DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Üstyapilarin Tahli̇yesi̇ Ve Mallarin Tasfi̇yesi̇ne İli̇şki̇n Hükümlerde Deği̇şi̇kli̇kler Yapildi
ÜSTYAPILARIN TAHLİYESİ VE MALLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
14 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Ve Mücbi̇r Sebep Koşullarinda Kdv Uygulamalari Ve Kdv Güncellemeleri̇
DEPREM VE MÜCBİR SEBEP KOŞULLARINDA KDV UYGULAMALARI VE KDV GÜNCELLEMELERİ
17 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Üstyapilarin Tahli̇yesi̇ Ve Mallarin Tasfi̇yesi̇ne İli̇şki̇n Hükümlerde Deği̇şi̇kli̇kler Yapildi
ÜSTYAPILARIN TAHLİYESİ VE MALLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
14 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Ve Mücbi̇r Sebep Koşullarinda Kdv Uygulamalari Ve Kdv Güncellemeleri̇
DEPREM VE MÜCBİR SEBEP KOŞULLARINDA KDV UYGULAMALARI VE KDV GÜNCELLEMELERİ
17 Şubat 2023

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT

Sistem Global Danışmanlık Değerli̇ Konut Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermek İçi̇n Son Gün 20 Şubat

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 2022 yılı için 6.173.000 TL üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.
 
İlgili vergi için beyanname, taşınmazın değerinin o yıl için belirlenen tutarı aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyan edilir ve ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir. Buna göre 2022 yılında 6.173.000 TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmaz için 20 Şubat 2023 tarihine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerin ödemesi gerekmektedir.
 
Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

2022 yılında uygulanacak değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazın alt ve üst sınırları (matrahı) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için(Binde 3)
12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için(Binde 6)
12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için(Binde 10)

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınmaktadır.
 
Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.) bu vergiden muaftır.

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç) bu verginin konusuna girmemektedir.

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir. 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin kuruluşundan globalleşmesine kadar her adımda sizinle birlikte yürüyoruz…