BUGÜN ÇIKAN TORBA YASADA NELER VAR? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2024 Yili Asgari̇ Ücreti̇n İşverene Mali̇yeti̇ Ve Bordro Parametreleri̇
2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ VE BORDRO PARAMETRELERİ
28 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık İthalatta Gözeti̇m Ve Koruma Önlemi̇ Uygulamalari Kapsaminda Kasim 2023 Dönemi̇ İçi̇n İndi̇ri̇m Hakkinizi Kaçirmayin!
İTHALATTA GÖZETİM VE KORUMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA KASIM 2023 DÖNEMİ İÇİN İNDİRİM HAKKINIZI KAÇIRMAYIN!
28 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık 2024 Yili Asgari̇ Ücreti̇n İşverene Mali̇yeti̇ Ve Bordro Parametreleri̇
2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ VE BORDRO PARAMETRELERİ
28 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık İthalatta Gözeti̇m Ve Koruma Önlemi̇ Uygulamalari Kapsaminda Kasim 2023 Dönemi̇ İçi̇n İndi̇ri̇m Hakkinizi Kaçirmayin!
İTHALATTA GÖZETİM VE KORUMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA KASIM 2023 DÖNEMİ İÇİN İNDİRİM HAKKINIZI KAÇIRMAYIN!
28 Aralık 2023

BUGÜN ÇIKAN TORBA YASADA NELER VAR?

Sistem Global Danışmanlık Bugün Çikan Torba Yasada Neler Var?

“7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda vergi kanunlarında yapılan düzenleme ve değişikliklerin özetine aşağıda yer verilmiştir.

YURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ YARISI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLDİ

Gerçek kişilerce, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50 sine sahip olunması ve kar payının elde edildiği takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar Türkiye’ye getirilmesi şartıyla kar paylarının %50’si gelir vergisinden istisna edilmiştir.

YURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN İŞTİRAK KAZANÇLARININ YARISI KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLDİ

Kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlara iştirak eden kurumlara, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %50’sine sahip olunması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması şartıyla iştirak kazançlarının %50’si kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI KALDIRILDI

İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık işlerinde yurt dışından elde edilen kazançlara yönelik olarak hasılatın binde beşini aşmamak üzere hesaplanan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması uygulamasına son verilmiştir.

HİZMET İHRACINDA ELDE EDİLEN KAZANCA UYGULANAN İNDİRİM ORANINI %80’E ÇIKARILDI

Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların, kazancın tamamının elde edildiği takvim yılına/hesap dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartı ile kazancın %80’i indirim konusu yapılabilecektir.

SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME, ÖDEME VE İNDİRİM SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21’inci gününe, ödeme tarihi ise 23’üncü günü olarak yeniden belirlenmiştir.

KDV Uygulama Genel tebliği ile getirilen Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen katma değer vergisinin 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi için ödenmiş olması şartına KDV kanununda  yer verilmiştir.

FAİZ GELİRLERİ VE KAR PAYLARI İÇİN CUMHURBAŞKANINA YETKİ                     

Menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları, bazı sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançlarda %15 olan vergi oranını ayrı ayrı veya birlikte bir katına çıkarma yetkisi,  ayrı ayrı veya birlikte %40’a kadar arttırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

AR-GE FAALİYETLERİ İÇİN KDV MUAFİYETİ UZATILDI

İmalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan mükelleflerce bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ya da yatırım teşvik belgesi bulunan mükelleflerce bu belge kapsamında iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için amortisman oran ve sürelerinin yarısı dikkate alınarak hesaplanması uygulamasının süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

5 PUANLIK İNDİRİM HAKKI GENİŞLETİLDİ

Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerine ilişkin elde ettikleri kazançlar için de 5 puanlık indirim hakkından yararlanmaları getirilmiştir.

KUR KORULAMALIDA SÜRE UZATILDI

Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisna süresi 30/6/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDEKİ KAZANÇ İSTİSNASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Bu düzenleme ile daha önce sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar için uygulanan istisna internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerik paylaşımları ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, ürün tanıtım, veri işleme ve geliştirme gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarından elde ettikleri kazançlar olarak kapsamı genişletilmiştir.

  • Sporcu ücretlerinin sabit oranda tevkif suretiyle vergilendirilmesine ilişkin uygulanan sürenin 31.12.2028 tarihine kadar uzatıldı.
  • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan istisna süresi 31.12.2028 tarihine uzatıldı.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak katılma payı tutarı alınması getirildi.
  • Yap-işlet-devret, sağlık tesislerine ilişkin projeler ve eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelere ait KDV istisna süresi 31.12.2028 tarihine uzatıldı.
  • Ulaştırma ve Alt Yapı Harcamalarına yönelik KDV istisnası süresinin 31/12/2028 tarihine kadar uzatıldı.
  • Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir ve tesliminde KDV’den istisna süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatıldı.
  • Gelir İdaresi Başkanlığına beyanname, bildirim veya form verme veya ödeme sürelerinin son gününü kanunî süresinden itibaren 15 günü geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi verildi.
  • Motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları adi sözleşmelere istinaden, ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilmesinin önüne geçilmesini sağlamak üzere, söz konusu sözleşmelerin noterde yapılması zorunluluğu getirildi.
  • ÖTV kanununun istisnalar bölümünde Yurt içinden Serbest bölgelere yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında olduğu yönünde bir ifade bulunmuyordu. Yapılan düzenleme ile serbest bölgeye yapılan teslimlerin ÖTV kanununda ihracat istisnası kapsamında olmadığı ve ÖTV’ye tabi olduğu hususu kanuna açıkça yazıldı.
  • 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem afetinden etkilenen ve Genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen illerde faaliyet gösteren seyahat acentalarından 2023 ve 2024 yılı için yıllık aidat alınmayacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…