaktır?

2023/Ocak döneminde yararlanılacak asgari ücret desteğinin hesabı için 2022 yılının Ocak döneminde muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas kazancı günlük 250 TL ve altında (30 günlük bildirimde 7.500 TL) bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmeyecek şekilde hesaplama yapılacaktır.

Ayrıca 2023/Ocak döneminde asgari ücret desteğinden yararlanmak için işyerinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen sigortalı sayısının 2022 yılının en az sigortalı bildirilen döneminden daha az olmaması gerekmektedir.

Bu koşullarla yapılacak hesaplamada önceki yılın ilgili döneminde günlük 250 TL ve altında bildirilen sigortalıların prim günü toplamının 13,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar (en fazla) asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır. 2023 yılında açılan işyerleri için bu koşul aranmadan işyerinde ilgili dönemde bildirilen toplam prim gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için tutar aylık 400 TL değil 500 TL olarak esas alınacaktır.

Uygulamanın usul ve esaslarının belirtileceği SGK Genelgesi yayımlandığında tüm ayrıntılar yeni duyuruda yer alacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…