Normalleşme Desteği'nin Süresi Uzatıldı - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşviklerin Süresi Uzatıldı
Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşviklerin Süresi Uzatıldı
3 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Si̇stem Global, Mali̇yet Yöneti̇mi̇ni̇ze Katki Sağlayacak, Tasarruflu Çözüm Öneri̇leri̇ İle Yaninizda…
SİSTEM GLOBAL, MALİYET YÖNETİMİNİZE KATKI SAĞLAYACAK, TASARRUFLU ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE YANINIZDA…
7 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşviklerin Süresi Uzatıldı
Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşviklerin Süresi Uzatıldı
3 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Si̇stem Global, Mali̇yet Yöneti̇mi̇ni̇ze Katki Sağlayacak, Tasarruflu Çözüm Öneri̇leri̇ İle Yaninizda…
SİSTEM GLOBAL, MALİYET YÖNETİMİNİZE KATKI SAĞLAYACAK, TASARRUFLU ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE YANINIZDA…
7 Aralık 2020

Normalleşme Desteği’nin Süresi Uzatıldı

Sistem Global Danışmanlık Normalleşme Desteği'Nin Süresi Uzatıldı

Yeni koronavirüs (“Covid-19”) salgınının ülkemizde yaratmış olduğu olumsuz etkilerin azaltılması kapsamında alınan ekonomik tedbirler dâhilinde 28.07.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4.maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 26 ile işgücü piyasasında normalleşmenin hızlandırılması amacıyla salgın kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, Normalleşme Desteği adı altında sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu (“Fon”)’ndan karşılanacağı düzenlenmişti.

02.12.2020 tarihli 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 01.12.2020 tarihli 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) uyarınca 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 26.maddesinin birinci fıkrası ile düzenlenen üç aylık sürenin altı aya uzatılmasına ve 31.12.2020 tarihinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Karar uyarınca, Geçici 23′ üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalılar ile 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzerekısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fon’dan karşılanır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…