İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 15 Mi̇lyon Abd Dolari Ve Üzeri̇nde Dövi̇z Ci̇nsi̇nden Borcu Bulunanlara Ek Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü!
15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜZERİNDE DÖVİZ CİNSİNDEN BORCU BULUNANLARA EK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ!
9 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇n Rapor Gönderi̇m Tari̇hleri̇ Yaklaşti!
TÜBİTAK PROJELERİNİN RAPOR GÖNDERİM TARİHLERİ YAKLAŞTI!
10 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık 15 Mi̇lyon Abd Dolari Ve Üzeri̇nde Dövi̇z Ci̇nsi̇nden Borcu Bulunanlara Ek Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü!
15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜZERİNDE DÖVİZ CİNSİNDEN BORCU BULUNANLARA EK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ!
9 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇n Rapor Gönderi̇m Tari̇hleri̇ Yaklaşti!
TÜBİTAK PROJELERİNİN RAPOR GÖNDERİM TARİHLERİ YAKLAŞTI!
10 Haziran 2020

İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık İhti̇sas Serbest Bölgeleri̇nde Sağlanacak Destekler Hakkinda Karar Yayimlandi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz yıllarda birçok kez Ar-Ge yoğunluklu ve katma değerli faaliyetlerde ihtisaslaşmış serbest bölgeler oluşturmayı öngördüklerini, bu yönde incelemeler ve çalışmalar yürüttüklerini ifade etmişti.

20.02.2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin adı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak değiştirilmişti.

Bu defa 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete ‘de İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girmiş olup, uygulama esaslarına ilişkin genelgenin yayımlanması ile süreç devam edecektir.

Bültenimizde 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan ve önemli olduğu düşünülen hususlara yer verilmiştir.

Kararın Amacı Nedir?
Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair hususları belirlemektir.

Verilecek Desteğin Kapsamı Nedir?
 İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kişilerin;

  • Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,
  • Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları,

desteklenir.

Bölge işleticilerinin;  

  • Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında,

desteklenir.

Kimler Destekten Yararlanacak, Başvuru Esasları Nelerdir?
Destekten yararlanacak olan gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin kriterler, destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, incelemeci kuruluşun belirlenmesi ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak genelge ile belirlenecektir. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da görüşü alınacaktır.

Desteklerin süresi Ne Kadar Olacaktır? 
Gerçek veya tüzel kişiler yukarıda bahsi geçen destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5 (beş)’er yıl süresince yararlandırılacaktır.

Desteklerin Ödenmesi İşlemleri Nasıl Olacaktır? 
Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı vergiler dâhil olmak üzere Türk lirası cinsinden olanları Türk lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD doları karşılığı Türk lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenecektir.

Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır.

Başka Destek Programlarından Yararlananların Durumu Nasıl Olacaktır?
Kullanıcı (Gerçek ya da tüzel kişi) ya da bölge işleticileri, aynı faaliyet için diğer destek programlarından yararlanmaları halinde, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanamayacaklardır.

Yanıltıcı Bilgi/Belge Verilmesi Durumunda Uygulanacak İşlemler 
Bu Karar kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan kullanıcı ya da bölge işleticileri tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır.
Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava/soruşturma sonucunda eylemi sabit görülenlerin, Bakanlık tarafından uygulanan ihracata yönelik devlet yardımları kararları kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Bakanlık, delil yetersizliği nedeniyle verilecek beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-12.pdf)

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…