DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Sorumlu Sifatiyla Beyan Edi̇len Kdv’ni̇n Beyan Ve Ödeme Tari̇hi̇ Deği̇şti̇
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ
13 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 1832 Ve 1833 Çağrilari Yeni̇den Açiliyor!
TÜBİTAK 1832 VE 1833 ÇAĞRILARI YENİDEN AÇILIYOR!
22 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Sorumlu Sifatiyla Beyan Edi̇len Kdv’ni̇n Beyan Ve Ödeme Tari̇hi̇ Deği̇şti̇
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ
13 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 1832 Ve 1833 Çağrilari Yeni̇den Açiliyor!
TÜBİTAK 1832 VE 1833 ÇAĞRILARI YENİDEN AÇILIYOR!
22 Şubat 2024

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT!

Sistem Global Danışmanlık Değerli̇ Konut Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermek İçi̇n Son Gün 20 Şubat!

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 2024 yılı için 12.880.000,00 TL üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

2024 yılında değerli konut vergisine tabi olacak gayrimenkullerin belirlenmesinde uygulanacak olan Emlak Vergisi Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2023 yılına ait tutarın 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 58,46/2=) % 29,23 oranında arttırılması suretiyle bulunan 12.880.000 TL Türk Lirasıdır.
 
İlgili vergi için beyanname, taşınmazın değerinin o yıl için belirlenen tutarı aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyan edilir ve ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir. Buna göre mesken nitelikli taşınmazlar için 20 Şubat 2024 tarihine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerin ödemesi gerekmektedir.
 
Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

2024 yılında uygulanacak değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazın alt ve üst sınırları (matrahı) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

12.880.000 TL ile 19.321.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 12.880.000 TL’yi aşan kısmı içi (Binde 3)
25.763.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 19.321.000 TL’si için 19.323 TL, fazlası için(Binde 6)
25.763.000 TL’den fazla olanlar 25.763.000 TL’si için 57.975 TL, fazlası için(Binde 10)

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınmaktadır.
 
Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.) bu vergiden muaftır.

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç) bu verginin konusuna girmemektedir.

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir. 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…